Zvyšování rychlosti - traťové úseky

Ostravský dopravní podnik se již před nějakou dobou vydal vstříc zvyšování rychlosti tramvajové dopravy. Jednou z možností bylo zvýšení rychlosti jízdy na vybraných úsecích tramvajové sítě. V souvislosti s tím tak došlo k přípravě změn v provozním předpisu, aby bylo případné zvýšení rychlosti také podloženo oficiálně.

Výše uvedené se také projevilo při výběru nových tramvají. Jak tramvaje STADLER Tango NF 2, které už v Ostravě cestující vozí, tak dosud nedodané vozy Škoda ForCity Smart jsou, resp. budou schváleny až pro provoz rychlostí 80 km/h.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak stál před otázkou, na kterých úsecích je možné traťovou rychlost zvýšit. V pátek 14. 12. 2018 tak zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“. Ta měla již podle svého názvu vymezit a zhodnotit veškerá rizika zvyšování rychlosti na 4 úsecích tramvajové sítě s cílem stanovit maximální možnou traťovou rychlost, přičemž maximem měla být právě výše uvedená rychlost 80 km/h. Dne 4. 4. 2019 pak byla zveřejněna také zakázka na vyhotovení projektové dokumentace, která již měla stanovit takové stavební úpravy, aby bylo možné v níže uvedených úsecích traťovou rychlost zvýšit.

Jedná se o tyto úseky:

  • zastávka Důl Zárubek - kolejová křižovatka před terminálem Hranečník,
  • zastávka Nová Ves vodárna - zastávka Třebovice, OC (úsek s otevřeným kolejovým svrškem),
  • zastávka Dolní Vítkovice - zastávka Kolonie Jeremenko,
  • zastávka Josefa Kotase - zastávka Václava Jiřikovského.

Ve všech případech se tak jedná o úseky, kde se tramvaje nesetkají s žádným jiným provozem, přičemž všechny tyto úseky byly budovány již na základě aktualizovaného dopravního generelu z poloviny 70. let, který tehdy počítal s tím, že bude tramvajový provoz přebudován na rychlodrážní s možná co nejmenším počtem kolizních míst se silničním provozem.

Zvýšení traťové rychlosti však bude samozřejmě možné pouze v případě, kdy v jednotlivých úsecích dojde k úpravám směrového a výškového vedení kolejí, případně k dalším úpravám, což může zahrnovat protihlukové úpravy, výměnu dilatačních zařízení mostů, zřízení oplocení či řádného zajištění přechodů či přejezdů přes tramvajovou trať v místech se zvýšenou traťovou rychlostí. V případě posledního výše uvedeného úseku úseku předpokládá zakázka na projektovou dokumentaci také rekonstrukci trolejového vedení.

O zvyšování rychlosti přes výhybky a křížení se dočtete v samostatném článku.

Traťový úsek Fričova - Zahrádky - Zvyšování rychlosti

Zakázku na zhotovení rekonstrukce prvního z výše uvedených úseků vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 13. 3. 2020. Zakázka se týká rekonstrukce tramvajové trati vedené po ulicích 28. října a Opavská od křižovatky s ulicí Fričova v Nové Vsi po zastávku Třebovice, OC, tedy úseku, který je vybaven otevřeným svrškem. Dopravní podnik Ostrava a.s. původně stanovil hodnotu zakázky na 121,7 mil. Kč bez DPH, přičemž smlouva mezi ním a vítězi zakázky, společnostmi STRABAG Rail a.s. a EUROVIA CS, a.s. byla v registru smluv uveřejněna v pátek 12. 6. 2020. Rekonstrukce Dopravní podnik Ostrava a.s. vyšla nakonec na 129 956 678,09 Kč bez DPH.

VarioLFR.E ev. č. 1322 projíždí po tzv. svinovských mostech | 7. května 2011 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1114+1118 odebírající elektrickou energii zadním sběračem proudu nasazená na linku č. 17 v zastávce Zahrádky | 10. dubna 2015 | Martin Večeřa

Cílem rekonstrukce byla úprava tramvajové trati do takové podoby, která umožňuje jízdu traťovou rychlostí 80 km/h. V rámci úpravy svršku trati došlo k jeho kompletní výměně a úpravě polohy kolejí tvaru S49 bez žlábků, které byly k pražcům, jež budou standardně betonové, resp. v místech mostních konstrukcí dřevěné, uchyceny pružně.

Z důvodu vyšší traťové rychlosti mimo rekonstrukci svršku a spodku trati zahrnovala stavba také úpravy trolejového vedení. Většina součástí trolejového vedení však zůstala zachována včetně trakčních stožárů, výložníků, závěsů trolejového drátu a napájecích bodů. Základní úpravou však bylo to, že je vyměněný trolejový drát po rekonstrukci napínán vyšším tahem. Vyměněny byly také úsekové děliče.

