Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby - PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

V roce 2014 společnost Mott MacDonald zpracovala projektový záměr týkající se obsluhy VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby kapacitní kolejovou dopravou. Pro provedení analýzy bylo počítáno s oběma variantami vedení tramvajových tratí dle platného územního plánu, tedy vedení ulicí Opavskou (v projektovém záměru jako varianta A) a vedení ulicemi 17. listopadu a Průběžná (v projektovém záměru jako varianta B). Navíc byla do analýzy doplněna varianta dle dopravního generelu z roku 1994 vedená ulicemi Bedřicha Nikodéma a Opavská (v projektovém záměru jako varianta C) a také kombinace variant B a C vedená ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná (v projektovém záměru jako varianta D).


Varianta A (délka cca 1,750 km)

Křižovatka ulic Opavská a 17. listopadujednosměrná zastávka Rektorát VŠB (za křižovatkou) – Opavská ul. – obousměrná zastávka Slavíkova (za křižovatkou s bezejmennou komunikací vedoucí z areálu VŠB) – Opavská ul. – obousměrná zastávka Pustkovecká (mezi křižovatkami s ulicemi Krásnopolská a Bedřicha Nikodéma) – Opavská ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta A by značně zlepšila nabídku spojů veřejné dopravy zejména obyvatelům bytových domů ležících na ulicích Marty Krásové, Pavlouskova a Vincence Makovského, kdy nejvzdálenější bytové doby jsou od zastávky Pustkovec obsluhované mnohými autobusovými linkami DPO vzdáleny až 700 metrů pěší chůze. Pro obsluhu VIII. Stavebního obvodu Poruby by však měla pouze malý význam. S uvedením této varianty v rámci územního plánu navíc nesouhlasil městský obvod Pustkovec, jehož námitka však byla zamítnuta.

Varianta B (délka cca 3,000 km)

Křižovatka ulic Opavská a 17. listopadujednosměrná zastávka Rektorát VŠB (za křižovatkou) – ul. 17. listopaduobousměrná zastávka Pustkovec (mírně severněji než současná zastávka) – ul. 17. listopaduobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. B. Nikodéma) – ul. 17. listopaduPrůběžná ul.obousměrná zastávka Průběžná (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – Průběžná ul.obousměrná zastávka Karola ŠmidkehoPrůběžná ul.obousměrná zastávka Ludvíka PodéštěPrůběžná ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta B by zabezpečila jednak dopravní obsluhu většiny VIII. stavebního obvodu Poruby a navíc také vnitroobvodové spojení s důležitým přestupním bodem Poruba vozovna. S uvedením této varianty v rámci územního plánu taktéž nesouhlasil městský obvod Pustkovec, jehož námitka byla zamítnuta.

Varianta C (délka cca 2,800 km)

Křižovatka ulic Martinovská a B. Nikodémaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Heyrovského (před křižovatkou s ul. Heyrovského) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Jana Šoupalaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Otakara Jeremiášeul. B. NikodémaOpavská ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta C by zabezpečila jak dopravní obsluhu většiny VIII. stavebního obvodu Poruby, tak dopravní obsluhu toho VII. Využití trati pro vnitroobvodová spojení je však značně komplikované. Negativem je také velká mezizastávková vzdálenost mezi navrženými zastávkami Duha a O. Jeremiáše (cca 750 m).

Varianta D (délka cca 3,300 km)

Křižovatka ulic Martinovská a B. Nikodémaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Heyrovského (před křižovatkou s ul. Heyrovského) – ul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Jana Šoupalaul. B. Nikodémaobousměrná zastávka Duha (za křižovatkou s ul. B. Nikodéma) – ul. 17. listopaduPrůběžná ul.obousměrná zastávka Průběžná (za křižovatkou s ul. 17. listopadu) – Průběžná ul.obousměrná zastávka Karola ŠmidkehoPrůběžná ul.obousměrná zastávka Ludvíka PodéštěPrůběžná ul.konečná zastávka a obratiště Opavská

Varianta D eliminuje nedostatky v dopravní obsluze VIII. stavebního obvodu Poruby. Shodně však nabízí pouze komplikovanou možnost zavedení vnitroobvodového tramvajového spojení.

