Nová tramvajová smyčka Výstaviště

Ve čtvrtek 7. března 2019 zveřejnilo statutární město Ostrava na svém profilu zadavatele zakázku na zpracování projektové dokumentace pro případnou výstavbu nové tramvajové smyčky Výstaviště.

Důvodem výstavby nové smyčky, resp. zrušení té původní je úprava celého prostoru za divadlem Antonína Dvořáka v souvislosti s budoucí výstavbou nové Pivovarské ulice a také budov Ostravské univerzity. Nutnou podmínkou je navíc zřízení odstavné plochy pro autobusy NAD v prostoru bezejmenné komunikace propojující ulici Žofínskou s ulicí Na Karolíně. Autobusy NAD totiž v současnosti využívají pro otáčení prostor smyčky Výstaviště. V novém řešení by v případě nezřízení odstavných stání byla možnost zavedení NAD značně komplikovaná.

Investiční záměr, který předchází právě zmiňovanou projektovou dokumentaci, předpokládal dvě varianty řešení vymístění tramvajové smyčky Výstaviště ze současného prostoru.

  • A – zrušení stávající smyčky a její náhrada novou smyčkou nalézající se v prostoru za současnou zastávkou U Hradu,
  • B – zrušení stávající smyčky a její náhrada úpravami tramvajového obratiště terminálu Hranečník.

Vzhledem k požadavkům Dopravního podniku Ostrava a.s. bylo vyhodnoceno, že varianta B není akceptovatelná, a to zejména z toho důvodu, že současné obratiště terminálu Hranečník je již na hraně své kapacity a ani případné úpravy (doplnění nové vnější koleje o užitné délce 52,3 m) situaci zásadně nezlepší. Podobně by v případě nevybudování nové smyčky došlo ke značnému navýšení provozních nákladů vlivem zbytečných jízd vybraných spojů tramvajových linek dosud ukončených na zastávce Výstaviště.

Dále se tedy počítá s vybudováním nové dvoukolejné smyčky, která bude začínat ihned za přejezdem za zastávkou U Hradu a jejíž součástí bude také zázemí pro řidiče. Další detaily vzejdou z projektové dokumentace.

Zrušení původní smyčky a výstavbu nové je možné dle zveřejněné dokumentace zahájit nejdříve v průběhu roku 2020. Výstavba pak bude trvat cca půl roku.


Současná smyčka Výstaviště byla vybudována v průběhu roku 1953. Důvodem bylo jednak zrušení tramvajové trati přes dnešní Masarykovo náměstí k mostu M. Sýkory a její náhrada úzkorozchodnou tratí, s čímž souvisela nutnost vybudování nového obratiště v prostoru centra města. V souvislosti s budoucími dodávkami 4nápravových vozů T1 již byla trať vybudována s koncovou smyčkou, prozatím však byla pouze jednokolejná. Provoz na trati a smyčce byl zahájen 7. 11. 1953 prodlouženou linkou č. 7 ze zastávky Hrabová, Ščučí. Od 19. 11. 1955 pak byl zahájen provoz na dočasně jednokolejné trati ve směru na Hranečník, čímž se smyčka Výstaviště stala smyčkou mezilehlou.

Tramvaj T2R ev.č. 594 ve smyčce Výstaviště | 25. června 1981 | František Zahnáš KT8D5 ev. č. 1510 stojí v původně jednokolejné smyčce Výstaviště. | 18. dubna 1994 | Jiří Kocich Solaris Urbino 18 ev. č. 7806 opouští obratiště Výstaviště jako NAD při výluce na Nádražní třídě. | 28. října 2012 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4260 se chystá na svůj spoj linky A ve směru do Poruby. | 7. června 2014 | Tomáš Witoszek Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 opustila smyčku Výstaviště a míří do Výškovic | 1. června 2018 | Daniel Košťál

Ke zdvojkolejnění smyčky došlo v roce 1997. K zahájení provozu již upravené smyčky došlo k 21. 5. 1997. Důvodem byla potřeba rozšíření kapacity tohoto obratiště nalézajícího se přímo v centru města, a to mimo jiné z důvodu výstavby nové tramvajové trati podél Místecké ulice, kdy se po zahájení jejího provozu předpokládalo vedení nových posilových linek ukončených právě ve smyčce Výstaviště.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. března 2019

Toplist