Přednádražní prostor ostravského hlavního nádraží - terminál Hlavní nádraží
Rok 2010

Během rekonstrukce přednádražního prostoru v roce 2010 došlo k vyloučení pravé trolejbusové stopy a pravé tramvajové koleje v části její délky, přičemž prostor pravé koleje i pravé trolejbusové stopy sloužil k opravám konstrukce. Pro tramvaje zůstala zachována krátká kusá kolej sloužící pro mimořádné předjíždění souprav.

Rekonstrukce přístřešku se v konečné fázi dotknula také samotné trolejbusové smyčky, která doznala určitých změn. Vznikly nově 2 výstupní zastávky, přičemž jedna ležela na nově vybudovaném ostrůvku, zastávka nástupní se trvale přesunula až za oblouk smyčky, přičemž její délka od té doby odpovídá dvěma současně odbavujícím vozům. Kromě dvou trolejových stop se navíc smyčka dočkala i stopy třetí, která v první fázi nebyla napojena výhybkami a sloužila tak nejdříve pouze manipulačním účelům. Později byla i tato stopa napojena na síť výhybkami, čímž vznikla 1. ostravská trojstopá trolejbusová smyčka.

Od 22. června do 3. července, tedy do začátku platnosti letních jízdních řádů, byla tramvajová i trolejbusová doprava na hlavní nádraží úplně vyloučena a nahrazena autobusy NAD. Trolejbusové linky č. 101, 102 a 108 byly ukončeny na zastávce Vozovna trolejbusů, tramvajové linky č. 1, 2 a 8 odkloněny na zastávku Hlučínská. Náhradní autobusová doprava byla zavedena v polookružní trase: Hlavní nádraží - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Vozovna trolejbusů - Sad Boženy Němcové - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží.

V nočním provozu došlo k ukončení tramvajových linek č. 2 a 18 na zastávce Křižíkova, odkud byla na zastávku Hlavní nádraží vedena náhradní autobusová doprava. Noční spoje trolejbusových linek byly v celé délce svých tras nahrazeny autobusy.

ukončení dočasně odstavné koleje - 11.5.2010 | 0. 0000 | Martin Večeřa Souprava vozu T6A5 1127 + 1123. | 11. května 2010 | Martin Večeřa Autobusy NAD 6447 a 6494 na Hlavním nádraží. | 24. června 2010 | Martin Večeřa Vozy 6429 a 4254 u vozovny trolejbusu. | 28. června 2010 | Martin Večeřa Vůz 3802 opuští areál vozovny trolejbusu. | 28. června 2010 | Martin Večeřa Vozy 955 a 1214 cekají na svuj odjezd ve smycce Hlučínská. | 29. června 2010 | Martin Večeřa Vůz 1126 ve smycce Hlučínská. | 29. června 2010 | Martin Večeřa vozy 983 a 949 ve smycce Hlavní nádraží. | 12. července 2010 | Martin Večeřa Vůz 1331 v nástupní zastávce Hlavní nádraží. | 12. července 2010 | Martin Večeřa Zrekonstruované prístreší na Hlavním nádraží. | 3. srpna 2010 | Martin Večeřa Zrekonstruované prístreší na Hlavním nádraží. | 3. srpna 2010 | Martin Večeřa
Rok 2013

Pokračování samotné rekonstrukce přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava hl. n. bylo po téměř tříleté odmlce zahájeno již na přelomu března a dubna roku 2013. Od 1. května 2013 však z důvodu postupujících prací vstoupily v platnost změny související s výlukou trolejbusového obratiště Hlavní nádraží.

Od 1. 5. do 31. 8. 2013 byly v denním provozu provedeny následující změny v trolejbusovém provozu. Linka č. 101 byla ukončena ve směru z Michálkovic na zastávce Vozovna trolejbusů, resp. v opačném směru začínala na zastávce Sad B. Němcové. Z tohoto uzlu pak pokračovala jako linka č. 108 na konečnou zastávku Sokola Tůmy.

Linka č. 102 byla vedena ve své stálé trase autobusy a linka č, 109 byla po dobu výluky zrušena a nahrazena spoji linky č. 108. V nočním provozu byly na všechny noční spoje trolejbusových linek nasazeny autobusy.

První ostravský Solaris Urbino 15 ev. č. 7601 a poslední zrekonstruovaná ,,Kachna" před Hlavním nádražím. | 21. srpna 2013 | Tomáš Hranický
Povýlukový stav od září 2013

Od 1. září 2013 byl především obnoven provoz trolejbusové dopravy na Hlavní nádraží a zároveň došlo k rekonstrukci linkového vedení trolejbusů.

