Propojení Nová Pivovarská - Karolina

Na začátku 2. desetiletí 21. století statutární město Ostrava začalo řešit dopravní propojení rozvojových ploch centra města, součástí kterého byla také tzv. ul. nová Pivovarská, tedy rozšířená ul. Pivovarská sloužící v budoucnosti obsluze území tak, aby byla schopna nahradit současně užívané Havlíčkovo nábřeží. Investiční záměr navazoval na více staveb, mimo jiné na stavbu prodloužené Sokolské třídy vedené k Havlíčkovu nábřeží a již v minulosti realizované, ale také na II. a tehdy připravovanou III. etapu výstavby Nové Karoliny. Nová ulice Pivovarská tedy povede přibližně ve stopě současné ulice od křižovatky s Havlíčkovým nábřežím po Smetanovo náměstí.

V roce 2017 začalo být také zřejmé, že rozvojová plocha nalézající se za divadlem Antonína Dvořáka bude sloužit novým účelům, když bylo oznámeno, že v této oblasti dojde k výstavbě budov Ostravské univerzity, přesněji budovy Fakulty umění a budovy Zázemí sportu a behaviorálního zdraví. Již tehdy tak bylo zřejmé, že dojde k vymístění městečka Miniuni, ale také tramvajové smyčky Výstaviště.

V roce 2018 zadalo statutární město Ostrava vypracování územní studie prostoru Smetanova náměstí s cílem propojení ulice nová Pivovarská, ulice Univerzitní a vzniku přestupního uzlu mezi tramvajovou a trolejbusovou dopravou v oblasti Smetanova náměstí, tedy poslední části sloužící k propojení jednotlivých částí centra města.

Všechny tyto podklady pak stály za vypsáním zakázky na vypracování investičního záměru pro přípravu projektové dokumentace s názvem „Propojení Nová Pivovarská - Karolina“, v roce 2019 jejíž realizátorem se stala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Investiční záměr

Investiční záměr se zabývá třemi hlavními součástmi stavby, a to ulicí novou Pivovarskou, přestupním uzlem Smetanovo náměstí a ulicí Univerzitní. ve vztahu k veřejné dopravě se tedy počítá s vedením trolejbusové dopravy, případně dopravy autobusové, v rámci všech třech výše uvedených celků a s přeložkou tramvajové trati v souvislosti s výstavbou přestupního uzlu Smetanovo náměstí.

Nová ulice Pivovarská tak povede z křižovatky Havlíčkova nábřeží s ul. Střelniční cca 100 m v ose této komunikace, dále jižně od současného bloku budov Střelniční č. o. 8 - 12, kde budou v jízdních pruzích vstřícně zřízeny také zastávky délky 19 m. Ulice se následně napojí na svou původní stopu, ve které setrvá až přibližně do úrovně Divadla loutek, kde se od původní stopy odchýlí na východ pokračujíc levotočivým obloukem k ulici Vojanově a Smetanovu náměstí.

Přestupní uzel Smetanovo náměstí počítá s celkovou změnou vizáže tohoto bodu města. Kromě budoucí výstavby dalších budov se počítá s přeložkou tramvajové tratě ssca v délce 400 m severním směrem a se zřízením přestupního uzlu veřejné dopravy v místech přemístěné tramvajové tratě, kde vzniknou sdružené zastávky délky 67 m. Investiční záměr počítá s oddělením jednotlivých směrů přejížditelným ostrůvkem o šíři 3,5 m. Prostor přestupního uzlu bude využíván také automobily, které však nebudou moci vozidla veřejné dopravy objet. Vznikne tak podobné řešení dopravy, jaké je užito na ul. Nádražní v prostoru zastávky Elektra.

Ulice Univerzitní povede z prostoru přestupního uzlu Smetanovo náměstí nejdříve prostorem mezi budovami Divadla A. Dvořáka a novými budovami Ostravské univerzity přes křižovatku s ul. Na Karolině, před kterou budou zřízeny zastávky v zálivech délky 19 m, dále jižně od území II. etapy výstavby rezidenčních budoc Nové Karoliny až do prostoru k „trojhalí“, kde se stočí k jihu a prostorem mezi „trojhalím“ a elektrorozvodnou zamíří ke křižovatce s ul. K Trojhalí. Součástí výstavby je také spojovací komunikace určená pouze vozidlům veřejné dopravy vedená od křižovatky ulice Univerzitní s Náměstím Biskupa Bruna po jižním okraji tohoto náměstí, kde budou zřízeny zastávky v jízdních pruzích délky 19 m. Spojovací komunikace povede po současný kruhový objezd napokující obchodní centrum na ulici K Trojhalí.

