Zastávka Karolina
Výstavba

V souvislosti s výstavbou tzv. Nové Karoliny měla příjít v srpnu 2011 na řadu výstavba nové zastávky na ulici 28. října v prostoru před budovou ředitelství dopravního podniku. Následně však byla její výstavba posunuta až na rok 2012, což znamenalo nutnou úpravu v koncepci obsluhy Nové Karoliny.

Výstavba nové zastávky měla započít již 20. dubna 2012, avšak následně byl termín posunut až na počátek června roku 2012. Kvůli nedostatečné šířce komunikace v této části ulice 28. října pro výstavbu tramvajových nástupišť došlo mezi křižovatkami s ulicemi Poděbradovou a Na Karolině k jejímu rozšíření, přičemž došlo k posunu tramvajové trati jižním směrem. Při jízdě tramvajové soupravy z nové zastávky směrem na zastávku Výstaviště tak jede vozidlo nově ve směru do odbočky.

Původně bylo plánováno, že stavba bude probíhat postupně v jednotlivých etapách, nakonec bylo zvoleno řešení časově kratší, kdy se postaví vše v co nejkratším čase.

Konečný termín započetí prací byl stanoven na 1. června 2012, přičemž k tomuto termínu došlo k vyloučení veškeré dopravy výjma dopravy tramvajové z úseku ulice 28. října mezi křižovatkami s ulicemi Poděbradovou a Nádražní. To se dotklo také autobusových linek projíždějících uzavřeným úsekem (č. 21, 28, 81, 99, 285, 333). Podrobnější informace o změnách v linkovém vedení jsou k nalezení na samostatné stránce.

Linky 21, 28 a 81 ukončené při výluce ul. 28. října pod ředitelstvím DPO na Výstavišti. | 6. června 2012 | Tomáš Hranický Rekonstruovaný úsek ulice 28. října, kde budou stát nové tramvajové zastávky. | 1. července 2012 | Martin Večeřa Vůz Karosa ev. č. 4257 na náhradní dopravě během rekonstrukce ul. 28. října u Nové Karoliny. | 31. července 2012 | Tomáš Hranický Vůz 7758 přijíždí do zastávky Výstaviště. | 2. srpna 2012 | Petr Foltys Souprava vozu VarioLF v čele s vozem ev. č. 1331 na trojúhelníku Josefa Kotase. | 3. dubna 2011 | Tomáš Hranický Souprava vozů T6A5 ev. č. 1130+1129 projíždí protisměrnými oblouky v 60promilovém stoupání do zastávky Náměstí Republiky. | 2. srpna 2012 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1211 odbočuje z ul. 28. října na ul. Nádražní. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1505 přijíždí do míst nově budované zastávky Karolina. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. vedená vozem ev. č. 962 projíždí křižovatkou ulic 28. října a Poděbradova. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa V prostoru budoucí zastávky Karolina se míjejí vozy VarioLF a KT8D5R.N1. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa

Tramvajová doprava byla vyloučena od 27. července do 17. srpna, přičemž byla zavedena náhradní autobusová doprava mezi zastávkami Náměstí Republiky a Elektra ulicemi 28. října, Těžařská, Porážková, Švabinského, Poděbradova a Jurečkova. Více informací o samotné výluce lze nalézt přímo na její stránce.

Výluky 8. a 15. 9. 2012

V souvislosti s dokončovacími pracemi, resp. s pokládáním asfaltového koberce v prostoru budoucí zastávky Karolina a v její blízkosti byla v sobotu 8. září 2012 uspořádána výluka tramvajového provozu v úseku od křižovatky ulic 28. října a Vítkovická po křižovatku ulic 28. října a Nádražní. Náhradní autobusová doprava byla zavedena v netradiční trase Náměstí Republiky - Vítkovická - 28. října - Těžařská - K Trojhalí - Na Karolině - Žofinská - Výstaviště - Žofinská - 28. října - Nádražní - Elektra - Nádražní - Hollarova - Poděbradova - 28. října - Senovážná - Cingrova - Místecká - Vítkovická - Náměstí Republiky. Na tuto trasu byly vypraveny 4 autobusové kurzy obsazené kloubovými autobusy.

