Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V pondělí 18. záři 2017 byla na webových stránkách statutárního města Ostravy zveřejněna důležitá informace o postupu prací na projektové dokumentaci. Byly zveřejněny částečné výsledky dopravního modelu, který prokázal, že zcela dostatečnou pro obsluhu VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby bude trať vedená dle varianty B projektového záměru, jež odpovídá taktéž platnému územnímu plánu města Ostravy. Projektová dokumentace však nadále pracovala s oběma variantami, které vzešly z projektového záměru, tedy s variantou D, avšak taktéž s variantou B.

Projektová dokumentace byla zpracována v průběhu prvního pololetí roku 2018, následně byla pracovní verze zaslána dotčeným městským obvodům k připomínkování, přičemž dle webových stránek www.novatramvajporuba.cz byly téměř všechny připomínky zapracovány a konečná verze byla městským obvodům předložena k projednání. Konečná verze projektové dokumentace počítá s rozdělením výstavby tramvajové tratě do etap, přičemž ta první počítá s výstavbou tramvajové tratě dle varianty B. Zhotovitelem projektové dokumentace je společnost SUDOP Brno, spol. s r.o.

Projektová dokumentace následně slouží jako součást žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA.

1. etapa - varianta B (délka cca 3,000 km)

1. etapa projektu počítá s vybudováním tramvajové tratě dle varianty B projektového záměru.

Tramvajová trať by měla být vedena z křižovatky ulic Opavské a 17. listopadu dále ulicí 17. listopadu, přes křižovatky s ulicemi Slavíkovou, Pustkoveckou, Bedřicha Nikodéma do křižovatky s ulicí Průběžnou. Vzhledem k umístění v ose komunikace bude tramvajová trať umožňovat jízdu tramvají maximální rychlostí 50 km/h. Odtud by měla pokračovat ulicí Průběžnou až do prostoru současného autobusového obratiště Opavská. Sklon tramvajové tratě je předpokládán v maximální hodnotě 50 ‰. Projekt předpokládá také vybudování nové měnírny elektrického proudu.

Poslední známá verze projektové dokumentace počítá na tramvajové trati s umístěním těchto zastávek:

  • Rektorát VŠB - ul. 17. listopadu - nepárová zastávka umístěná za křižovatkou s ulicí Opavskou doplňující dvě současné zastávky,
  • Pustkovec - ul. 17. listopadu - párová zastávka umístěná za křižovatkou s ulicí Slavíkovou,
  • Duha - ul. 17. listopadu - párová zastávka umístěná za křižovatkou s ulicí Bedřicha Nikodéma,
  • Karola Šmidkeho - ul. Průběžná - párová zastávka umístěná přibližně v místě dnešní autobusové zastávky směr Duha,
  • Ludvíka Podéště - ul. Průběžná - párová zastávka umístěná přibližně v místě dnešní autobusové zastávky,
  • Opavská - ul. Průběžná - párová zastávka umístěná v obratišti,

Výhody vybudování tramvajové trati v 1. etapě dle varianty B projektového záměru oproti variantě D projektového záměru jsou poměrně zřejmé. Tramvaje zajistí nejen přímé bezpřestupové spojení VIII. stavebního obvodu Poruby s centrem města, ale taktéž budou sloužit vnitroobvodovým cestám, tedy cestám, které by v případě realizace čistě varianty D dle projektového záměru stále padaly na bedra autobusové dopravy. Další výhodou může být případné zavedení vnitroobvodové tramvajové linky propojující VIII. stavební obvod Poruby s oblastí západního konce Hlavní třídy, fakultní nemocnice a oblastí Vřesinské ulice.

Níže uvádíme vizualizace nové tramvajové tratě.

severní pohled na křižovatku ulic Opavská a 17. listopadu, vpravo odbočuje současná trať ve směru do centra města | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz tramvajová zastávka Rektorát VŠB umístěná za křižovatkou ve směru na konečnou Opavská | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz celkový pohled na upravený prostor zastávky Duha | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz noční pohled na prostor zastávky Duha se zakomponovanou tramvajovou tratí | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz další z vizualizací plánovaných úprav zastávky Duha a jejího okolí | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz pohled na zakomponovanou tramvajovou trať v prostoru zastávky Duha, pohled z VIII. na VII. stavební obvod | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz zastávka Karola Šmidkeho při pohledu směrem ke smyčce Opavská | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz celkový pohled na protisměrně pojížděnou trojkolejnou smyčku Opavská s předjízdnou kolejí a obratištěm autobusů | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz výstupní zastávka Opavská | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz křižovatka ulic 17. listopadu a Pustkovecká, pohled jižním směrem | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz tramvajová trať při jihozápadním pohledu přibližně od křižovatky s ulicí Jedlovou | 12. prosince 2018 | www.novatramvajporuba.cz
Zdroj: www.novatramvajporuba.cz

2. etapa - varianta D (délka cca 1,200 km)

V rámci 2. etapy projektu je zvažováno s vybudováním tramvajové tratě dle varianty D projektového záměru.

Tramvajová trať v délce cca 1,2 km by měla být vedena z křižovatky ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma ulicí Bedřicha Nikodéma, kde by se měla napojit na tramvajovou trať vybudovanou v rámci 1. etapy (varianta B). S ohledem na vedení tratě v komunikaci je počítáno s maximální rychlostí 50 km/h a podélným sklonem maximálně 50 ‰.

Projektový záměr počítal u této tramvajové trati s umístěním těchto zastávek:

  • Heyrovského - ul. Bedřicha Nikodéma - párová zastávka umístěná před křižovatkou s ulicí Heyrovského,
  • Jana Šoupala - ul. Bedřicha Nikodéma - párová zastávka umístěná za křižovatkou s ulicí Jana Šoupala.

Vzhledem k tomu, že je 2. etapa pouze zvažována, není umístění zastávek ustáleno.


Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete na stránce www.novatramvajporuba.cz a v odkazech níže.

ÚVODNÍ STRÁNKA Projektový záměr

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. dubna 2020

Toplist