Součástí investičního záměru je také Prodloužená ul. K Trojhalí vedená dále přes v současnosti existující, avšak téměř nevyužívaný most, který bude nahrazen mostem novým. Ulice K Trojhalí se dále napojí na ul. Frýdeckou v místě napojení dnešních nájezdů a sjezdů jihozápadní rampy mimoúrovňové křižovatky na ul. Na Karolině. Dále investiční záměr například počítá s úpravami ulice Na Karolině či částečnou přestavbou mimoúrovňové křižovatky ul. Frýdecká x ul. Na Karolině.

Trolejbusová trať

V rámci celé stavby se počítá se zavedením veřejné dopravy. Ze současné konečné zastávky Karolina U Lávky budou trolejbusy z kruhového objezdu vedeny ulicí Univerzitní, kde obslouží zastávky umístěné mezi „trojhalím“ a Náměstím Biskupa Bruna, dále pojedou ulicí Univerzitní až po křižovatku s ulicí Na Karolině. Za křižovatkou obslouží zastávky před budovami Ostravské univerzity, budou pokračovat dále k přestupnímu uzlu Smetanovo náměstí, kde obslouží sdružené zastávky určené současně tramvajové dopravě. Dále budou trolejbusy vedeny v nové stopě ulice Pivovarské až po zastávky zřízené jižně od současného bloku budov Střelniční č. o. 8 - 12, odkud budou pokračovat až na Havlíčkovo nábřeží a do prostoru uzlu Most M. Sýkory.

Počítáno je s provozem parciálních trolejbusů. Z tohoto důvodu bude trolejové vedení dle investičního záměru vybudováno pouze v části nové stavby propojení Nová Pivovarská - Karolina. Zachována bude možnost obracení trolejbusů v okružní křižovatce, kde v současnosti dochází k otáčení trolejbusů linky č. 105. Zde bude napojena výhybkami nová dvoustopá trolejbusová trať vedená v délce cca 700 m ulicí Univerzitní, přičemž ve směru do centra města bude trolejové vedení ukončeno před vjezdem do prostoru přestupního uzlu Smetanovo náměstí. V opačném směru je počátek trolejového vedení stanoven do míst zastávky před budovami Ostravské univerzity. V tomto místě tak bude trolejbusům sloužit také naváděcí stříška trolejových sběračů. Je však možné, že v případě výstavby případné trolejbusové tratě dojde ještě ke změnám.

Ostatně v článku publikovaném Magazínem Patriot dne 8. 5. 2022 bylo uvedeno, že je v Ostravě plánováno prodloužení trolejbusové tratě v oblasti Karoliny a po prodloužené Pivovarské ul. Od nákupního centra Forum Nová Karolina by tak dle článku měla v budoucnu trolejbusová trať vést dál kolem Trojhalí směrem k novým budovám Ostravské univerzity budoucí ulicí Univerzitní. Dále by měla vést okolo Divadla Antonína Dvořáka připravovaným přestupním uzlem a Pivovarskou ulicí kterou by měla vést až ke křižovatce ulic Biskupská a 28. října u zastávky Most M. Sýkory. Skutečnost stavu bude jistá až vyhlášením výběrového řízení na realizaci stavby na ul. Pivovarské, jelikož v průběhu přípravy projektové dokumentace mohlo dojít ke změnám.


Na základě tohoto investičního záměru pak statutární město Ostrava vypsalo v polovině března roku 2020 zakázku na vytvoření projektové dokumentace pro I. etapu stavby, pro ulici Novou Pivovarskou. Ulice Pivovarská bude po svém vybudování v nové stopě dočasně ukončena jednosměrným napojením na ulici 28. října dle současného uspořádání v prostoru Smetanova náměstí. Zakázku získala společnost FILDMAN PROJEKT s.r.o. Na konci července roku 2020 pak byla vypsána zakázka pro II. etapu stavby, tedy pro ulici Univerzitní. Tato zakázka však byla následně zrušena.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. května 2022

Toplist