Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby

Městský obvod Poruba se v současné době dělí do dvou katastrálních území pojmenovaných Poruba a Poruba-sever. Katastrální území Poruba zahrnuje jak původní území historické Poruby, tak sídlištní zástavbu vystavěnou v jednotlivých stavebních obvodech, kterých je v tomto území celkem 6. Již od prvopočátků bytové výstavby na tomto území bylo počítáno s tím, že většinu přepravních výkonů bude zabezpečovat tramvajová doprava. Tak byla vystavěna tramvajová trať vedena po tehdejší Gottwaldově třídě (Opavská) zprovozněná od 16. 12. 1958 a následně od 9. 5. 1959 prodloužená po ul. Vítězného února (17. listopadu), která plně zabezpečila dopravu pro obyvatele I., II. a III. stavebního obvodu v Porubě. Pro dopravu obyvatel IV. stavebního obvodu byla plánována trať vedená ulicí Sokolovská, která byla již při výstavbě šířkově projektována pro budoucí vedení tramvajové dopravy. V tomto případě však následně k výstavbě nedošlo, avšak tento stavební obvod je částečně obsloužen jak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Opavská, tak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Martinovská (zde od 15. 6. 1969). Podobně je alespoň částečně obsloužen také V. stavební obvod.

Po využití území vymezených pro výstavbu I. – VI. stavebního obvodu sídlištní zástavby Poruby začala výstavba také na ploše umístěné severně od Pustkovce na území katastrálního území Poruba-sever. Nový VII. stavební obvod začal na tomto území vyrůstat v roce 1966 v okolí ulice Martinovské a byl od prvopočátku obsluhován pouze autobusovou linkou č. 36 tehdy vedenou do Martinova doplněnou od 13. 11. 1967 linkou 39 a od 3. 6. 1968 vnitroobvodovou linkou č. 40. Tramvajová doprava pak nový obvod začala obsluhovat od 15. 6. 1969.

Poslední VIII. stavební obvod Poruby začal vyrůstat mezi dnešními ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodéma a Opavská v roce 1970. Jeho obsluha veřejnou dopravou pak byla započata prodloužením linek č. 39 a 40 od 1. 9. 1970 na konečnou zastávku Poruba, VIII. obvod smyčka v prostoru dnešní zastávky Duha a následně doplněna zřízením nové linky č. 44 vedené na shodnou konečnou od 1. 10. 1970. Již od té doby bylo plánováno vedení tramvajové trati pro obsluhu tohoto stavebního obvodu. Aktualizovaný dopravní generel z roku 1973 uvažoval například s výstavbou tramvajové trati dnešní Opavskou ulicí do prostoru dnešního autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta A). Postupně se však začaly plány doplňovat také o variantní trať obsluhující větší část území VII. a VIII. stavebního obvodu. Dopravní generel z roku 1994 tak počítal s výstavbou tramvajové trati ulicí Bedřicha Nikodéma a Opavskou s ukončením ve výše uvedeném prostoru autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta C).

Počátek výstavby porubského VIII. stavebního obvodu

Zdroj:
Ostrava, orientační plán; Kartografické nakladatelství; Praha; 1969

Po několika dalších letech se však v rámci územního plánu ustálily dvě základní trasy vedené jak ulicí Opavská (dle současného projektu - varianta A), tak ulicemi 17. listopadu a Průběžná (dle současného projektu - varianta B) ukončené v obou případech obratištěm v prostoru autobusové smyčky Opavská. Již před 10 lety začal Dopravní podnik Ostrava a.s. činit první kroky k výstavbě tramvajové trati vedené ulicemi 17. listopadu a Průběžná. Vzhledem k tehdejšímu nesouhlasu zejména městského obvodu Pustkovec však byly tehdy veškeré přípravné práce přerušeny.

Opětovné přípravy byly obnoveny až po několika letech, kdy následně společnost Mott MacDonald zpracovala projektový záměr týkající se obsluhy VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby kapacitní kolejovou dopravou.

