Zvyšování rychlosti - výhybky a křížení

Další možností zvyšování rychlosti na tramvajových tratích a komfortu jízdy je instalace kolejových konstrukcí umožňujících vyšší rychlost jízdy. I z tohoto důvodu bylo již v roce 2008 přistoupeno k postupné změně profilu tramvajového kola na jednotnou šířku 120 mm shodně pro všechny typy tramvajových vozidel tak, aby v budoucnosti bylo možno pojíždět kolejové konstrukce pouze po nákolku a nevyužívat k odvalování jeho okolek, čímž by došlo ke značnému zjednodušení kolejových konstrukcí vypuštěním pojížděné části srdcovky a ke zlepšení komfortu jízdy.

O zvyšování rychlosti na tramvajových tratích se dočtete v samostatném článku.

Principy průjezdu rychlostními výhybkami

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah stanovuje, že rychlost drážního vozidla na tramvajové dráze nesmí být vyšší než 10 km/h při jízdě proti hrotu výhybky postavené do odbočky, resp. 15 km/h při přímé jízdě, a to v tom případě, kdy není výhybka zajištěna proti nežádoucímu přestavení do jiného směru. Provozní předpisy D1 dále stanovují, že rychlost jízdy po hrotu v přímém směru je stanovena maximálně na 20 km/h, z odbočky pak maximálně 15 km/h. Rychlost 20 km/h je také rychlostí, kterou je možné projíždět kolejové křižovatky.

Vzhledem k celkově novému řešení konstrukcí rychlostních výhybek a kolejových křížení bylo nutné průjezd konstrukcemi zabezpečit novým způsobem s ohledem na vyšší rychlost jízdy přes tyto konstrukce a z toho vyplývajících podmínek daných dopravním řádem drah. Z tohoto důvodu také došlo k aktualizaci Provozních předpisů D1.

  • Jízda přímo

Při jízdě přímo zvolí řidič v místě návěsti „Volící místo stavěné výhybky“ cca 250 m před kolejovým rozvětvením směr své jízdy přímo. Na indikátoru „Předvolby“ cca 165 m před kolejovým rozvětvením dojde k signalizaci přestavení výhybky přímo. Na „Předvěsti rychlostního návěstidla“ cca 135 m před kolejovým rozvětvením je signalizována jízda rychlostí 40 km/h přes kolejovou kombinaci. Shodně je rychlost 40 km/h signalizována také návěstí „Rychlostní návěstidlo“ cca 25 m před kolejovým rozvětvením. U kolejového rozvětvení je pak návěstí „Blokování a poloha výhybky“ signalizováno přestavení výhybky do přímého směru a její uzamčení.

  • Jízda do odbočky

Při jízdě do odbočky zvolí řidič v místě návěsti „Volící místo stavěné výhybky“ cca 250 m před kolejovým rozvětvením směr své jízdy do odbočky. Na indikátoru „Předvolby“ cca 165 m před kolejovým rozvětvením dojde k signalizaci přestavení výhybky do odbočky. Na „Předvěsti rychlostního návěstidla“ cca 135 m před kolejovým rozvětvením je signalizována jízda rychlostí 30 či 15 km/h přes kolejovou kombinaci dle místa užití rychlostní kombinace. Shodně je rychlost 30 či 15 km/h signalizována také návěstí „Rychlostní návěstidlo“ cca 25 m před kolejovým rozvětvením. U kolejového rozvětvení je pak návěstí „Blokování a poloha výhybky“ signalizováno přestavení výhybky do odbočky a její uzamčení.

250 m 165 m 135 m 25 m 0 m
klidový stav
nebo

nebo
jízda přímo
nebo

nebo
nebo

jízda do odbočky
30 km/h
ul. Horní
jízda do odbočky
15 km/h
ul. MísteckáV případě, kdy je výhybka obsazena předchozím tramvajovým vlakem a následující vlak jede jiným směrem než vlak předchozí či je v kolizním směru postavena jiná vlaková cesta, nedojde k indikaci rychlostí na „Předvěsti rychlostního návěstidla“ cca 135 m před kolejovým rozvětvením ani na návěsti „Rychlostní návěstidlo“ cca 25 m před kolejovým rozvětvením. V místě 25 m před kolejovým rozvětvením je návěstí „Pozor“ s dodatkovou tabulkou řidiči indikováno, že musí pokračovat v jízdě tak, aby před příslušnou návěstí zastavil.

jízda přímo
nebo

nebo
jízda do odbočky
nebo

neboPo uvolnění výhybky či vlakové cesty v kolizním směru je řidiči na návěsti „Rychlostní návěstidlo“ cca 25 m před kolejovým rozvětvením indikována příslušná rychlost a u kolejového rozvětvení je pak návěstí „Blokování a poloha výhybky“ signalizováno přestavení výhybky do příslušného směru a její uzamčení.

