Autobusové a trolejbusové výluky v roce 2021

V roce 2021 bude autobusový provoz mnohokrát poznamenán rozsáhlou stavební činností. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přinést postupně souhrn velkých opatření, která se autobusové dopravy dotknou.

Plesná

UKONČENÁ

Již třetím rokem probíhá výstavba kanalizace taktéž v městském obvodu Plesná. Aktuálně poslední etapa výstavby způsobila uzávěru ulice Karla Svobody, což způsobilo od 29. 3. 2021 odklon autobusové linky č. 47. Ve směru do Plesné byla linka ze zastávky Vlnitá vedena přímo ulicí Karla Svobody a Vlnitou až na křižovatku s ulicí 26. dubna, dále touto ulicí na zastávku Plesenka a dále po své trase. Při zpáteční cestě vozy linky neobsluhovaly zastávku Liščí. Tato etapa byla ukončena 30. 6. 2021.

Solaris Urbino 12 ev. č. 7779 projíždí na lince č. 47 ulicí Vlnitou | 15. května 2021 | Petr Bystroň Solaris Urbino 12 ev. č. 7780 projíždí na lince č. 47 ulicí Vlnitou | 15. května 2021 | Petr Bystroň

Další etapa výstavby kanalizace započala ihned následující den, 1. 7. 2021, a trvala do 25. 7. 2021. Při této etapě byly trasy linek č. 47 a 51 zkráceny. Linka č. 47 byla zkrácena většinou spojů na zastávku Nová Plesná. Linka č. 51 byla ukončena na zastávce Plesenka.

Další etapa započala v pondělí 26. 7. 2021, přičemž byla původně plánována do konce října 2021. Aktuálně je plánována do odvolání. Linky č. 47 a 51 jsou zkráceny na zastávku Plesenka. Mezi zastávkami Plesenka a Plesná je zavedena náhradní linka X51.

Od 16. 10. 2021 do 24. 10. 2021 byla navíc linka č. 47 ukončena v zastávce Kopaniny. Důvodem byla pokládka živice při rekonstrukci povrchu ulice Karla Svobody.

Od 8. 11. 2021 byla navíc linka X51 vždy v pracovní dny mezi 8. a 17. hodinou ukončena na zastávce Pomník RA.

Výluka byla ukončena v sobotu 11. 12. 2021. Od neděle 12. 12. 2021 byl provoz organizován standardně.

Polanka

UKONČENÁ

První výluka z výrazným dopadem na autobusové linky Dopravního podniku Ostrava a.s. započala 1. 4. 2021 v souvislosti s budováním plošné kanalizace v městském obvodu Polanka. Práce započaly již 1. 3. 2021, avšak provoz autobusové dopravy byl poznamenán až o měsíc později.

V první etapě nebylo možné autobusy pojíždět úsek mezi zastávkami Hraničky a Polanka, střed. Z tohoto důvodu byla linka č. 46 odkloněna obousměrně ze zastávky Jelínkova po trase linky č. 76 na přemístěnou zastávku Polanka, střed na ulici Janovské a dále vedena po své trase na konečnou zastávku Polanka. Linka č. 76 byla ze zastávky Polanka, U Cihelny vedena obousměrně přes zastávku Polanka, střed na ul. Janovské na konečnou zastávku Polanka.

Přesunutá nástupní zastávka Hraničky při výluce z důvodu výstavby kanalizace v Polance | 10. dubna 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 10 ev. č. 7521 přijíždí na výlukové lince x46 ulicí 1. května ke konečné zastávce Hraničky | 10. dubna 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7168 projíždí ulicí 1. května v Polance a z důvodu výluky ukončí svou jízdu na zastávce Hraničky | 10. dubna 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7782 projíždí ulicí Janovskou výlukovou trasou do Polanky | 9. června 2021 | Jan Bernat

V úseku Jelínkova - ... - Hraničky byla zavedena kyvadlová linka x46. Na zastávce Hraničky byla taktéž ukončena linka č. 59. Z důvodu nutného odstavování autobusů v obratišti Hraničky došlo taktéž k přesunu nástupní zastávky Hraničky přímo na ulici se shodným názvem.