Tramvajová výluka v souvislosti s rekonstrukcí trati proběhla v době letních měsíců od 1. 7. do 31. 8. 2020. Po ukončení tramvajové výluky tak Dopravní podnik Ostrava a.s. získal kvalitnější tramvajovou trať, která cestujícím umožňuje komfortnější pocit z jízdy. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 výše uvedené úpravy znamenají úsporu 21 sekund z jízdní doby ve směru do Poruby a 20 sekund ve směru do centra města.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.

Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti

Druhou zakázku na zhotovení rekonstrukce vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 30. 3. 2020. Druhá zakázka se týká traťového úseku vedeného mezi zastávkami Důl Zárubek a kolejovou křižovatkou před terminálem Hranečník po tzv. zvláštním tělese s otevřeným svrškem. Předpokládaná hodnota zakázky byla oproti té první podstatně nižší a zastavila se na 14,9 mil. Kč bez DPH. Výsledek zadávacího řízení byl na věstníku veřejných zakázek zveřejněn dne 30. 7. 2020, přičemž vítězem zakázky se stala společnost Hroší stavby Morava a.s., která uvedenou zakázku provede za 15 949 224,35 Kč bez DPH.

Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1500 přijíždí k terminálu Hranečník | 29. července 2017 | Martin Večeřa

Shodně jako v případě rekonstrukce úseku přes tzv. svinovské mosty je cílem rekonstrukce úseku na Hranečník umožnit tranvajím jízdu až rychlostí 80 km/h. V tomto případě se však jedná pouze o rekonstrukci kolejového svršku a trolejového vedení. V rámci úpravy svršku trati došlo k menším úpravám, než při stavbě na svinovských mostech. Výrazněji byl dotčen pouze úsek od mostu přes Lučinu po podjezd pod železniční tratí, kde došlo mimo jiné k výměně kolejí v obloucích a otočení kolejí v přímé trati.

Z důvodu vyšší traťové rychlosti zahrnovala stavba mimo rekonstrukci svršku také úpravy trolejového vedení. Došlo k zachování většiny trakčních stožárů a k výměně 3 z původních. Nové jsou výložníky, přívěsová lana, trolejové závěsy i trolejové dráty. Nová je také napájecí výstroj a děliče. Shodně jako v případě první rekonstrukce uvedené výše je vyměněný trolejový drát po rekonstrukci napínán vyšším tahem.

Tramvajová výluka byla původně plánována v průběhu listopadu roku 2020. Nakonec však k výluce došlo až od 7. do 24. 3. 2021. I tento úsek po rekonstrukci cestujícím poskytuje lepší komfort cestování. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 navíc výše uvedené úpravy znamenají úsporu 9 - 10 sekund z jízdní doby.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.

Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti

Třetí z výše uvedených zakázek vypsal dopravce dne 6. 4. 2021. Týkala se traťového úseku Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko, tedy úseku od kolejové křižovatky s tratí do Vítkovic po zastávku Kolonie Jeremenko. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 17,1 mil. Kč bez DPH. V profilu zadavatele byl vítěz zakázky zveřejněn v pátek 30. 7. 2021. Jedná se o společnost Hroší stavby Morava a.s., která uvedenou zakázku provede za 18 490 314,63 Kč bez DPH.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1106+1110 na lince č. 10 | 18. dubna 2012 | Radim Klement Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 projíždí obloukem v blízkosti zastávky Český dům ve směru na Dubinu | 6. května 2016 | Daniel Košťál

Rozsah uvedené rekonstrukce s cílem obecného navýšení traťové rychlosti na 80 km/h zahrnuje 1 939 m dvoukolejné tramvajové tratě. Navrhovaný stav fyzicky zachovává rychlost 30 km/h v úseku protisměrných oblouků za křižovatkou s tratí do Vítkovic u zastávky Dolní Vítkovice, následně 60 km/h v úseku po oblouk před zastávkou Český dům, kde bude zachována rychlost 50 km/h. Následně je v trati po úrovňovou křižovatku s rampou z ul. Rudné navrhována rychlost 80 km/h, následující úsek po zastávku Důl Jeremenko rychlost 50 km/h. Úsek mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko pak předpokládá rychlost 80 km/h. V celé délce rekonstruovaného úseku však bude trať rekonstruovaného na 80 km/h.

Součásti stavby bude směrová a výšková úprava polohy kolejnic, výměna poškozených kolejnic v obloucích a otočení kolejnic v přímých úsecích. Po dokončení budou koleje podbity. Zároveň bude rekonstruováno také trolejové vedení. Trolejový drát bude vyměněn v celém rekonstruovaném úseku a bude po rekonstrukci napínán vyšším tahem. Vyměněny budou také dotčené děliče. Nově bude proveden převěs pro uchycení trolejového drátu v oblouku před zastávkou Český dům s uchycením v pilířích mostu.

Tramvajová výluka by měla proběhnout v průběhu podzimu letošního roku 2021. I tento úsek po rekonstrukci cestujícím poskytne lepší komfort cestování. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 výše uvedené úpravy budou znamenat úsporu v případě linky č. 1 v jednom směru 16, v druhém 28 sekund, v případě linky č. 10 pak v jednom směru 23, v druhém 33 sekund.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. října 2021

Toplist