Vybraná varianta projektového záměru
Varianta D (délka cca 3,300 km)

Analýzou zohledňující jak aspekty potřebnosti jednotlivých variant, tak aspekty finanční náročnosti a realizovatelnosti byla pro následnou další přípravu vybrána původně varianta D.

Tramvajová trať v délce cca 3,3 km tedy měla být vedena z křižovatky ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná do obratiště Opavská, kde měla být ukončena. S ohledem na vedení tratě v komunikaci byla trať navržena pro maximální rychlost 50 km/h s osovou vzdáleností kolejí 3,1 – 3,3 m a podélným sklonem maximálně 50 ‰. Trať měla být od komunikací pojížděných vozidly individuální automobilové dopravy oddělena podélnými prahy.

Na trati byla dle projektového záměru plánována výstavba 7 párů zastávek s názvy Heyrovského, Jana Šoupala, Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště a Opavská. Všechny zastávky v komunikaci měly být ostrovní délky 67 m s šířkou nástupišť 2,5 – 3,5 metru.


Součástí níže uvedeného dokumentu byl taktéž návrh linkového vedení. Na konečnou zastávku Opavská měly být vedeny dvě tramvajové linky v celotýdenním provozu, a to linky č. 9 a 17. V souvislosti s tím bylo vyměněno trasování linek č. 4 a 9 v centru města, linka č. 3 byla vedena po část pracovního dne na konečnou zastávku Vřesinská, kam byla taktéž přetrasována noční linka č. 19. Návrh rovněž počítal s úpravami linkového vedení autobusových linek.


Předpokládané investiční náklady pak činily cca 843 400 000 Kč bez DPH.

Negativem vybrané varianty mohlo být to, že vedení budoucí tratě nebylo v souladu s územním plánem, který nepočítal s tratí vedenou ulicí Bedřicha Nikodéma. Dle dokumentace uvedené přímo v prezentaci, ze které čerpáme informace, bylo taktéž zřejmé, že tramvajové obratiště Opavská mělo být řešeno netradičně protisměrně pojížděnými oblouky. Toto řešení však by komplikovalo odbavení cestujících, jelikož by jednotlivé linky jedoucí shodným směrem odbavovaly cestující na rozdílných stanovištích.

Níže uvedené dokumenty tehdy předpokládaly zprovoznění nové tramvajové trati okolo roku 2020.Dle informací uvedených v magazínu PRIO vydávaného městským obvodem Ostrava-Poruba (prosincové číslo roku 2016) se tehdy navíc začalo uvažovat taktéž s doplněním úseku vedeného od tzv. Slovanu, tedy od křižovatky ulic 17. listopadu a Opavská po křižovatku ulic 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma. Tato spojovací trať je na horním obrázku tohoto článku označena jako varianta B.

Varianta B (délka cca 3,000 km, cca 2,000 km v souběhu s varinatou D)

Spojovací tramvajová trať, tedy část varianty B v délce cca 0,9 km měla být vedena z křižovatky ulic Opavská a 17. listopadu ulicí 17. listopadu po křižovatku ulic 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma, kde se měla napojit na výše popsanou variantu D.

Na trati byla plánována výstavba 1 páru zastávek s názvem Pustkovec v místě současných autobusových zastávek a zastávky Rektorát VŠB nalézající se při směru jízdy na VIII. stavební obvod Poruby za křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu.

Varianta B byla následně zvolena jako ta, která sloužila přípravě 1. etapy výstavby. Naopak varianta D se stala 2. etapu.

Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete v odkazech níže.

ÚVODNÍ STRÁNKA Projektová dokumentace

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. dubna 2020

Toplist