S ohledem na nutnost zabezpečení přepravy žáků základní školy z oblasti Dolní Polanky na vyučování byly taktéž zavedeny dva školní spoje s odjezdy ze zastávky Hraničky na zastávku Horní Polanka v 7.21 a 7.31 hod.. Autobusům byla naplánována trasa ulicemi Hraničky, 1. května, Za Humny a Jaromíra Šamala. Autobusy se tak dvěma spojí podívají do míst, kterými běžně neprojíždějí.

První etapa organizace provozu měla být původně ukončena 31. 5. 2021, nakonec však došlo k prodloužení do 30. 6. 2021.

Ihned 1. 7. 2021 započala druhá etapa prací plánovaná do 31. 8. 2021. Autobusová linka č. 46 byla nadále vedena odklonem přes Janovou, avšak ze zastávky Polanka, U Cihelny byla vedena dále přes zastávky Horní Polanka na zastávku Hraničky a dále po své pravidelné trase. Při zpětné trase linka 46 jela ze zastávky Hraničky přes zastávky Horní Polanka, Polanka, střed, na zastávku Polanka, U Cihelny a dále trasou přes Janovou jako v předchozí etapě.

Náhradní dopravu do Dolní Polanky zabezpečovala nadále linka x46, která však byla z přemístěné zastávky Dolní Polanka odkloněna do zastávky Polanka, žel. zastávka, kde byla ukončena.

Trasa linky č. 59 byla po dobu letních prázdnin ovlivněna zásadní výlukou ve Staré Bělé (viz níže) a do Polanky vedena nebyla.

Nová Bělá

POKRAČUJÍCÍ i v roce 2022

Další rozsáhlá výluka byla zahájena v úterý 6. 4. 2021 v Nové Bělé. Důvod byl podobný, rekonstrukce kanalizace v městském obvodu Nová Bělá. I. a II. etapa byla ukončena v ranních hodinách dne 4. 5. 2021.

V první a druhé etapě nebylo možné autobusy projíždět úsek ulice Krmelínské mezi křižovatkou s ulicí Mitrovickou a křižovatkou s lici Kokešovou. Autobusová linka č. 50 byla ve směru na konečnou zastávku Nová Bělá, Krmelínská vedena ze zastávky Nová Bělá, křižovatka ulicemi Mitrovickou a Kokešovou přes zastávku U Balcara na ulici Krmelínskou a dále po své trase. Ve směru zpět byla ze zastávky Nová Bělá Krmelínská vedena odklonem dočasným výjezdem na ul. Plzeňskou, po této silnici, dále ulicí Mitrovickou přes zastávku U Balcara na ulici Krmelínskou a dále po své trase. Ve směru zpět tak neobsluhovala zastávky Kolonie a Nová Bělá křižovatka.

Složitější průjezd uvedenou oblastí zažívali řidiči linky č. 55, spojů, které obsluhují zastávku Nová Bělá, Krmelínská. Linka č. 55 byla ve směru do Výškovic vedena ze zastávky Nová Bělá, úřad po ulici Mitrovické, přičemž neobsluhovala zastávku Nová Bělá, křižovatka. Zastavila za zastávce U Balcara, odbočila vlevo na ulici Kokešovu a dále po ulici Krmelínské přes zastávky Kolonie a Nová Bělá, Krmelínská dočasným výjezdem na ul. Plzeňskou a dále po své trase.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7219 projíždí na výlukou ovlivněné lince č. 55 ulicí Kokešovou v Nové Bělé | 10. dubna 2021 | Martin Večeřa

Ve směru do Hrabůvky odbočily autobusy linky č. 55 z ulice Plzeňské na ulici Mitrovickou, dále na ulici Kokešovu a Krmelínskou, obsloužily zastávky Kolonie a Nová Bělá, Krmelínská, dočasným výjezdem odbočí na ul. Plzeňskou, ze které pak na ulici Mitrovickou na zastávku U Balcara a dále po své trase.

Autobusy tak bylo možné vidět na ulici Kokešově, která je standardně klidovou rezidenční zónou.

