Zvyšování rychlosti - traťové úseky

Ostravský dopravní podnik se již před nějakou dobou vydal vstříc zvyšování rychlosti tramvajové dopravy. Jednou z možností bylo zvýšení rychlosti jízdy na vybraných úsecích tramvajové sítě. V souvislosti s tím tak došlo k přípravě změn v provozním předpisu, aby bylo případné zvýšení rychlosti také podloženo oficiálně.

Výše uvedené se také projevilo při výběru nových tramvají. Jak tramvaje STADLER Tango NF 2, které už v Ostravě cestující vozí, tak dosud nedodané vozy Škoda ForCity Smart jsou, resp. budou schváleny až pro provoz rychlostí 80 km/h.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak stál před otázkou, na kterých úsecích je možné traťovou rychlost zvýšit. V pátek 14. 12. 2018 tak zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“. Ta měla již podle svého názvu vymezit a zhodnotit veškerá rizika zvyšování rychlosti na 4 úsecích tramvajové sítě s cílem stanovit maximální možnou traťovou rychlost, přičemž maximem měla být právě výše uvedená rychlost 80 km/h. Dne 4. 4. 2019 pak byla zveřejněna také zakázka na vyhotovení projektové dokumentace, která již měla stanovit takové stavební úpravy, aby bylo možné v níže uvedených úsecích traťovou rychlost zvýšit.

Jedná se o tyto úseky:

  • zastávka Důl Zárubek - kolejová křižovatka před terminálem Hranečník,
  • zastávka Nová Ves vodárna - zastávka Třebovice, OC (úsek s otevřeným kolejovým svrškem),
  • zastávka Dolní Vítkovice - zastávka Kolonie Jeremenko,
  • zastávka Josefa Kotase - zastávka Václava Jiřikovského.

Ve všech případech se tak jedná o úseky, kde se tramvaje nesetkají s žádným jiným provozem, přičemž všechny tyto úseky byly budovány již na základě aktualizovaného dopravního generelu z poloviny 70. let, který tehdy počítal s tím, že bude tramvajový provoz přebudován na rychlodrážní s možná co nejmenším počtem kolizních míst se silničním provozem.

Zvýšení traťové rychlosti však bude samozřejmě možné pouze v případě, kdy v jednotlivých úsecích dojde k úpravám směrového a výškového vedení kolejí, případně k dalším úpravám, což může zahrnovat protihlukové úpravy, výměnu dilatačních zařízení mostů, zřízení oplocení či řádného zajištění přechodů či přejezdů přes tramvajovou trať v místech se zvýšenou traťovou rychlostí. V případě posledního výše uvedeného úseku úseku předpokládá zakázka na projektovou dokumentaci také rekonstrukci trolejového vedení.

O zvyšování rychlosti přes výhybky a křížení se dočtete v samostatném článku.

Traťový úsek Fričova - Zahrádky - Zvyšování rychlosti

Zakázku na zhotovení rekonstrukce prvního z výše uvedených úseků vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 13. 3. 2020. Zakázka se týká rekonstrukce tramvajové trati vedené po ulicích 28. října a Opavská od křižovatky s ulicí Fričova v Nové Vsi po zastávku Třebovice, OC, tedy úseku, který je vybaven otevřeným svrškem. Dopravní podnik Ostrava a.s. původně stanovil hodnotu zakázky na 121,7 mil. Kč bez DPH, přičemž smlouva mezi ním a vítězi zakázky, společnostmi STRABAG Rail a.s. a EUROVIA CS, a.s. byla v registru smluv uveřejněna v pátek 12. 6. 2020. Rekonstrukce Dopravní podnik Ostrava a.s. vyšla nakonec na 129 956 678,09 Kč bez DPH.

VarioLFR.E ev. č. 1322 projíždí po tzv. svinovských mostech | 7. května 2011 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1114+1118 odebírající elektrickou energii zadním sběračem proudu nasazená na linku č. 17 v zastávce Zahrádky | 10. dubna 2015 | Martin Večeřa

Cílem rekonstrukce byla úprava tramvajové trati do takové podoby, která umožňuje jízdu traťovou rychlostí 80 km/h. V rámci úpravy svršku trati došlo k jeho kompletní výměně a úpravě polohy kolejí tvaru S49 bez žlábků, které byly k pražcům, jež budou standardně betonové, resp. v místech mostních konstrukcí dřevěné, uchyceny pružně.

Z důvodu vyšší traťové rychlosti mimo rekonstrukci svršku a spodku trati zahrnovala stavba také úpravy trolejového vedení. Většina součástí trolejového vedení však zůstala zachována včetně trakčních stožárů, výložníků, závěsů trolejového drátu a napájecích bodů. Základní úpravou však bylo to, že je vyměněný trolejový drát po rekonstrukci napínán vyšším tahem. Vyměněny byly také úsekové děliče.