Vůz B961E ev. č. 4288 podjíždí Karolinskou lávku na lince NAD | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4257 projíždí okolo objektu dnes již nazývaného jako "Trojhalí" ve směru na Výstaviště | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B961E ev. č. 4288 odbočila na lince NAD do ulice Hollarovy ve směru na konečnou zastávku Náměstí Republiky | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4267 projíždí na lince NAD obloukem z ulice 28. října na ulici Těžařskou | 15. září 2012 | Martin Večeřa Irisbus B961E ev. č. 4294 projíždí před budovou ředitelství DPO na lince NAD při pokládání asfaltového koberce na nové zastávce Karolina | 15. září 2012 | Martin Večeřa

Ukončení prací bylo plánováno na 30. září 2012, přičemž termín byl i dodržen. Zastávka od té chvíle získala název "Karolina".

Stav od r. 2012
Zastávka Karolina v plném špičkovém provozu. | 10. října 2012 | Martin Večeřa

Od zprovoznění nových párových zastávek s názvem Karolina se ukázalo, že se právě z této zastávky stala zastávka nejdůležitější pro centrum města, přičemž značně odebrala cestující ze zastávek Náměstí Republiky, Elektra a Výstaviště. Počet cestujících využívajících zastávku však byl značně vysoký zejména ve směru jízdy na zastávku Náměstí Repubiky z důvodu jediného komfortního přestupu mezi dvěma rameny tramvajové sítě (Přívoz - Vítkovice vs Hranečník - Mariánské Hory). Ne náhodou v tomto důležitém místě původně již zastávka existovala. V opačném směru jízdy je možné pro přestupy nadále využívat kryté nástupiště zastávky Náměstí Republiky.

Zastávka je od svého zprovoznění tvořena v době stavby standardním vybavením včetně běžného několikasegmentového přístřešku, který však ve směru na zastávku Náměstí Republiky mnohdy nedostačuje svou kapacitou, dále odpadkovými koši a místy pro opření. Lavičky jsou umístěny pouze v přístřešcích. Od počátku byly na zastávce umístěny také automaty pro prodej jízdenek, následně vyměněné za jízdenkomaty určené k prodeji tzv. KREDITních jízdenek.

Právě z důvodu značného využívání nové párové zastávky se začaly objevovat otázky nad možným zlepšením stavu tehdy nových zastávek.


Estetizace

Dne 15. 10. 2018 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku s názvem PD - Estetizace zastávky Karolina. Dle popisu bylo předmětem zákazky zpracování 3 možných variant studií proveditelnosti a projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Estetizace zastávky Karolina“. Jelikož se nepodařilo zakázku zadat, vypsal dne 10. 5. 2019 zakázku novou s názvem PD - Estetizace zastávky Karolina II. Zakázka byla následně zadána společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

V rámci zpracování zakázky bylo požadováno vypracování studie proveditelnosti ve třech variantách včetně nákladů na jejich provedení a závěrečného zhodnocení jednotlivých variant. Týkalo se zejména návrhu:

  • zastřešení nástupišť včetně doplnění osvětlení, případně zastřešení spojovacích přechodů,
  • úprava zábradlí,
  • ozelenění krycích ostrůvků,
  • kamerový systém,
  • úprava současného informačního systému tzv. inteligentních zastávek,
  • osvětlení hrany nástupiště.

Zásadním se jeví zejména požadavek na vybudování zastřešení nástupišť s doplněním osvětlení a osvětlení nástupní hrany. Po předložení tří variant řešení v prosinci roku 2019 a následmé výběru varianty ze strany DPO dne 18. 9. 2020 došlo na základě neočekávaných záležitostí postupně k uzavření několika dodatků ke smlouvě.

První dodatek byl uzavřen dne 7. 1. 2021 z důvodu nesouhlasu Ostravských vodovodů a kanalizací a.s. Důvodem nesouhlasu bylo to, že by stavba přístřešků nepřípustně zasahovala do kanalizační sítě. Druhý dodatek byl uzavřen dne 21. 7. 2021, který přesněji definoval problémy, které stály za uzavřením dodatku. Pro zastřešení zastávek byla zvolena skořepinová konstrukce s ukotvením železobetonovými patkami ve vzdálenosti 7,3 m. jejich dimenzování však nevyhovělo prostorovým požadavkům ze strany jak již výše uvedených Ostravských vodovodů a kanalizací a.s., tak ze strany společnosti VEOLIA ENERGIE ČR, a.s., tedy správce teplovodní sítě. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení založení zastřešení na železobetonové desce, které však požadavkům také nevyhovělo. To pak bylo důvodem pro vypracování jiného návrhu předloženého DPO dne 28. 2. 2022 a v konečné verzi schváleného dne 3. 11. 2022.