V páté etapě platné původně od 28. 5. 2021 do 25. 6. 2021 a následně termínově upřesněné od 31. 5. 2021 do 23. 7. 2021 nebylo možné autobusy projíždět úsek ulice Mitrovické mezi křižovatkou s ulicí Kokešovou a křižovatkou s ulici Krmelínskou v uvedeném směru. Spoj autobusové linky č. 50 začínající na zastávce U Balcara tak měl svou výchozí zastávku nahrazenou zastávku Nová Bělá, křižovatka na ul. Krmelínské. Spoje autobusové linky č. 55 ve směru do Hrabůvky po odbočení do ulice Mitrovické z ulice Plzeňské odbočily do ulice Kokešovy, dále do ulice Krmelínské, otočily se na smyyčce Krmelínská, dále jely zpět ulicí Krmelínskou, odbočily vpravo na ulici Mitrovickou a dále byly vedeny po své trase. Všechny spoje neobsluhovaly v uvedeném směru zastávku U Balcara, naopak obsluhovaly zastávku Nová Bělá, křižovatka na ul. Krmelínské.

Další zásadní etapa započala v sobotu 6. 11. 2021. Důvodem je opětovně rekonstrukce kanalizace a s tím související uzávěra ulice Mitrovické v dosti dlouhém úseku mezi hřižovatkami s ulicemi Hrabovská a Krmelínská. Z tohoto důvodu není možné v tomto úseku provozovat autobusovou dopravu, což mělo za následek úpravy tras linek č. 50 a 55.

Linka č. 50 je provozována pouze v úseku Porážková - ... - Hrabůvka, Poliklinika, v dalším úseku na zastávku Nová Bělá, Krmelínská je nahrazena linkou č. 55.

Linka č. 55 je vedena odklonem. Ze zastávky Žižkovská zpět na kruhovém objezdu na ul. Prodlouženou, následně na ul. Mítrovickou na zastávku Nová Bělá, křižovatka, vybrané spoje jsou následně vedeny přes zastávku Nová Bělá, Krmelínská na zastávku U Balcara a dále po své trase. Zpětná trasa je shodná.

Pro obsluhu Mitrovic je zavedena náhradní doprava ve formě linky X55 vedené ze zastávky Žižkovská po trase linky č. 55 na konečnou zastávku Mitrovice. Zpětná trasa je shodná.

Vratimov

UKONČENÁ

Značný vliv na veřejnou dopravu měla výluka vyvolaná rekonstrukcí železničního přejezdu ve Vratimově. Výluka trvala od 20. 4. 2021 do 1. 5. 2021 a znamenala zásadní změny nejen v provozu individuální dopravy, ale také dopravyy veřejné. Dopad na regionální autobusové spoje však byl minimální, jelikož je bylo možné z důvodu jejich nízkého počtu vést odklonovou trasou přes alternativní železniční přejezd v ulici Výletní. Přesunuta tak byla pouze pozice zastávky Vratimov, náměstí.

Zásadní dopad měla uzávěra železničního přejezdu na spoje autobusových linek provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. Autobusové linky č. 21 a 81 byly ze zastávky Frýdecká vedeny odklonem po ulici Rudné, Šenovské a Datyňské do místní části Vratimova Horní Datyně. Následně byly vedeny pravidelnou trasou linky č. 21 ulicí Datyňskou až na přemístěnou zastávku Vratimov, náměstí, která se nalézala na ul. Datyňská v blízkosti křižovatky s ulicí Frýdeckou. Linka č. 21 byla následně vedena do standardního obratiště Vratimov, náměstí, kde byly vybrané spoje ukončeny, přičemž vybrané spoje dále pokračovaly náhradou za linku č. 41 na konečnou zastávku Vratimov, Kartonážka

Linka č. 81 byla ze zastávky Vratimov, náměstí na ul. Datyňské vedena vybranými spoji také přes zastávku situovanou v obratišti. Ostatní spoje linky byly dále vedeny ul. Frýdeckou ve standardní trase na zastávku Řepiště, u kříže.

