Vegetační kryt tramvajových tratí
úsek Náměstí Republiky - Karolina

Na počátku srpna roku 2017 započaly práce na instalaci absorbérů hluku v nejvytíženějším úseku tramvajové sítě v Ostravě. Jedná se o úsek dvou navazujících protisměrných oblouků mezi zastávkami Náměstí Republiky a Karolina o délce 143 m, kde byl dosud užit standardní nezakrytý železniční svršek na štěrkovém loži. Jedním z důvodů instalace absorbérů hluku a rozchodníkového vegetačního pásu byla taktéž možnost ověřit tento systém v praxi. Důležitým faktorem je taktéž vliv na estetiku celého prostoru, který se nalézá v centru města.

Celý systém je založen na kolejových absorbérech, které dodává společnost Brens, přičemž tato společnost je dodavatelem i jiných systémů využívaných v prostředí železniční a tramvajové infrastruktury. Při jejich instalaci dojde nejdříve k úpravě samotného kolejového svršku tak, aby do něj mohl být doplněn systém kolejových absorbérů, po instalaci kolejových absorbérů je následně doplněn taktéž vegetační rozchodníkový pás. Ten může být do kolejiště instalován vzhledem k tomu, že nově instalované kolejové absorbéry jsou schopny zadržovat vodu.

konec úseku trati s instalovanými absorbéry hluku | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa celkový pohled na úsek doplňovaný o absorbéry hluku a rozchodníkový vegetační pás | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1504 opouští úsek vybavovaný absorbéry hluku mezi zastávkami Karolina a Náměstí Republiky | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa další z pohledů na práce při instalaci absorbérů hluku | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa

V první fázi, tedy do cca poloviny srpna roku 2017 byly instalovány absorbéry hluku do prostoru koleje sloužící provozu z centra města, od tohoto termínu pak byly absorbéry hluku postupně instalovány taktéž do prostoru druhé koleje. V druhé polovině srpna následně pokračovala instalace vegetačního pásu tvořeného rostlinami rozchodníky. Celý výše uvedený úsek tramvajové trati je tedy vybaven vegetačním pásem s živými rostlinami. Informace uvedené v některých médiích, která informovala o instalaci umělého povrchu, se tedy na pravdě nezakládala.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1011 stoupá směrem k zastávce Náměstí Republiky | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa Přechod mezi odhlučněnou a neodhlučněnou částí tramvajového svršku | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa Detail vegetačního pásu absorbéru hluku | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa

Další informace k systému je možné nalézt přímo na stránkách dodavatele.

Po první zimě se však ukázalo, že úsek rozchodníkového pásu v blízkosti zastávky Karolina značně trpí solením přilehlých komunikací, což znamenalo odumření značné části roztlinstva, které muselo být nahrazeno novým.

úsek Josefa Kotase - Hrabůvka,kostel

Na přelomu října a listopadu roku 2020 došlo k realizaci pokládky vegetačního pásu na dalším úseku tramvajové sítě, přičemž se jednalo o úsek délky 691 m mezi kruhovým objezdem u zastávky Josefa Kotase a místem nalezajícím se cca v polovině prostoru zastávky Hrabůvka,kostel. Úsek je přerušen v místě silničního přejezdu a taktéž není realizován v prostoru instalovaného zábradlí mezi kolejemi v obou zastávkách předmětného úseku.

Rozdílně od prvního realizovaného úseku byl rozchodníkový vegetační kryt osazen přímo na upravené štěrkové lože na vrstvu speciálního substrátu. Součástí zakázky byly také takové úpravy kolejového svršku, přesněji uchycení kolejnic, které zamezí do budoucna korozi.

Rozchodníkové pásy položené na svršek tramvajové trati na ul. Dr. Martínka | 13. listopadu 2020 | Jan Bernat Začátek vegetačního krytu za přerušením v přejezdu na ul. Dr. Martínka | 14. listopadu 2020 | Martin Večeřa Detail rozchodníkového vegetačního pásu na ul. Dr. Martínka  | 14. listopadu 2020 | Martin Večeřa

Zakázku pro statutární město Ostrava realizovala společnost ARBOR MORAVIA s.r.o. za 7 588 950 Kč bez DPH. Součástí zakázky je také dvouletá údržba.

úsek Zábřeh, vodárna - Kino Luna

Na počátku června roku 2021 bylo přistoupeno k instalaci vegetačního krytu také na úsek tramvajové trati s pevnou jízdní dráhou mezi zastávkami Zábřeh, vodárna a Kino Luna, tedy na úsek o délce cca 420 m. Instalace je součástí rozsáhlé rekonstrukce tramvajové trati na ul. Výškovické a negeneruje tak žádné náklady navíc. Rozdílně od dvou předchozích realizací je tramvajová trať osazována přímo travními koberci.

