Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby

Městský obvod Poruba se v současné době dělí do dvou katastrálních území pojmenovaných Poruba a Poruba-sever. Katastrální území Poruba zahrnuje jak původní území historické Poruby, tak sídlištní zástavbu vystavěnou v jednotlivých stavebních obvodech, kterých je v tomto území celkem 6. Již od prvopočátků bytové výstavby na tomto území bylo počítáno s tím, že většinu přepravních výkonů bude zabezpečovat tramvajová doprava. Tak byla vystavěna tramvajová trať vedena po tehdejší Gottwaldově třídě (Opavská) zprovozněná od 16. 12. 1958 a následně od 9. 5. 1959 prodloužená po ul. Vítězného února (17. listopadu), která plně zabezpečila dopravu pro obyvatele I., II. a III. stavebního obvodu v Porubě. Pro dopravu obyvatel IV. stavebního obvodu byla plánována trať vedená ulicí Sokolovská, která byla již při výstavbě šířkově projektována pro budoucí vedení tramvajové dopravy. V tomto případě však následně k výstavbě nedošlo, avšak tento stavební obvod je částečně obsloužen jak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Opavská, tak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Martinovská (zde od 15. 6. 1969). Podobně je alespoň částečně obsloužen také V. stavební obvod.

Po využití území vymezených pro výstavbu I. – VI. stavebního obvodu sídlištní zástavby Poruby začala výstavba také na ploše umístěné severně od Pustkovce na území katastrálního území Poruba-sever. Nový VII. stavební obvod začal na tomto území vyrůstat v roce 1966 v okolí ulice Martinovské a byl od prvopočátku obsluhován pouze autobusovou linkou č. 36 tehdy vedenou do Martinova doplněnou od 13. 11. 1967 linkou 39 a od 3. 6. 1968 vnitroobvodovou linkou č. 40. Tramvajová doprava pak nový obvod začala obsluhovat od 15. 6. 1969.

Poslední VIII. stavební obvod Poruby začal vyrůstat mezi dnešními ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodéma a Opavská v roce 1970. Jeho obsluha veřejnou dopravou pak byla započata prodloužením linek č. 39 a 40 od 1. 9. 1970 na konečnou zastávku Poruba, VIII. obvod smyčka v prostoru dnešní zastávky Duha a následně doplněna zřízením nové linky č. 44 vedené na shodnou konečnou od 1. 10. 1970. Již od té doby bylo plánováno vedení tramvajové trati pro obsluhu tohoto stavebního obvodu. Aktualizovaný dopravní generel z roku 1973 uvažoval například s výstavbou tramvajové trati dnešní Opavskou ulicí do prostoru dnešního autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta A). Postupně se však začaly plány doplňovat také o variantní trať obsluhující větší část území VII. a VIII. stavebního obvodu. Dopravní generel z roku 1994 tak počítal s výstavbou tramvajové trati ulicí Bedřicha Nikodéma a Opavskou s ukončením ve výše uvedeném prostoru autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta C).

Počátek výstavby porubského VIII. stavebního obvodu

Zdroj:
Ostrava, orientační plán; Kartografické nakladatelství; Praha; 1969

Po několika dalších letech se však v rámci územního plánu ustálily dvě základní trasy vedené jak ulicí Opavská (dle současného projektu - varianta A), tak ulicemi 17. listopadu a Průběžná (dle současného projektu - varianta B) ukončené v obou případech obratištěm v prostoru autobusové smyčky Opavská. Již před 10 lety začal Dopravní podnik Ostrava a.s. činit první kroky k výstavbě tramvajové trati vedené ulicemi 17. listopadu a Průběžná. Vzhledem k tehdejšímu nesouhlasu zejména městského obvodu Pustkovec však byly tehdy veškeré přípravné práce přerušeny.

Opětovné přípravy byly obnoveny až po několika letech, kdy následně společnost Mott MacDonald zpracovala projektový záměr týkající se obsluhy VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby kapacitní kolejovou dopravou.

V průběhu roku 2016 vznikla samovolně jako reakce na zveřejnění informací k budoucí tramvajové trati skupina, která s výstavbou tramvajové trati nesouhlasí, přičemž tato skupina taktéž zorganizovala petici s názvem NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! Hlavní iniciátorkou petice byla Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

Zároveň však vznikly i facebookové stránky podporovatelů výstavby tramvajové trati.

Taktéž podporovatelé výstavby tramvajové trati založili svou petici s názvem Petice na podporu realizace aktivit v rámci EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA.

Na počátku roku 2017 došlo k částečnému uklidnění situace. V únoru 2017 byla zveřejněna webová stránka novatramvajporuba.cz, která popisuje stav přípravy výstavby tramvajové trati včetně informací o postupu a odpovědí na důležité otázky.

V průběhu září byly zveřejněny první informace související s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost SUDOP Brno, spol. s r.o., resp. související s dopravním modelem.

V červnovém čísle novin Ostravská radnice vyšel článek, který popisoval stav přípravy tramvajové tratě. Článek taktéž zcela definuje trasu nové tramvajové tratě dle varianty B. Článek taktéž podal informace, že v průběhu června dojde k ve věci tramvajové trati k jednání zastupitelstev městských obvodů Poruba a Pustkovec a taktéž zastupitelstva statutárního města Ostravy. Zastupitelé pustkoveckého obvodu však o projektu následně nejednali a zastupitelé obvodu porubského k projektu po projednávání nepřijali žádné stanovisko.

V pondělí 18. 6. 2018 od 17.00 hod. se ve společenském sálu Domu s pečovatelskou službou Slunečnice v Porubě konala beseda k tramvajové trati, které se účastnil primátor města Ostravy Tomáš Macura, investiční náměstek Břetislav Riger, radní pro dopravu Lukáš Semerák a technický ředitel Dopravního podniku Ostrava Martin Chovanec. Na besedě byl představen aktuální stav projektu, který počítá s výstavbou tramvajové trati dle varinaty B. Celý projekt byl následně diskutován návštěvníky v sále. Ve vztahu k výstavbě tramvajové trati se objevily názory jak negativní, tak pozitivní. O dva dny později byl pak projekt výstavby tramvajové tratě na jednání zastupitelstva města Ostravy ustanoven tzv. záležitostí zvláštního významu.

Konečná verze projektové dokumentace sloužící jako součást žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, potvrdila pokračování v přípravě varianty B jakožto případné první etapy výstavby tramvajových tratí v prostoru VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby. To znamená, že se v první etapě předpokládá výstavba tramvajové tratě dle varianty B, v případné druhé etapě pak zbylý úsek dle varianty D. Krajský úřad Moravskoslezského kraje následně dne 24. 8. 2018 rozhodnul, že musí dojít k vypracování komplexního posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. velká EIA, jelikož se jedná o stavbu, která má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Konečné stanovisko k výstavbě tratě se dá očekávat v závěru letošního roku a to také na základě provedeného průzkumu veřejného mínění. Předpokládá se, že se dotazování zúčastní 1500 obyvatel města, přičemž by se mělo jednat zejména o obyvatele městských obvodů Poruba a Pustkovec ve věku od 18 do 75 let. Průzkum provede společnost STEM/MARK, vyhodnocen by měl být nejpozději do počátku listopadu.

Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete v odkazech níže.

Projektový záměr Projektová dokumentace

© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. srpna 2018

Toplist