Prozatím poslední dodatek se zhotovitelem pak byl uzavřen dne 10. 3. 2023 a shrnoval celé výše uvedené dění.

V internetovém prostředí bylo možné nalézt vybrané návrhy konstrukcí přístřešků vznikající po výše uvedenou dobu příprav. Na stránkách JA ARCHITEKTI tak bylo možné nalézt vizualizaci varianty skořepinových přístřešků pravděpodobně ve verzi s ukotvením železobetonovými patkami. Další varianty pak byly prezentovány na stránkách jiri vitek architects, vizualizace přinášíme níže.

varianta estetizace zastávky Karolina se skořepinovými přístřešky | 21. března 2023 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. varianta estetizace zastávky Karolina se skořepinovými přístřešky | 21. března 2023 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
skořepinové přístřešky, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ing. arch. David Kotek, Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller, MArch Ing. arch. Ing. Jiří Uran Vítek),
únor 2022, zdroj: jirivitekarchitects.blogspot.com

Varianta přístřešků zastávky Karolina z plexiskla | 21. března 2023 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Varianta přístřešků zastávky Karolina z plexiskla | 21. března 2023 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
přístřešky z plexiskla, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ing. arch. David Kotek, Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller, MArch Ing. arch. Ing. Jiří Uran Vítek),
srpen 2022, zdroj: jirivitekarchitects.blogspot.com

Zakázku na estetizaci zastávky Karolina nakonec Dopravní podnik Ostrava a.s. vypsal dne 29. 1. 2024. Rekonstrukce se dotkne obou nástupišť, přičemž jejím hlavním prvkem bude provedení jejich zastřešení ve tvaru křídel, která budou doplněna o sloupy. Konstrukce bude doplněna panely z polykarbonátových desek (plexiskla), které budou krýt jak zadní část přístřešku, tak jeho střešní část. Osvětlení konstrukce bude provedeno formou RGB LED pásků. Přístřešky budou doplněny také o lavičky. V zásadě se tak dá říci, že vzhled přístřešků bude vycházet z výše uvedeného návrhu ze srpna roku 2022.

Součástí stavby bude také rekonstrukce obrubníků, výměna asfaltového povrchu v kolejišti a výměna povrchů nástupišť za povrch betonový, který bude následně vyveden v modré barvě. Stávající dlažba bude zlikvidována. Taktéž dojde k rozšíření přechodů pro chodce nalézajících se při západní straně výjezdu ze zastávky ze současné šířky 4 m na 6 m, což zajiští lepší průchodnost chodcům a cestujícím. Hrany nástupišť budou mimo kontrastního pásu v bílé barvě doplněny o světelnou linii upozorňující cestující na přijíždějící vozidla.

Po dobu rekonstrukce obou nástupišť budou cestujícím sloužit provizorní betonová nástupiště se zábradlím o délce 35 m a šířce 2 m, která budou situována západně od nástupišť současných, tzn. budou instalována do štěrkopískového lože na asfaltový povrch ul. 28. října. Nástupiště budou doplněna o prvky, které je umožní využívat také osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dne 16. 5. 2024 došlo k uzavření smlouvy na rekonstrukci zastávek se sdružením HSM + CHT – Estetizace zastávky Karolina, jež práce provede za 29 741 484,75 Kč bez DPH. Ve sdružení figurují společnosti Hroší stavby Morava a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastávky Karolina tak obdrží nový vzhled, úroveň zastřešení této značně využívané zastávky značně vzroste, avšak nadále nebudou kryti ti cestující, kteří budou využívat celou délku nástupiště. Otázkou je, zdali pro tak exponované místo nalézající se v centru města neměla být vypsána architektonická soutěž.

K rekonstrukci tramvajové zastávky Karolina dojde v průběhu letních měsíců roku 2024, přičemž uvedená stavba ovlivní jak autobusové linky, tak vozidla IAD. Autobusové linky budou po celou dobu prázdnin odkloněny a budou využívat přemístěné zastávky Karolina. Od konce července čeká řidiče IAD úplná silniční uzavírka mezi křižovatkami s ulicemi Poděbradova a Na Karolině, a to až do září 2024.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. června 2024