Instalace vegetačního krytu v podobě travního koberce v úseku Zábřeh, vodárna - Kotva | 9. června 2021 | Martin Večeřa Detail travního koberce v úseku Zábřeh, vodárna - Kotva | 9. června 2021 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1510 projíždí mezizastávkovým úsekem Zábřeh, vodárna - Kotva s čerstvě položeným travním kobercem | 9. června 2021 | Martin Večeřa Prozatimní ukončení položeného travního koberce v úseku Zábřeh, vodárna - Kotva | 9. června 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na tramvajovou trať na Výškovické ulici s pokládaným travním kobercem | 9. června 2021 | Martin Večeřa Úsek tramvajové tratě na ul. Výškovické při pohledu ze zastávky Kino Luna | 9. června 2021 | Martin Večeřa TRIA ev. č. 1253 a 1259 projídží již dokončovaným úsekem s vegetačním krytem v podobě travního koberce na ul. Výškovické | 10. června 2021 | Jan Bernat pohled na zatravněnou trať na ul. Výškovické | 10. června 2021 | Jan Bernat pohled na zatravněnou trať na ul. Výškovické | 10. června 2021 | Jan Bernat Pohled na zatravněnou tramvajovou trať na ul. Výškovické v blízkosti zastávky Kino Luna | 10. června 2021 | Jan Bernat zatravněná trať na ul. Výškovické | 10. června 2021 | Jan Bernat
úsek Telekom. škola - VŠB-TUO

Vegetační kdyt byl osazen taktéž na přelomu srpna a září roku 2022 při dokončování rekonstrukce trati na ul. Opavské. Jedná se shodně jako úsek v Zábřehu o tramvajovou trať s pevnou jízdní dráhou, přičemž délka tohoto úseku je cca 1,67 km. Uvedená instalace mezi zastávkami Telekomunikační škola a VŠB-TUO byla součástí rekonstrukce a taktéž negeneruje další náklady.

Realizace však byla oproti realizacím předchozím odlišná. Oproti předchozím předpokladům totiž nebyl v celé délce trati instalován travní koberec, ale stalo se tak jen v blízkosti tramvajových zastávek Poruba, vozovna. V ostatních částech je instalován vegetační rozchodníkový kryt.

Kolejová křižovatka při výjezdu z tzv. horní brány porubské tramvajové vozovny po vykolejení | 17. září 2022 | Martin Večeřa Místo styku travních koberců s krytem z rozchodníků | 17. září 2022 | Martin Večeřa Rozdíl mezi zatravněním trati a použitím rozchodníkového krytu | 17. září 2022 | Martin Večeřa Rozdíl mezi využitím zatravnění a rozchodníkem | 17. září 2022 | Martin Večeřa
úsek ÚMOb Jih - ul. Provaznická

Dne 4. 4. 2022 vypsalo statutární město Ostrava zakázku na ozelenění tramvajové trati na ul. Horní. Zakázka počítá s realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 663 m na ulici Horní mezi křižovatkami s ulicemi Plzeňská a Provaznická. Realizace má být v podobné formě jako u realizace na ul. Dr. Martínka. Vegetační kryt bude doplněn v celém uvedeném úseku včetně prostoru zastávky ÚMOb Jih s výjimkou dvou současných přechodů (u zastávky ÚMOb Jih a u zastávky Sámova). Součástí zakázky je také dvouletá údržba.

Zakázka byla na konci června roku 2022 zadána společnosti ARBOR MORAVIA s.r.o. za 8 944 853 Kč bez DPH. Statutární město Ostrava přitom původně předpokládalo, že ho zakázka vyjde na 10 200 000 Kč bez DPH. Realizace tak je oproti předpokladům levnější.

Z důvodu možné jednodušší opravy tramvajové trati z důvodu jejího poškození či nutnosti nějaké úpravy bylo v případě realizace v ulici Horní hledáno jiné řešení, než řešení užité na ul. Dr. Martínka. Aby bylo bez výrazného poškození rozchodníkového pásu možné jej odstranit a následně opětovně použít, je v ulici Horní použit systém speciálních rozebíratelných sadebních buněk obsahujících substrát a rozchodníky.

Počátek instalace rozchodníkových sadebních buněk v trati na ul. Horní | 15. října 2022 | Martin Večeřa Detail na instalaci rozchodníkových sadebních buněk u zastávky ÚMOb Jih | 15. října 2022 | Martin Večeřa Sadební buďka s rozchodníky pro trať na ul. Horní | 15. října 2022 | Martin Večeřa Instalace sadebních buněk s rozchodníky u zastávky ÚMOb Jih | 15. října 2022 | Martin Večeřa

Instalace vegetačního krytu započala v polovině října roku 2022. Po úpravě kolejového svršku byla mezi kolejnice nasypána štěrková drť a postupně instalovány jednotlivé sadební buňky s rozchodníky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. října 2022

Toplist