V průběhu roku 2016 vznikla samovolně jako reakce na zveřejnění informací k budoucí tramvajové trati skupina, která s výstavbou tramvajové trati nesouhlasí, přičemž tato skupina taktéž zorganizovala petici s názvem NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! Hlavní iniciátorkou petice byla Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

Zároveň však vznikly i facebookové stránky podporovatelů výstavby tramvajové trati.

Taktéž podporovatelé výstavby tramvajové trati založili svou petici s názvem Petice na podporu realizace aktivit v rámci EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA.

Na počátku roku 2017 došlo k částečnému uklidnění situace. V únoru 2017 byla zveřejněna webová stránka novatramvajporuba.cz, která popisuje stav přípravy výstavby tramvajové trati včetně informací o postupu a odpovědí na důležité otázky.

V průběhu září byly zveřejněny první informace související s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost SUDOP Brno, spol. s r.o., resp. související s dopravním modelem.

V červnovém čísle novin Ostravská radnice vyšel článek, který popisoval stav přípravy tramvajové tratě. Článek taktéž zcela definuje trasu nové tramvajové tratě dle varianty B. Článek taktéž podal informace, že v průběhu června dojde k ve věci tramvajové trati k jednání zastupitelstev městských obvodů Poruba a Pustkovec a taktéž zastupitelstva statutárního města Ostravy. Zastupitelé pustkoveckého obvodu však o projektu následně nejednali a zastupitelé obvodu porubského k projektu po projednávání nepřijali žádné stanovisko.

V pondělí 18. 6. 2018 od 17.00 hod. se ve společenském sálu Domu s pečovatelskou službou Slunečnice v Porubě konala beseda k tramvajové trati, které se účastnil primátor města Ostravy Tomáš Macura, investiční náměstek Břetislav Riger, radní pro dopravu Lukáš Semerák a technický ředitel Dopravního podniku Ostrava Martin Chovanec. Na besedě byl představen aktuální stav projektu, který počítá s výstavbou tramvajové trati dle varinaty B. Celý projekt byl následně diskutován návštěvníky v sále. Ve vztahu k výstavbě tramvajové trati se objevily názory jak negativní, tak pozitivní. O dva dny později byl pak projekt výstavby tramvajové tratě na jednání zastupitelstva města Ostravy ustanoven tzv. záležitostí zvláštního významu.

Průzkum veřejného mínění

V průběhu léta 2018 bylo rozhodnuto, že dojde k provedení průzkumu veřejného mínění týkajícího se hlavně výstavby tramvajové trati. Průzkum následně provedla společnost STEM/MARK od 18. 9. do 9. 10. 2018, kdy bylo dotazováno 1516 Ostravanů ve věku od 18 do 75 let. většina dotazovaných byla z dotčených obvodů Ostravy, tedy z Poruby, resp. Pustkovce. Výsledky jsou následující:

 • Víte o záměru?

  67 % respondentů odpovědělo, že o záměru výstavby trati , zbylých 33 % nikoliv. V Porubě o záměru vědělo 77 %, nevědělo zbylých 23 %, v Pustkovci pak o záměru vědělo 92 % dotazovaných, 8 % nevědělo. Respondenti, kteří odpověděli, že o záměru výstavby ví byli dále dotazováni na další otázky.


  • Víte o 4 variantách?

   28 % respondentů vědělo o 4 variantách, 73 % nevědělo. V Porubě o 4 variantách vědělo 31 %, nevědělo 69 %, v Pustkovci pak vědělo 33 %, nevědělo 67 %.

  • Sledujete aktivně?

   18 % respondentů dění okolo připravované výstavby sleduje aktivně, 82 % nikoliv. V Porubě sleduje dění 22 %, nesleduje 78 %, v Pustkovci pak problematiku sleduje 19 %, nesleduje pak 81 %.

  • Jak dlouho víte o záměru?