jízda přímo


nebo

jízda do odbočky
30 km/h
ul. Horníjízda do odbočky
15 km/h
ul. Horní


Rychlostní výhybka na ul. Horní ve směru z Dubiny

Jednou z důležitých investicí, která umožnila zvýšení kultury cestování tramvajemi, byla instalace nové rychloprůjezdné rozjezdové výhybky před zastávkou Josefa Kotase sloužící k rozřazování jednotlivých tramvajových vlaků na jednotlivá nástupiště ve směru do Poruby a centra města, a to místo původní výhybky, která již byla na konci své životnosti a umožňovala průjezd podstatně nižší rychlostí. Výhybka byla instalována již v roce 1997. Původní výhybka umožňovala odbočení pod úhlem 17°07‘17‘‘.

Na svém profilu zadavatele zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku s názvem „Stavební úpravy výhybky 5-12 na ul. Horní“ dne 20. 3. 2019. Zakázku získala následně společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. za 1 605 142,80 Kč bez DPH.

Výhybka o úhlu odbočení 8°07‘48,4“ umožňuje průjezd tramvajových vlaků přímým směrem, tedy vlakům pravidelných tramvajových linek č. 12, 15, 17 a 18 rychlostí 40 km/h, odbočkou pro vlaky pravidelných tramvajových linek č. 1, 3, 10 a 19 pak rychlostí 30 km/h.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 962 přijíždí do zastávky Josefa Kotase úsekem, který projde úpravou na konci roku 2019 | 2. ledna 2016 | Martin Večeřa Pohled na rozjezdovou rozřazovací výhybku před zastávkou Josefa Kotase | 23. března 2019 | Martin Večeřa Vůz STADLER Tango NF 2 ev. č. 1717 projíždí okolo rozjezdové výhybky před zastávkou Josefa Kotase, která projde výměnou na konci roku 2019 | 23. března 2019 | Martin Večeřa

Aby mohlo dojít ke zvýšení rychlosti průjezdu tramvajových vlaků odbočkou, bylo nutné provést také úpravu polohy výhybky a směrových oblouků. Počátek výhybky je tedy předstazen oproti původnímu stavu ve směru na Dubinu. Jak odbočná větev výhybky, tak následný protisměrný oblouk jsou navíc vybudovány o poloměru 140 m. To však znamenalo také nutnost úpravy uchycení trolejového vedení, a to z toho důvodu, že do nového směrování koleje zasahovaly původní trolejové sloupy. Dva z nich tak byly odstraněny a nahrazeny novými s výložníky.

Celá nová konstrukce výhybky a navazujících úseků je tvořena bezžlábkovými kolejnicemi uchycenými na dřevěné pražce v prostoru výhybky a na pražce betonové v navazujících úsecích.

K úpravě celého prostoru výhybky došlo při komplexní výluce provozu tramvajových linek na úseku tramvajové trati vedené po ul. Horní od kruhového objezdu na konečnou zastávku Dubina. Výluka tramvajového provozu proběhla od pondělí 4. 11. 2019 do 11. 11. 2019. Tramvajové linky ze směru od zastávky Hotelový dům Hlubina byly odkloněny na zastávku Poliklinika, kde byly ukončeny. Tamtéž byly ukončeny také tramvajové linky vedené ve směru od zastávky Hrabůvka kostel. Na zastávce Poliklinika navíc došlo u většiny spojů tramvajových linek k přejezdu vozidel z linky na linku. Náhradní autobusová doprava pak byla zavedena mezi zastávkami Poliklinika a Dubina.

Celkový pohled na příjezd k nové rychloprůjezdné výhybce | 6. listopadu 2019 | Martin Večeřa Pohled na rychloprůjezdnou výhybku a nový sloup trakčního vedení | 6. listopadu 2019 | Martin Večeřa

Ve středu 6. 11. 2019 byla již nová konstrukce včetně rychlostní výhybky nainstalována, zmizel také jeden z původních trolejových sloupů, který byl nahrazen sloupem novým, probíhala také instalace technologií.

Návěst předvolby a předvěst rychlostního návěstidla výhybky Horní ul. | 3. ledna 2020 | Martin Večeřa Předvěst rychlostního návěstidla a rychlostní návěstidlo výhybky Horní ul. | 3. ledna 2020 | Martin Večeřa Rychlostní návěstidlo a návěstidlo blokování a polohy výhybky Horní ul. | 3. ledna 2020 | Martin Večeřa

O víkendu 23./24. 11. 2019 pak došlo k instalaci technologií nové rychloprůjezdné výhybky. Následně započalo testování provozu nové tchnologie, přičemž ještě několikrát došlo k úpravám funkčnosti. Stalo se tak například o víkendu 4./5. 1. 2020


Rychlostní výhybky a konstrukce u zastávky Provaznická

Další z důležitých počinů pro zrychlení tramvajové dopravy byla náhrada staré kolejové konstrukce sloužící pro odbočení tramvajových vlaků z tratě vedené tzv. minimetrem do ulice Závodní, resp. jízdě tramvajových vlaků přímo po trati okolo Místecké ulice, resp. zpět za konstrukci novou umožňující jízdu v přímém směru podstatně vyšší rychlostí.