Tramvajová výluka v souvislosti s rekonstrukcí trati proběhla v době letních měsíců od 1. 7. do 31. 8. 2020. Po ukončení tramvajové výluky tak Dopravní podnik Ostrava a.s. získal kvalitnější tramvajovou trať, která cestujícím umožňuje komfortnější pocit z jízdy. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 výše uvedené úpravy znamenají úsporu 21 sekund z jízdní doby ve směru do Poruby a 20 sekund ve směru do centra města.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.

Dne 19. 1. 2022 uzavřel Dopravní podnik Ostrava a.s. smlouvu se společností Dopravní projektování, spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem PD – Zlepšení vlastností přechodových polí na mostech 2-005 a 2-006 na ul. Opavská. Pravděpodobně tak dojde k dořešení nadále snížené rychlosti průjezdu přes uvedená přechodová pole mostů.

Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti

Druhou zakázku na zhotovení rekonstrukce vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 30. 3. 2020. Druhá zakázka se týká traťového úseku vedeného mezi zastávkami Důl Zárubek a kolejovou křižovatkou před terminálem Hranečník po tzv. zvláštním tělese s otevřeným svrškem. Předpokládaná hodnota zakázky byla oproti té první podstatně nižší a zastavila se na 14,9 mil. Kč bez DPH. Výsledek zadávacího řízení byl na věstníku veřejných zakázek zveřejněn dne 30. 7. 2020, přičemž vítězem zakázky se stala společnost Hroší stavby Morava a.s., která uvedenou zakázku provede za 15 949 224,35 Kč bez DPH.

Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1500 přijíždí k terminálu Hranečník | 29. července 2017 | Martin Večeřa

Shodně jako v případě rekonstrukce úseku přes tzv. svinovské mosty je cílem rekonstrukce úseku na Hranečník umožnit tranvajím jízdu až rychlostí 80 km/h. V tomto případě se však jedná pouze o rekonstrukci kolejového svršku a trolejového vedení. V rámci úpravy svršku trati došlo k menším úpravám, než při stavbě na svinovských mostech. Výrazněji byl dotčen pouze úsek od mostu přes Lučinu po podjezd pod železniční tratí, kde došlo mimo jiné k výměně kolejí v obloucích a otočení kolejí v přímé trati.

Z důvodu vyšší traťové rychlosti zahrnovala stavba mimo rekonstrukci svršku také úpravy trolejového vedení. Došlo k zachování většiny trakčních stožárů a k výměně 3 z původních. Nové jsou výložníky, přívěsová lana, trolejové závěsy i trolejové dráty. Nová je také napájecí výstroj a děliče. Shodně jako v případě první rekonstrukce uvedené výše je vyměněný trolejový drát po rekonstrukci napínán vyšším tahem.

Tramvajová výluka byla původně plánována v průběhu listopadu roku 2020. Nakonec však k výluce došlo až od 7. do 24. 3. 2021. I tento úsek po rekonstrukci cestujícím poskytuje lepší komfort cestování. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 navíc výše uvedené úpravy znamenají úsporu 9 - 10 sekund z jízdní doby.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.

Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti

Třetí z výše uvedených zakázek vypsal dopravce dne 6. 4. 2021. Týkala se traťového úseku Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko, tedy úseku od kolejové křižovatky s tratí do Vítkovic po zastávku Kolonie Jeremenko. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 17,1 mil. Kč bez DPH. V profilu zadavatele byl vítěz zakázky zveřejněn v pátek 30. 7. 2021. Jedná se o společnost Hroší stavby Morava a.s., která uvedenou zakázku provede za 18 490 314,63 Kč bez DPH.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1106+1110 na lince č. 10 | 18. dubna 2012 | Radim Klement Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 projíždí obloukem v blízkosti zastávky Český dům ve směru na Dubinu | 6. května 2016 | Daniel Košťál

Rozsah uvedené rekonstrukce s cílem obecného navýšení traťové rychlosti na 80 km/h zahrnuje 1 939 m dvoukolejné tramvajové tratě. Navrhovaný stav fyzicky zachovává rychlost 30 km/h v úseku protisměrných oblouků za křižovatkou s tratí do Vítkovic u zastávky Dolní Vítkovice, následně 60 km/h v úseku po oblouk před zastávkou Český dům, kde byla zachována rychlost 50 km/h. Následně je v trati po úrovňovou křižovatku s rampou z ul. Rudné navrhována rychlost 80 km/h, následující úsek po zastávku Důl Jeremenko rychlost 50 km/h. Úsek mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko pak předpokládá rychlost 80 km/h. V celé délce rekonstruovaného úseku však je trať rekonstruována na 80 km/h.