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7883 projíždí v době výluky ve Vratimově mezizastávkovým úsekem U Rozvodny - Kunčice, škola | 28. dubna 2021 | Jan Bernat

Jinou úpravou prošla trasa linky č. 41. Linka byla z přemíštěné zastávky Vratimov, nádraží (ve směru do Kunčic na ul. Frýdecké, ve směru do Hrabůvky na ul. Mostní) vedena dále ulicí Frýdeckou přes zastávku Frýdecká na konečnou zastávku Škrobálkova, kde byla ukončena. V úseku z Kunčiček do Vratimova tak zajišťovala náhradní dopravu za odkloněné linky č. 21 a 81. Z důvodu odlišného intervalu na jednotlivých linkách byly na lince č. 41 zavedeny také vložené spoje vedené pouze mezi zastávkami Vratimov, nádraží a Škrobálkova

Poruba, V. stavební obvod

UKONČENÁ

V pondělí 10. 5. 2021 započala další z významných autobusových výluk v souvislosti s opravami veřejných komunikací. Tentokrát se jedná o Mongolskou ulici v Ostravě-Porubě, která jinak slouží společně s ul. Polskou jako obvodová komunikace pro V. stavební obvod tohoto sídliště. Úplná uzavírka se dotkla všech autobusových linek zde jezdících, tedyy linek č. 43, 44, 46, 54 a 270. Výluka skončila v sobotu 12. 6. 2021.

Všechny výše uvedené linky byly vedeny odklonem po ulicích Francouzské a Opavské. Linka č. 43 navíc na odklonové trase obsluhovala zastávky Kubánská, Třebovická a Třebovice, OC. Ostatní linky obsluhovaly pouze pravidelné zastávky. Zastávky Kubánská na ul. Polské, Jižní svahy, Mongolská a Řecká nebyly pravidelnými linkami obsluhovány.

Pro obsluhu jižní části V. stavebního obvodu Poruby sloužila náhradní autobusová linka X44 vedená do 24. 5. 2021 v trase Nezvalovo náměstí - ... - Mongolská, od 25. 5. 2021 pak prodloužená na konečnou zastávku Řecká.

Slezská Ostrava

UKONČENÁ

Od soboty 15. 5. 2021 do pondělí 24. 5. 2021 (původně do neděle 23. 5. 2021) probíhala další z výluk s velkým dopadem na autobusovou dopravu ve Slezské Ostravě. Jednalo se přitom o další z oprav veřejných komunikací, tentokrát Těšínské ulice. Ta byla pro veškerou dopravu uzavřena od křižovatky s ulicí Na Baranovci (o víkendu 15./16. 5. 2021 již od křižovatky s ulicí Bohumínskou) po křižovatku s ulicí Počáteční. Obsluha této důležité komunikace tak nebyla možná.

Všechny autobusové linky přijíždějící do terminálu Hranečník od východu do něj přijížděly ulicí Šenovskou a Počáteční a neobsluhovaly zastávku U Švasty. Jako výstupní stanoviště používaly stanoviště č. 1 terminálu. Odjezdová stání však změnou neprošla.

Všechny linky ve směru od západu (38, 71, 101, 107) objížděly ulicí Těšínskou odklonovou trasou po ulicích Frýdecké, Lihovarské, Šenovské a Počáteční. Zastávky Zvěřinská, Ústřední hřbitov, Slezská Ostrava, kostel a Slezská Ostrava, radnice nebyly obsluhovány. Náhradou spoje linek 38, 71, 101 a 107 obsluhovaly zastávku U Hradu. Výstupní zastávkou bylo opět stanoviště č. 1 terminálu. Nástupním stanovištěm ve směru do centra města bylo stanoviště č. 2. Spoje obsluhující stanoviště č. 6, místo něj používaly stanoviště č. 4. Z důvodu odklonové trasy byly trolejbusy linek č. 101 a 107 nahrazeny autobusy.