Výhybka po instalaci technologií umožňuje průjezd tramvajových vlaků přímým směrem, tedy vlakům pravidelných tramvajových linek č. 1 a 10 rychlostí 40 km/h, pro vlaky pravidelných tramvajových linek č. 3 a 19 odbočkou rychlostí 15 km/h. Nižší rychlost do odbočky oproti výhybce na ul. Horní byla stanovena z důvodu nemožnosti instalace výhybky s větším poloměrem oblouku než současným.

Výluka tramvajového provozu určená pro výměnu kolejové konstrukce probíhala mezi čtvrtkem 18. 4. 2019 do úterý 22. 4. 2019. Tramvajové linky č. 1, 3 a 19 byly odkloněny přes zastávku ÚMOb Jih a po trati okolo tzv. polanecké spojky.

Po výměně konstrukce tak byly instalovány výhybky a kříž umožňující průjezd tramvajových vlaků výše uvedenými rychlostmi. Od zprovoznění však byla konstrukce pojížděna v souladu se standardními normami, jelikož se čekalo na instalaci technologií, které jízdu vyššími rychlostmi zabezpečí. S instalací těchto technologií se počítalo až po výměně výhybky na ul. Horní u zastávky Josefa Kotase.

Po zkušebních jízdách a zprovoznění této konstrukce byla provedena zkušební jízda také tramvajovým vozem ev. č. 21, tedy vozem staré konstrukce. Důvodem bylo to, že tento vůz byl v době zprovoznění konstrukce vybaven jako jediný vůz staré konstrukce novým profilem kol.

Zkušební jízda vozu ev. č. 21 přes výhybku u zastávky Provaznická | 28. dubna 2019 | Robert Hackenberg Zkušební jízda vozu ev. č. 21 přes výhybku u zastávky Provaznická | 28. dubna 2019 | Robert Hackenberg Ukázka konstrukce rychloprůjezdné výhybky u zastávky Provaznická | 28. dubna 2019 | Robert Hackenberg Zkušební jízda vozu ev. č. 21 přes výhybku u zastávky Provaznická | 28. dubna 2019 | Robert Hackenberg

K přípravě instalace technologie došlo nejdříve o víkendu 7./8. 3. 2020. Další výluka se dotkla tramvajových linek č. 1, 3 a 10 o víkendu 2./3. 5. 2020. V tomto termínu pokračovaly práce na zprovozňování rychlostní výhybky. Navíc došlo k výměně výhybky v prostoru kruhového objezdu u zastávky Josefa Kotase. Z tohoto důvodu byly linky vedeny odklonem přes zastávky Nádraží Vítkovice a ÚMOb Jih.

Od počátku května roku 2020 do počátku února roku 2021 však provoz přes výhybky a křížení nedoznal změn. Další výluka v souvislosti se zprovozňováním výhybek a křížení dle nových provozních podmínek nastala o víkendu 6./7. 2. 2021 vždy mezi 7. a 17. hodinou. Provoz zvýšenou rychlostí přes kolejovou kombinaci pak byl následně zahájen v úterý 9. 2. 2021.


Před rozjezdovou výhybkou je umístěna celá sestava návěstidel dle výše uvedeného přehledu.

Ve svěru po hrotech sjezdové výhybky jsou na trati od ul. Místecké umístěna návěstidla „Předvěsti rychlostního návěstidla“ cca 135 m před kolejovým rozvětvením, kterou je signalizována jízda rychlostí 40 km/h přes kolejovou kombinaci. Shodně je rychlost 40 km/h signalizována také návěstí „Rychlostní návěstidlo“ cca 25 m před kolejovým rozvětvením.

Ve svěru po hrotech sjezdové výhybky je na trati od ul. Závodní umístěno „Rychlostní návěstidlo“ signalizující rychlost 15 km/h cca 25 m před kolejovým rozvětvením.

Systémem zabezpečení vlakových cest je zabezpečena nemožnost jízdy v kolizních směrech. Po postavení vlakové cesty nedojde v kolizních směrech k postavení vlakové cesty, ale k rozsvícení návěstí „Pozor“ v místě 25 m před kolejovým rozvětvením. Řidiči je v kombinaci s dodatkovou tabulkou indikováno, že musí pokračovat v jízdě tak, aby před příslušnou návěstí zastavil. K rozsvícení návěsti na „Rychlostním návěstidle“ a k indikaci příslušné možné rychlosti jízdy dojde po uvolnění předchozí postavené vlakové cesty.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. března 2021

Toplist