   17 % respondentů se o záměru dozvědělo v posledních 3 měsících, 21 % v posledních 6 měsících, 34 % v posledním roce, 19 % v posledních 2 letech, 10 % pak ví o záměru delší dobu. V Porubě je rodělení respondentů podobné, v Pustkovci se pak o záměr zajímají v půrměru delší dobu.

 • Souhlasíte s prodloužením tramvaje na 7. a 8. obvod Ostravy-Poruby?

  50 % respondentů odpovědělo, že s výstavbou trati souhlasí, 34 % s výstavbou nesouhlasí, zbylých 16 % se nerozhodlo. V Porubě s výstavbou souhlasí 52 %, nesouhlasí 33 %, nevědělo zbylých 15 %, v Pustkovci pak novou tramvajovou trať podpořilo 34 % dotazovaných, nepodpořilo 60 % a 6 % nevědělo.

  Za hlavní důvody pro výstavbu lidé označili zejména lepší dostupnost území, rychlost přepravy, její komfort (myšleno počet přestupů) a ekologii.

  Za hlavní důvody proti výstavbě lidé označili zejména dostatečnou obsluhu území autobusovou dopravou (případně posílenou), cenu výstavby, vysokou hlučnost výstavby i provozu a snížení množství zelěně a klidu v oblasti.Shrnutí průzkumu veřejného mínění

Z výše uvedených výsledků veřejného mínění je patrné, že podporovatelů výstavby nové tramvajové trati je více, než odpůrců, a to jak v měřítku celoměstském, tak v měříku porubském. Zásadní nesouhlas je patrný pouze v městském obvodu Pustkovec. Je však nutno zmínit podstatnou záležitost. K 1. 10. 2018 eviduje městský obvod Poruba 63 818 obyvatel, městský obvod Pustkovec pak 1 294. Pokud tedy budeme vycházet z výše uvedených výsledků a jednotlivým výsledkům přidáme váhu na základě příslušného obyvatelstva, tak v Porubě bude pro 33 185 obyvatel, v Pustkovci pak 440 obyvatel. Proti bude v Porubě 21 060 obyvatel, v Pustkovci pak 776 obyvatel. Celkově tak bude v obou předmětných obvodech pro 33 625 obyvatel (51,6 %), proti bude 21 836 (33,5 %), nerozhodných bude 9 651 obyvatel (14,9 %). Jak je tedy patrné, 51,6 % obyvatel předmětných obvodů by v takovém případě bylo pro výstavbu tramvajové trati.

Na základě provedeného průzkumu, který potvrdil, že Ostravané mají dále zájem na pokračování přípravy trati, se statutární město Ostrava rozhodlo nadále v přípravách pokračovat s tím, že bude nadále cílit na předávání informací veřejnosti.


Konečná verze projektové dokumentace sloužící jako součást žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, potvrdila pokračování v přípravě varianty B jakožto případné první etapy výstavby tramvajových tratí v prostoru VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby. To znamená, že se v první etapě předpokládá výstavba tramvajové tratě dle varianty B, v případné druhé etapě pak zbylý úsek dle varianty D. Krajský úřad Moravskoslezského kraje následně dne 24. 8. 2018 rozhodnul, že musí dojít k vypracování komplexního posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. velká EIA, jelikož se jedná o stavbu, která má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V pátek 16. 2. 2019 informovala Česká televize o tom, že se výstavba tramvajové trati vlivem stále se přibližujících termínů odkládá. V tu chvíli například stále probíhalo posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. velké EIA, což by mohlo znamenat následné značné zkrácení možné doby výstavby tramvajové trati a tím znepříjemnění situace pro občany příslušného území. Dle uvedených informací statutární město Ostrava předpokládalo, že k požadavku o dotaci na výstavbu trati dojde v rámci následujícího programového období a výstavba by posléze mohla začít v roce 2021 nebo 2022.