Odkloněn byl také provoz autobusové linky č. 92, která náhradou za zastávky Důl Zárubek a Hradní náměstí obsluhovala zastávku U Hradu.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7182 stojí v dočasné nástupní zastávce linek č. 38, 71, 101 a 107 ve směru do centra města v době rekonstrukce ul. Těšínské | 15. května 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7744 projíždí na lince č. 107 ulicí Lihovarskou v Kunčičkách | 17. května 2021 | Petr Bystroň Solaris Urbino 12 ev. č. 7756 projíždí ulicí Lihovarskou v Kunčičkách na odkloněné lince č. 101 | 17. května 2021 | Petr Bystroň Solaris Urbino 12 ev. č. 7742 projíždí ulicí Lihovarskou v Kunčičkách na odkloněné lince č. 107 | 17. května 2021 | Petr Bystroň
Poruba, VIII. stavební obvod

UKONČENÁ

Od úterý 1. 6. 2021 do pátku 18. 6. 2021 (původně do 30. 6. 2021) byla z důvodu opravy příjezdové komunikace k obratišti Poruba, Opavská změněna organizace provozu autobusových linek. Autobusové linky přijíždějící od ulice Průběžné neodbočovaly k obratišti, ale dojely přes dva kruhové objezdy na ulici Opavskou a z té následně odbočovaly do obratiště dočasně vybudovaným sjezdem. Výstupním stanovištěm bylo určeno stanoviště č. 2, které standardně slouží jako nástupní pro linky ve směru ze zastávky Poruba, Opavská. Jako nástupní zastávku linky využívaly dočasně vybudované stanoviště na ul. Průběžné.

Linky č. 40 a 47 ve směru na konečné zastávky Plesná, Globus a Plesná obsluhovaly místo zastávky Poruba, Opavská zastávku Spojovací.

Příměstské autobusové linky měly zachovánu obsluhu stanovišť jako ve standardním nevýlukovém stavu. Jedinou výjimkou byla linka č. 445, která měla svou nástupní zastávku přemístěnu na ul. Průběžnou shodně jako linky DPO.

Stará Bělá

POKRAČUJÍCÍ i v roce 2022

Od úterý 1. 6. 2021 do středy 30. 6. 2021 došlo z důvodu první etapy opravy ul. Mitrovické ve Staré Bělé ke změně provozu autobusových linek č. 26 a 59. Obě linky byly odkloněny po ul. Blanické a ul. U Sochy a neobsluhovaly zastávku Stará Bělá, střed. Místo této zastávky obsluhovaly zastávku Stará Bělá, kostel.

Další zásadní druhá etapa započala od 1. 7. 2021 a bude trvat po celou dobu platnosti letních jízdních řádů. Autobusová linka č. 26 byla ze zastávky Dubina vedena na přemístěnou zastávku Požární zbrojnice, odkud odbočila vpravo na ul. U Sochy a dále vpravo na zastávku Stará Bělá, kostel, za kterou následně odbočila vlevo na svou standardní trasu. Byla tedy provozována v polookružním režimu.

Autobusová linka č. 59 byla vedena odklonem ze zastávky Husův sbor vpravo přes zastávku Stará Bělá, kostel a zastávku Polní na konečnou zastávku Výškovice. Zpětná trasa byla shodná. Linka tak neobsluhovala velkou část Staré Bělé, ani Polanku.

Náhradou za chybějící autobusové spoje v oblasti starobělské křižovatky byly zavedeny doplněné spoje linky č. 27 v pracovní dny mimo večera vedené v trase Hrabůvka, Poliklinika - Proskovice, večer a o víkendech pak v trase Výškovice, Klášterského - Proskovice. V zastávce Výškovice, Klášterského navazovaly na jiné spoje autobusových linek č. 27 a 41. Tato etapa trvala do 31. 8. 2021.

Další, již třetí etapa, započala k 1. 9. 2021 a měla by trvat do odvolání. Tato etapa se týká silnice propojující městské obvody Stará Bělá a Polanka a ovlivňuje tak provoz linek č. 59 a 374. Linka č. 59 je po dobu výluky rozdělena na linky dvě. Linka 59A je vedena ve standardní trase z Vítkovic do Staré Bělé na zastávku Stará Bělá, křižovatka, odkud je vedena odklonem na konečnou zastávku Proskovice. Obsluhu polanecké části pak zajišťuje linka 59B dočasně začínající na zastávce Hraničky vedená dále v trase linky přes zastávku Polanka a dále přes Klimkovice na zastávku Svinov, mosty. Toto prodloužení bylo provedeno na základě změn v dopravní obsluze městských obvodů Polanka a Krásné Pole a města Klimkovice.