Součásti stavby byla směrová a výšková úprava polohy kolejnic, výměna poškozených kolejnic v obloucích a otočení kolejnic v přímých úsecích. Po dokončení byly koleje podbity. Zároveň bylo rekonstruováno také trolejové vedení. Trolejový drát byl vyměněn v celém rekonstruovaném úseku a je po rekonstrukci napínán vyšším tahem. Vyměněny byly také dotčené děliče. Nově byl proveden převěs pro uchycení trolejového drátu v oblouku před zastávkou Český dům s uchycením v pilířích mostu.

Tramvajová výluka proběhla v průběhu podzimu letošního roku 2021. I tento úsek po rekonstrukci cestujícím poskytuje lepší komfort cestování. V případě tramvaje STADLER Tango NF2 výše uvedené úpravy znamenají úsporu v případě linky č. 1 v jednom směru 16, v druhém 28 sekund, v případě linky č. 10 pak v jednom směru 23, v druhém 33 sekund.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.


Značnou komplikací pro tramvajový provoz podél Místecké ulice byl dlouhodobě řadič světelné signalizace řídící provoz na křížení tramvajové trati s rampou mimoúrovňové křižovatky mezi silnicemi I/11 Rudná a I/56 Místecká. Řadič instalovaný již při počátku provozu této tramvajové trati totiž umožňoval a dosud umožňuje výskyt pouze jednoho tramvajového vlaku v předmětném úseku křížení. V případě výskytu dalšího vlaku pak docházelo k vypínání signalizace prvním vlakem, který úsekem projížděl, což způsobovalo mnoho nebezpečných situací.

Uvedená komplikace tak byla již v počátku provozu pořešena instalací návěstidel indikujících předvěst o volnosti uvedeného úseku. Řidiči tak byli informováni, zdali do předmětného úseku již nevjel jiný vlak. Řidiči taktéž byli znalí výše popsané situace s vypínáním signalizace prvním vlakem v úseku, podle čehož se chovali. I přesto však uvedené způsobovalo na trati zdržení provozu, což se ještě více projevilo po rekonstrukci trati až na maximální rychlost na 80 km/h.

Dlouhodobé požadavky na výměnu řadiče byly vyslyšeny až v roce 2022. Společnost Ostravské komunikace, a.s. vypsala veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části a názvy „SSZ č. 3100 rampa Rudná – Místecká x tramvaj“ a „Zemní práce SSZ č. 3100 rampa Rudná – Místecká x tramvaj“. První zakázka byla zadána společnosti Yunex, s.r.o. za 359 345,60 Kč bez DPH a zahrnuje instalaci a montáž dopravní světelné signalizace, což zahrnuje dodávku a montáž řadiče, jeho zapojení a zprovoznění SSZ. Druhá zakázka byla zadána společnosti ELZA-ELEKTRO, s.r.o. za 630 172,12 Kč bez DPH, přičemž její součástí je provádění stavebních prací zahrnující demontáž starých a instalaci nových stožárů, kabelových rozvodů ke stožárům, indukčním smyčkám a k řadiči, vč. ostatního materiálu. Celková výměna řadiče a technologií tak Ostravké komunikace, a.s. vyšla na 989 517,72 Kč bez DPH.

Předvěst SSZ na ul. Místecké | 7. října 2022 | Martin Večeřa Signalizace SSZ Místecká | 7. října 2022 | Martin Večeřa Informace k SSZ Místecká pro řidiče | 7. října 2022 | Martin Večeřa Celkový pohled na křížení na rampě z ul. Rudné na ul. Místeckou | 7. října 2022 | Martin Večeřa Pohled na trať křížící rampu z ul. Rudné na ul. Místeckou | 7. října 2022 | Martin Večeřa

Smlouvy s oběma dodavateli byly uzavřeny 30. 8. 2022, což umožnilo zahájit práce po předání staveniště v průběhu září roku 2022. Obě smlouvy pak počítaly s ukončením prací nejpozději do 30. 11. 2022. Nakonec došlo ke zprovoznění noého SSZ již na přelomu října a listopadu roku 2022. Od té doby tak je tramvajová doprava opět o něco málo rychlejší.

Traťový úsek Josefa Kotase - Václava Jiřikovského - Zvyšování rychlosti

Poslední zakázku na rekonstrukci 4 úseků vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 28. 2. 2022. Rekonstrukcí tak prošel úsek tramvajové trati na samostatném tělese v ose Horní ulice mezi zastávkami Josefa Kotase v Hrabůvce a Václava Jiřikovského na Dubině o délce 958 m. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 125,5 mil. Kč bez DPH.

