Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě
Investiční záměr
vodík

Po výrazné obnově vozového parku autobusů v letech 2015 a 2016 vozidly poháněnými stlačeným zemním plynem (CNG) následované dalšími podobnými dodávkami a dodávce nových elektrobusů různých délek a určení je zřejmé, že se Dopravní podnik Ostrava a.s. vydal na cestu obnovy vozového parku vozidly poháněnými alternativními způsoby pohonu.

Dne 14. 2. 2019 zveřejnil na svém profilu zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku, která se týkala zpracování investičního záměru s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“.

Jak již název napovídá, investiční záměr se týkal možností uplatnění provozu autobusů s vodíkovým pohonem v Ostravě a okolí a s tím souvisejícím vybudováním potřebné infrastruktury a měl dopravci napovědět za jakých podmínek je možné pořizovat a následně provozovat vozidla poháněná vodíkem a vybudovat k tomu nutnou infrastrukturu včetně plnicí stanice.

Dopravní podnik již v rámci zadávací dokumentace pro přípravu investičního záměru stanovil možné požadavky, mezi které patřilo:

 • vymezené území pro výstavbu plnicí stanice, kde bylo počítáno s areálem garáží Hranečník, resp. blízkého okolí,
 • přístup k možnosti čerpání vodíku, kde bylo počítáno s tím, že plnicí stanice bude veřejná a bezobslužná,
 • kapacita plnění, kdy bylo počítáno s celoročním nasazením a plněním 5 autobusů Dopravního podniku Ostrava a.s. a dalších 10 autobusů jiného příměstského dopravce denně ve standardním provozu, resp. mezně s 10 autobusy Dopravního podniku Ostrava a.s. a 20 autobusy příměstského dopravce doplněnými dalšími osobními či lehkými nákladními vozidly.

Vypsání zakázky na dodávku investičního záměru reagovalo na memorandum vedení Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve věci podpory využití vodíkového pohonu v dopravě. Vzhledem k umístění plnicí stanice a prozatím nevypsanému výběrovému řízení na část obsluhy regionálních autobusových linek v oblasti Havířovska je pravděpodobné, že výše uvedeným „příměstským dopravcem“, který bude taktéž provozovat autobusy s pohonem na vodík, se stane právě dopravce oblasti Havířovska po ukončení překlenovacího období.

Principem využití vodíku v dopravě není jeho spalování (obdobně jako je tomu u využití motorové nafty či stlačeného zemního plynu), ale jeho pomalá reakce s kyslíkem v palivovém článku za vzniku elektrické energie, která posléze slouží k pohonu elektromotoru, kterým je autobus vybaven. Provoz vozidel vybavených palivovými články je tak značně ekologický, jelikož odpadním produktem je pouze voda.

Výběrové řízení však bylo nakonec zadavatelem zrušeno z důvodu účastni pouze jednoho účastníka. Investiční záměr však byl zhotoven a slouží pro přípravu zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace

Na počátku dubna roku 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele zakázku na zpracování projektové dokumentace s názvem PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa. Nadále je počítáno s umístěním veřejné stanice do oblasti ostravského Hranečníku.

Zadávací dokumentace počítá se zpracováním dokumentace pro 3 etapy včetně harmonogramu výstavby:

 • 1. etapa – vodíková plnicí stanice a nutné provozní technologie a stavby (snížený výkon plnění),
  • plnicí stanice bude veřejná a bezobslužná,
  • plnicí stanice bude vybavena 4 výdejními místy,
  • plnicí stanice bude umožňovat denně plnění maximálního množství vodíku minimálně v hodnotě 500 kg,
  • součástí stavby budou také úpravy stávajících hal garáží Hranečník pro servis vodíkových vozidel,
 • 2. etapa - technologické rozšíření plnící stanice, (plný výkon plnění),
  • plnicí stanice bude umožňovat denně plnění maximálního množství vodíku minimálně v hodnotě 1000 kg,
 • 3. etapa - technologie lokální výroby vodíku (elektrolýza).

Dopravní podnik Ostrava a.s. považuje za základní předpokládanou kapacitu plnění s celoročním nasazením 10 autobusů MHD, 20 autobusů VHD a 30 osobních vozidel nebo středních užitkových vozidel denně.

Ačkoliv je vodík velmi rozšířeným prvkem a velmi dostupným palivem, komplikuje v současné době jeho masové využití složitost přepravy a skladování. Problematickými se mohou jevit také některé cesty, kterými je vodík získáván. Dopravní podnik Ostrava a.s. však dle požadavků na projektovou dokumentaci v cílovém stavu předpokládá dodávku vodíku pro plnicí stanici za pomoci lokální výroby vodíku formou elektrolýzy vody.

Projektovou dokumentaci vypracuje společnost IGEA s.r.o.

Autobusy na vodíkový pohon

Na konci dubna roku 2021 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na dodávku až 10 autobusů s pohonem na vodík. Tématu se věnujeme na samostatné stránce. Na nové autobusy se zároveň chystá Moravskoslezský kraj, který s nimi počítá v zakázce pro oblast Havířovska. Autobusy však bude vlastnit právě vítězný dopravce, který vzejde jako vítěz z výběrového řízení na tuto provozní oblast.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. dubna 2021

Toplist