Linka č. 374 je již od 28. 8. 2021 ze zastávky Stará Bělá, křižovatka vedena v trase přes zastávky Smrčkova, Staré Výškovice, Kotva a Shopping park na zastávku Fibichova a dále po své trase.

Stará Poruba

UKONČENÁ

Od středy 2. 6. 2021 do odvolání (původně již od 1. 6. 2021) došlo z důvodu rekonstrukce mostu přes Porubku na ul. 17. listopadu k odklonu autobusových linek v jižním směru od zastávky Fakultní nemocnice po místních komunikacích. Autobusové linky byly vedeny z ul. 17. listopadu vlevo na ul. Nábřeží SPB, vpravo na ul. Klimkovickou a dále dle trasy linek buď vlevo na zastávku Radnice Poruba v případě linky č. 58, resp. vpravo na ul. Vřesinskou v případě ostatních linek až na křižovatku s ul. 17. listopadu a dále po své trase. Od 1. 7. 2021 byly shodnou trasou vedeny také spoje NAD za tramvaje v souvislosti s tramvajovou výlukou v Porubě.

Autobusy tak byly opět svedeny úzkou ulicí Klimkovickou jižním směrem.

Iveco Crossway ev. č. 64-1017 projíždí na lince 678 výlukovou trasou na ul. Klimkovické | 9. června 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7151 projíždí na lince č. 58 Klimkovickou ulicí | 9. června 2021 | Martin Večeřa
Moravská Ostrava

POKRAČUJÍCÍ i v roce 2022

Dlouhodobé problémy s parkováním v okolí městské nemocnice způsobily nutnost vybudování parkovacího domu v místě původního parkoviště. Od pondělí 14. 6. 2021 tak není možné užívat zastávku Městská nemocnice linky č. 99 umístěnou na ul. Odboje. Z tohoto důvodu dochází ke změně trasy linky č. 99 a k přemístění zastávky Městská nemocnice na ul. Hornopolní.

Po obsluze zastávky Karolina linky č. 99 nově odbočí vpravo na rampu na ul. Cingrovu, dále vlevo na ul. Českobratrskou, kde obslouží zastávku se shodným názvem, vlevo na ul. Hornopolní, kde obslouží za hlavním vjezdem do nemocnice umístěnou přesunutou zastávku Městská nemocnice, dále vlevo na ul. Nemocniční a vpravo na ul. Cingrovu a dále po své trase.

V souvislosti se snížením počtu parkovacích míst u nemocnice dochází taktéž ke zřízení zastávky Porážková umístěné pod mosty Českobratrské ulice určené pro linku č. 50. Linka v uvedeném místě standardně přestávkuje, aktuálně však bude trasa z předchozí zastávky Českobratrská určena i pravidelným cestujícím. Účelem prodloužení linky č. 50 je možnost převozu cestujících, kteří svá auta odstaví v prostoru parkoviště u bývalého Bauhausu.

Výstupní a nástupní zastávka Porážková na stejnojmenné ulici | 13. června 2021 | Martin Večeřa Označník nástupní zastávky Porážková linky č. 50 | 13. června 2021 | Martin Večeřa
Hrabůvka

UKONČENÁ

Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Moravské na pomezí Hrabůvky a Zábřehu došlo od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021 k odklonu autobusové linky č. 96.

Ta byla ve směru do Zábřehu vedena ze zastávky Nám. Gen. Svobody vlevo na ul. Mozartovu a Leteckou, dále vpravo na ul. Edisonovu, kde má před křižovatkou s ulicí Šponarovou zastávku ÚMOb Jih, dále trasa vedla ulicí Edisonovou až na křižovatku s ulicí Moravskou, vlevo na tuto ulici a dále po své trase. Zpětná trasa ze zastávky Hotel Bělský les vedla rovně na ul. Moravskou, vpravo na ul. Edisonovu na přemístěnou zastávku ÚMOb Jih umístěnou za křižovatkou s ul. Šponarovou, dále vpravo na ul. Dvouletky, vlevo na ul. Jubilejní, vlevo na ul. Leteckou a dále rovně po ulici Mozartově až na Nám Gen. Svobody.