Dopravní podnik Ostrava a.s. nejdříve vydal tiskovou zprávu, ve které však dodavatele ještě nezveřejnil. Ten, resp. ti byli zveřejněni až zprávou na profilu zadavatele a následně také ve smlouvě uzavřené dne 27. 7. 2022 a v registru smluv zveřejněné dne 3. 8. 2022. Uvedenými vítězi zakázky se staly společnosti Hroší stavby Morava a.s. a OHLA ŽS, a.s., které společně stavbu provedly za 85 286 280,47 Kč bez DPH. Oproti předpokladu tak byla stavba podstatně levnější.

Souprava vozů T6A5 v čele s vozem ev. č. 1133 se blíží k zastávce s tehdejším názvem Dubina | 8. října 2010 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P na tratí ulici Horní mezi zastávkami Josefa Kotase a Antonína Poledníka | 8. května 2012 | Radim Klement Trio ev. č. 1254 se na lince č. 12 blíží k zastávce Antonína Poledníka. | 8. ledna 2013 | Martin Večeřa

Také v případě tramvajové trati na ul. Horní se předpokládala její rekonstrukce s cílem navýšení rychlosti na 80 km/h. Oproti úsekům na ul. Místecká a mezi zastávkami Důl Zárubek a Hranečník však byla uvedená rekonstrukce zásadnějšího charakteru. Došlo k rekonstrukci jak svršku, tak spodku tramvajové trati, trolejového vedení a navíc byly instalovány nízké protihlukové stěny. Kolejnice byly také vybaveny lepenými plentovacími bokovnicemi za účelem snížení hluku a vibrací. Zásadnější rekonstrukce byla vyvolána také stavem trati, která od svého vybudování v druhé polovině 80. let 20. století procházela pouze nezbytnou údržbou.

Trolejové vedení bylo kompletně rekonstruováno v délce cca 1200 m, tedy v delším úseku, než ve kterém proběhla rekonstrukce tramvajové trati. Vyměněn byl trolejový drát, nosná lana, výložníky a další zařízení. Zároveň došlo k náhradě současných 29 kusů betonových stožárů za stožáry ocelové.

Nový kolejový svršek tramvajové trati byl doplněn o řešení nízké rozebíratelné ozeleněné protihlukové clony. Clona bude řešena gabionovými koši vyplněnými zvukově pohltivým syntetickým recyklátem. Vegetační pokryv bude převážně tvořen suchomilnými sukulenty, trvalkami a popínavkami, např. různými druhy rozchodníků, tymiánů, levandulí nebo půdokryvnými nízkými keři. K instalaci rostlinstva by mělo dojít na jaře roku 2023.

Ačkoliv byla i tato trať rekonstruována na 80 km/h, účelem rekonstrukce bylo spíše pozvednout kvalitu jízdy po trati, která již trpěla poškozením směrových a výškových geometrických parametrů kolejí. i tak však došlo k ušetření jízdní doby novým tramvajím umožňujícím jízdu rychlostí 80 km/h. Jedná se však pouze o cca 2 - 3 sekundy v jízdní době.

Organizaci provozu při výluce se věnuje samostatná stránka.

Na konci listopadu roku 2022 byl již téměř dokončen kolejový svršek a také trolejové vedení. Docházelo k instalaci protihlukových clon, které budou instalovány také mezi dvěma kolejovými pásy. Pro jízdu tramvají tak vzniknou jakási koryta. Ačkoliv je ulice Horní v prostoru sídlišť Dubina a Bělský les tyypickou liniovou stavbou, která je bariérou v prostoru, tak uvedená rekonstrukce na tomto stavu nic nezmění, ba naopak ztíží průhled z jedné na druhou stranu silnice.

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7861 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka | 23. listopadu 2022 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce a vytvořená koryta u zastávky Václava Jiřikovského | 23. listopadu 2022 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce a vytvořená koryta u zastávky Václava Jiřikovského | 23. listopadu 2022 | Martin Večeřa
stav rekonstrukce tramvajové trati dne 23. 11. 2022

Ke zprovoznění zrekonstruované tramvajové trati došlo v neděli 11. 12. 2022 za vydatného sněžení.

Škoda 39T ev. č. 1769 přijíždí na lince 17 do zastávky Josefa Kotase | 11. prosince 2022 | Martin Večeřa VarioLFR.E ev. č. 1322 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka | 11. prosince 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ev. č. 1772 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka nasazená na linku č. 17 v první den po rekonstrukci tratě na Dubinu | 11. prosince 2022 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1725 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka | 11. prosince 2022 | Martin Večeřa V zastávce Antonína Poledníka odbavuje cestující vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1725 | 11. prosince 2022 | Martin Večeřa
stav první provozní den, 11. 12. 2022


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. prosince 2022

Toplist