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo hotovo v březnu roku 2019. Následně však došlo k rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje o vrácení dokumentace k přepracování, resp. k jejímu doplnění. Přepracovaná, resp. doplněná dokumentace byla zveřejněna na portálu Informačního systému EIA dne 30. 3. 2020 včetně vypořádání připomínek, které se ve většině případů týkaly logicky oblasti životního prostředí. Mnohé z nich byly zapracovány. Samotné konstrukce trati se týkalo minimum připomínek. Jendou z nich byla připomínka spolku Prosíme, přemýšlejme, z. s., která se týkala nutnosti výstavby trakčního vedení, které je dle spolku invazivním zásahem do krajiny, jež je v době tramvají na baterie zbytečný. Zajímavou připomínkou spolku byla také ta, která prezentovala, že v případě realizace tzv. Severního spoje by tramvaje jezdily poloprázdné, ačkoliv Severní spoj nepovede ani do oblasti centra Poruby, ani do oblasti tzv. svinovských mostů, kde jsou mnohé cíle cest cestující veřejnosti. Podobně bylo reagováno na připomínky navrhující jako alternativu tramvaje elektrobusy či autobusy s vodíkovým pohonem.

V zásadě se na těchto webových stránkách nepouštíme do posuzování jednotlivých návrhů z naší strany, jelikož posuzování takto rozsáhlých staveb je dosti složitým procesem s mnoha vlivy. Většina připomínek se však týká obav veřejnosti ze zhoršeného životního prostředí v době samotné výstavby či po ní, což je však pochopitelné. Závěrem nám však dovolte zde vložit jednu z připomínek uvedených v dokumentu Vyjádření veřejnosti (připojena podpisová listina), která by neměla být zapomenuta, a která snad věří v to, že bez tramvaje se do oblasti VIII. stavebního obvodu Poruby nedostanou nechtění lidé a oblast tak bude ochráněna.

„Díky tramvajím se do Poruby dostanou lidé, kteří tu nemají co pohledávat a budou zde rozvíjet svá nekalá jednání.“

K upravené dokumentaci bylo možné podávat připomínky do 4. 5. 2020, přičemž dle článku na idnes.cz bude možné připomínky podat také na veřejném projednání, které se dle tehdejších informací mělo uskutečnit až po skončení nouzového stavu zavedeného v souvislosti s pandémií nemoci COVID-19. Nakonec bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje oznámeno, že k 1. veřejnému projednání dojde dne 15. 6. 2020 od 15.30 hod. v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

2. veřejné projednání se mělo konat ve čtvrtek 8. 4. 2021 vzdálenou formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, a to od 15.30 hod. Veškeré údaje včetně odkazu k připojení bylo možné nalézt v informačním systému EIA. Veřejné projednání bylo následně odloženo z důvodu podání námitky podjatosti spolkem Prosíme, přemýšlejme, z.s., který zastupuje stranu odpůrců výstavby tramvajové trati. Do doby rozhodnutí o podjatosti ze strany Ministerstva životního prostředí pak nebylo o novém termínu rozhodnuto.

Zároveň běží i spor města s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který aktuálně řeší krajský soud v Brně. Spor se týkal nutnosti uhradit 100 000 Kč za pochybení při zadání zakázky na projektovou dokumentaci. Správní žalobu podalo statutární město Ostrava v říjnu roku 2021.

Novým termínem pro 2. veřejné projednání se následně stal čtvrtek 19. 5. 2022, kdy se uvedené projednání konalo od 13.00 hod. v Domě techniky v Ostravě. Zástupci spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s. následně kritizovali zvolený čas a místo pro uvedené projednání. Ostatně kritika ze strany tohoto spolku je již klasikou.

I přes veřejná projednání a zapracování připomínek však byla dokumentace EIA, tedy posouzení vlivů na životní prostředí, na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje vrácena dne 29. 6. 2022 k přepracování, resp. k jejímu doplnění.

Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete v odkazech níže.

Projektový záměr Projektová dokumentace

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. listopadu 2022

Toplist