Linka tak byla mimo jiné vedena přes památkově chráněnou Jubilejní kolonii, což bylo zajímavé zejména pro fotografy.

Hulváky

UKONČENÁ

Z důvodu rekonstrukce kolejiště v křižovatce ulic 28. října a Plzeňská byl od středy 21. 7. 2021 do středy 4. 8. 2021 proveden jednosměrný odklon linky č. 57 z ulice 28. října na ulici Mariánskohorskou, dále vpravo na ul. Grmelovu, vpravo na ul. Novoveskou, vlevo na ul. Sokola Tůmy, vpravo na ul. Duhovou do terminálu Hulváky. Autobusy obsluhovaly všechny zastávky po trase.

Odklon se týkal taktéž nočních spojů linky č. 441 a denních spojů linky č. 901. Autobusy však byly vedeny odklonem až na ulici Cihelní.

Vítkovice, 1. výluka

UKONČENÁ

Od pondělí 2. 8. 2021 do čtvrtku 5. 8. 2021 (do 13.00 hod.) nebyla průjezdná rampa z ulice Rusné na ul. Místeckou ve směru do centra. Z tohoto důvodu byla linka č. 57 odkloněna ze zastávky Frýdecká přes zastávku Bivojova dále po ulicích Lidická, Eerbenova a Výstavní na zastávku U Chladičů a dále po své trase. Zpětná trasa se neměnila.

Výlukovou trasou byla vedena také linka č. 443. Ta místo zastávky Důl Jeremenko osloužila zastávku Bivojova, dále byla vedena ulicemi Lidickou, Erbenovou, Výstavní, kde obsloužila místo zastávky Český dům, Místecká zastávku Český dům, a Halasovou zpět na ul. Místeckou. Zpětná trasa se neměnila.

Vítkovice, 2. výluka

UKONČENÁ

Od pondělí 2. 8. 2021 do odvolání došlo z důvodu rekonstrukce přechodů na ul. Halasově ve Vítkovicích ke změně organizace provozu autobusových linek č. 35, 39 a 50. Ve směru ze zastávky Vítkovice, Mírové náměstí na zastávku Nám. J. z Poděbrad byly linky vedeny následující trasou. Linky č. 35 a 39 odbočily z ul. Jeremenovy vpravo na ul. Halasovu, vlevo na ul. Lidickou, vlevo na ul. Šalounovu, kde obsloužily přemístěnou zastávku Nám. J. z Poděbrad, následně vlevo na ul. Výstavní a vpravo na ul. Halasovu. Linka č. 50 jela shodnou trasou, jen z ulice Šalounovy odbočila vpravo na ul. Výstavní a dále byla vedena ve své trase.

Radvanice

UKONČENÁ

Poměrně rozsáhlou výluku zažily Radvanice od pondělí 2. 8. 2021 do soboty 30. 10. 2021. Důvodem tak rozsáhlé výluky byla oprava ulice Čapkovy a rekonstrukce zastávek LDN. Rekonstrukce ulice a zastávek měla dopad na autobusové linky č. 29, 30, 71 a trolejbusovou linku č. 101. Všechny linky byly odkloněny pouze ve směru na Hranečník a v tomto směru neobsluhovaly zastávku LDN.

Linky č. 29 a 30 byly ze zastávky Petřvald, rozcestí vedeny ulicí Fryštátskou, Těšínskou, kde obsloužily zastávku Radvanice, škola, následně odbočily do ulice Čapkovy, Radvanické, Poláškovy. Následně se přes parkoviště vrátily zpět do ul. Radvanické a následně do Čapkovy, kde obsloužily zastávku U Káňů. Dále byly vedeny po své trase. Zajímavé bylo zejména otáčení přes ulici Poláškovu a přilehlé parkoviště. Trasa linky č. 71 byla shodná. Linka však navíc obsloužila zastávku Dalimilova.

