Nová Karolina
I. etapa výstavby

Výstavba obchodního centra započala v průběhu roku 2010. V říjnu roku 2010 navíc započala výstavba obytných domů nazvaných jako Rezidence Nová Karolina. Jedinou stavbou tzv. první etapy, která byla v roce 2010 pozastavena, tak byl kancelářský komplex přilehlý k ulici 28. října později nazvaný Nová Karolina Park. I. etapa výstavby „Nové Karoliny“ měla být podle harmonogramu a smluvních závazků dokončena již na jaře roku 2012.

Dopravní obsluha první etapy komplexu „Nová Karolina“ bude v konečném stavu zabezpečena jak tramvajemi a autobusy, tak také trolejbusy. Tramvaje měly již od konce prázdnin roku 2011 obsluhovat novou tramvajovou zastávku na třídě 28. října. Pro trolejbusy byla vystavěna nová trať po tzv. prodloužené Porážkové ulici, která se na stávající komunikační síť napojuje mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Českobratrskou s možnou jízdou jak směrem na zastávku Konzervatoř, tak na zastávku Českobratrská. Dále nová trať směřuje na jih pod tzv. frýdlantské mosty a na území Karoliny, kde byla v rámci první etapy ukončena na kruhovém objezdu. Cestujícím tak nově slouží dvě trolejbusové zastávky. Jedna leží u stávající železniční zastávky Ostrava-Stodolní, druhá pak pod novou lávkou spojující nové obchodní centrum s železniční stanicí Ostrava střed a ústředním autobusovým nádražím. Pro napájení nové trolejbusové tratě slouží rekonstruovaná měnírna Kolejní.

Další otázkou bylo linkové vedení linek obsluhujících „Novou Karolinu“. Tramvaje prošly pouze změnami, na které neměla výstavba vliv. Autobusové linky budou do budoucna poznamenány zejména uzávěrou ulice Na Karolině. V konečné fázi budou pravděpodobně vedeny po nové okružní komunikaci a obslouží zastávky trolejbusu. Problematickým se po dlouhou dobu zdálo býti vedení trolejbusové trati ústící do ulice Českobratrské. Opět tak došlo k paradoxu, kdy se tramvajová trať kříží s tratí trolejbusovou, avšak bez možnosti pohodlného přestupu. Jelikož neexistuje možnost pohodlného přestupu ani v křižovatce Nádražní x Českobratrská.

Dopravní obsluha území

Jelikož při otevření nového obchodního centra FORUM Nová Karolina dne 22. 3. 2012 ještě nebyla zprovozněna nová tramvajová zastávka na ulici 28. října, přičemž se na ní ještě nezačalo ani pracovat, přistoupil Dopravní podnik Ostrava a.s. ke zřízení nové linky č. 95 v trase: Elektra - Karolina U Lávky - Elektra s celodenním intervalem 20 minut. Linka byla provozována přibližně v časovém rozmezí od 6.30 hod. ráno do 21.30 hod. večer, přičemž byl pro její zabezpečení nutný pouze jeden vůz, přesněji řečeno elektrobus SOR EBN 10,5 a to na kurzu 95/101/201. Elektrobus jedoucí po trase ulicemi Jurečkova, Švabinského, Porážková a zpět ulicemi Porážková, Švabinského, Poděbradova, Umělecká a Jurečkova urazil tuto trasu za 4 minuty. Linka byla určena zejména osobám s omezenou schopností pohybu, jelikož při intervalu 20 minut nemohla konkurovat ani času dosaženému pěší chůzí.

První den provozu k novému obchodnímu centu Nová Karolina. | 22. března 2012 | Marek Beneš SOR EBN 10,5 ev. č. 5001 v první den provozu autobusové linky 95 v zastávce Karolina U Lávky. | 22. března 2012 | Martin Mlýnský

Na počátku června 2012 započala výstavba tramvajové zastávky Karolina, s čímž souvisela výluka autobusových linek č. 21, 28, 81, 99, 285 a 333, čemuž se věnuje samostatná stránka. Zastávku Karolina U Lávky začala nově obsluhovat autobusová linka č. 285, linka č. 333 byla ukončena na zastávce ÚAN, linky č. 21, 28 a 81 byly přetrasovány na konečnou zastávku Výstaviště a linka č. 99 byla dočasně zrušena.

K počátku platnosti letních jízdních řádů 2012 došlo k ukončení provozu několika autobusových linek, které u cestující veřejnosti neuspěly. K nim patřila také v březnu roku 2012 zřízená linka č. 95. Nově tak byla zastávka Karolina U Lávky obsluhována pouze linkou č. 285

Od 2. září 2012 začala zastávku Karolina U Lávky obsluhovat o víkendech linka č. 271, všechna ostatní opatření zůstala v platnosti.

Od neděle 30. 9. 2012 vešly v platnost změny v souvislosti se zprovozněním tramvajové zastávky Karolina. Od tohoto data začaly novou zastávku obsluhovat veškeré tramvajové linky projíždějící úsekem a také veškeré autobusové linky ve směru na zastávku Náměstí Republiky, resp. ÚAN, které původně zastávku vůbec obsluhovat neměly. Po nějaké době však můžeme konstatovat, že zastavování autobusových spojů zde bylo správným krokem.

Komplexní dopravní obsluha území I. etapy výstavby je cestujícím nabídnuta od 1. záři roku 2013, kdy začaly zastávku Karolina U Lávky obsluhovat trolejbusy, přesněji řečeno trolejbusy linky č. 105 v trase Karolina U Lávky - ... - Most M. Sýkory - ... - Koblov, která je celodenně provozována v intervalu 20 minut.

II. etapa výstavby

V průběhu dubna roku 2013 se již v médiích objevily konečné plány pro výstavbu tzv. II. etapy. Při této etapě dojde k vybudování několika obytných a administrativních budou zejména v jihovýchodní části území. Společně s tím bude dobudována v oblasti také komunikační síť.

Pro obsluhu nově zastavěného území počítá plán s vybudováním trolejbusové tratě v ose nové komunikace, která povede z kruhového objezdu dočasně pro I. etapu výstavby sloužícího jako trolejbusové obratiště dále mezi „trojhalí“ a náměstí Biskupa Bruna, kde bude ležet také první zastávka v novém úseku. Trolejbus dále pojede podél nových obytných budov, kde obslouží další novou dočasnou konečnou zastávku. Vozy se následně budou obracet v kruhové křižovatce s ulicí Na Karolině. Výhledově budou dále směřovat směrem k výstavišti, na Havlíčkovo nábřeží a do ulice Biskupské, kde se v prostoru křižovatky ulic 28. října, Sokolská a Biskupská napojí do současné trolejbusové sítě.

Plán výstavby II. etapy Nové Karoliny počítá také s územní rezervou pro tramvajovou trať, která je ve schématu zaznačena plochou mezi červenými přerušovanými čárami. Územní rezerva vychází ze současného územního plánu.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. září 2013

Toplist