Následně byla výluková trasa upravena tak, že vozy do ul. Poláškovy odbočovaly ihned z ulice čapkovy. Nedocházelo tak k obracení vozů na parkovišti.

Trolejbusová linka č. 101 byla ze zastávky Petřvald, rozcestí vedena ulicí Fryštátskou, Těšínskou, kde obsloužila zastávku Radvanice, škola a dále po ul. Těšínské na zastávku U Švasty. Linka tak v tomto směru neobsluhovala zastávky LDN a U Káňů.

Druhá etapa uvedené výluky započala 20. 9. 2021, kdy byla ulice Čapkova uzavřena obousměrně. Obsluha zastávky U Káňů tak byla zajištěna obousměrně závlekem přes ul. Poláškovu, jak je tomu uvedeno výše v textu. Linka č. 101 nebyla přes zastávku U Káňů vedena obousměrně. Tato etapa byla ukončena 3. 10. 2021. Od této chvíle byly linky vedeny jako před zahájením druhé etapy. Od 25. 10. 2021 do 14. 11. 2021 pak byly linky z ulice Čapkovy obousměrně odkloněny znovu. Od 15. 11. 2021 bude provoz organizován standardně jako před výlukou.

Přívoz

UKONČENÁ

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati na ul. Sokolská třída a Hlučínská došlo od 1. 9. 2021 k vyloučení provozu autobusových linek ve směru do Přívozu z těchto ulic. Problém však nastal i v opačném směru, jelikož všechny autobusy musí být vedeny nízkým podjezdem pod železniční tratí a není tak možné některá vozidla uvedeným podjezdem provozovat.

Linka č. 24 je ve směru z Mariánských Hor ze zastávky Důl Jan Šverma vedena přímo z ulice Slovenské na silnici I/56 a dále po ul. Mariánskohorské na standardní výstupní zastávku Sad B. Němcové. Zastávky Hálkova, Přívoz, Hlučínská, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7) nejsou linkou č. 24 v tomto směru obsluhovány.

Linka č. 32 je ve směru ze zastávky Outlet centrum, resp. Hálkova vedena přes zastávky Přívoz, Hlučínská, Důl Odra (na ul. Palackého), Na Mlýnici, palackého, Přednádraží a dále odklonem po ul. Slovenské na silnici I/56 a dále po ul. Mariánskohorské na zastávku Sad Boženy Němcové a dále po své trase. Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7) nejsou linkou č. 32 v tomto směru obsluhovány.

Linka č. 33 je ve směru ze zastávky Čistička odp.vod vedena přímo z ulice Slovenské na silnici I/56 a dále po ul. Mariánskohorské na zastávku Sad B. Němcové a dále po své trase. Zastávky Přednádraží, Palackého, Na Mlýnici, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7) nejsou linkou č. 33 v tomto směru obsluhovány.

Linky č. 34, 52, 56, 66, 67 a 68 jsou ve směru ze zastávky Přívoz, Hlučínská vedeny přes zastávky Přívoz, Hlučínská a Hálkova na ul. Slovenské na silnici I/56 a dále po ul. Mariánskohorské na zastávku Sad B. Němcové a dále po své trase. Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7) nejsou linkami v tomto směru obsluhovány. Spoje linky č. 34 vedené na Hlavní nádraží budou takto vedeny ze zastávky Hálkova.

Linky č. 281, 282, 290 a 292 jsou ve směru ze zastávky Přívoz, Hlučínská vedeny na ul. Slovenskou, na silnici I/56 a dále po ul. Mariánskohorské na zastávku konečnou zastávku Sad B. Němcové. Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7) nejsou linkami v tomto směru obsluhovány. Vybrané spoje dotčených linek jsou vedeny přes zastávku Nám S. Čecha, aby byl zajištěn přestup na tramvajovou linku č. 14. Vybrané spoje uvedených linek jsou vedeny odklonovou trasou ze zastávky Muglinovská na zastávku Přívoz, Hlučínská také v opačném směru.

Od 15. 11. 2021 je provoz organizován standardně jako před výlukou. Tramvajový provoz byl navrácen k 12. 12. 2021.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. ledna 2022

Toplist