Trolejbusová smyčka byla v průběhu rekonstrukce rozšířena o výstupní ostrůvek náležející k původní levé stopě smyčky a navíc co do šířky komunikace i trolejového vedení také o třetí vnitřní stopu, neopatřenou ani z jednoho konce výhybkou, myšlenou zejména pro náhodné odstavování vozů. Nástupní zastávka byla po dokončení rekonstrukce přesunuta nově až do rovného traťového úseku za obloukem při výjezdu ze smyčky tak, aby byl umožněn bezbariérový nástup do vozidel.

Již první pracovní den provozu nové trolejbusové smyčky se však ukázaly jisté „dětské nemoci“ obratiště. Změnou linkového vedení na obratišti přibylo v době dopravní špičky 6 párů spojů, zároveň však prozatím nebyly dokončeny nové nástupní zastávky. Trolejbusy tak bylo možno odstavovat pouze v prostoru výstupních zastávek, což způsobovalo kapacitní problémy obratiště, které byly dočasně řešeny mimo jiné využíváním kusé stopy a ručním přehazováním sběračů mezi stopami.

Čím víc, tím lépe. Od 1. 9. 2013 používají trolebusy u hlavního nádraží již tři trolejové stopy. | 2. září 2013 | Martin Mlýnský KT8D5R.N1 ev. č. 1506 ve společnosti historického vozu T1 ev. č. 528 v obratišti Hlavní nádraží. | 21. září 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa
Téměř dokončeno

V polovině listopadu roku 2013 bylo již téměř vše dokončeno. Tramvaje tak začaly využívat mírně upravené obratiště, které bylo nově možné bez problémů pojíždět případně zavedenou náhradní autobuovou dopravou, zastávky získaly nový povrch vyvedený v dlažbě s tartanovými koberci doplněnými o signální pásy určené pro nevidové. Navíc byl upraven také vnitřní prostor obratiště.

Trolejbusy od té doby využívají mírně upraveného obratiště doplněného o třetí vnitřní stopu, přičemž trolejbusy přijíždějící na střední stopu nově využívají výstupní zastávky vyvedené ve formě ostrůvku. Trolejbusy oproti původnímu stavu mají nástupní zastávku přemístěnu až pod novou hodinovou věž doplněnou vysokým přístřeškem, ke kterému bohužel nevede krytá cesta pro chodce od hlavní střešní konstrukce přednádražního prostoru. Všechny přístupové cesty jsou vyvedeny v dlažbě, doplněné tartanovými koberci a prvky pro nevidomé.

Pro příměstské autobusy původně přibyla dvě nástupiště, obě jsou situovaná mimo vlastní obratiště ještě před křižovatkou. Navíc byla vybudována odstavná plocha pro příměstské autobusy, ke které se budou moci autobusy dostat nově prodlouženou Wattovou ulicí. Vzhledem k námitkám cestujících však následně začaly jako odjezdové stání příměstské autobusy linky do orlové využívat taktéž kryté odjezdové stanoviště původně určené pouze trolejbusům. Stanoviště mimo přístřešek pak začaly využívat mnohé dálkové autobusové linky.

Zastávka příměstských autobusových spojů. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Pohled na trolejbusové obratiště. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Tramvajové obratiště s novými přístupy k tramvajovým zastávkám. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Pohled na upravenou křižovatku obratiště a obslužné komunikace. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Tramvajové obratiště. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Hodinová věž s nástupní trolejbusovou zastávkou. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Nově třístopé trolejbusové obratiště (vnitřní stopa bez napojení) | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Upravené přednádražní prostranství. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys

Roky 2018 a 2019
Urbanistická, dopravní a objemová studie přednádražního prostoru v Ostravě

V roce 2018 zpracovala architektonická kancelář ARKOS urbanistickou studii přednádražního prostoru ostravského hlavního nádraží. Studie předpokládá vedení tramvajové tratě obloukem shodným s dnešním vnějším obloukem tramvajové smyčky Hlavní nádraží, dále osou prodloužené Wattovy ulice až do prostoru, kde se ulice Wattova střetává s ulicemi Skladištní a Jungmannova, kde bude ukončena dvoukolejnou smyčkou. V prostoru zastávek bude tramvajová trať pojížděna silničními vozidly. Původní verze počítala s vedením tramvajové tratě na samostatném tělese a s výstavbou souběžné komunikace. Po připomínkovém řízení byla však upřednostněna varianta s vedením silničních vozidel v prostoru zastávky po tramvajovém tělese a dále vedení tratě v ose komunikace. Tramvajové těleso bude v prostoru zastávek provedeno ve verzi tzv. pevné jízdní dráhy, která je odolnější. V úseku, kde bude trať vedena středem ulice Wattovy pak bude trať zadlážděna.

Studie také počítá s výstavbou zastřešení výstupního tramvajového nástupiště, resp. nástupiště autobusů, dále s prodloužením zastřešení nástupního tramvajového nástupiště a také s propojením původního zastřešení přednádražního prostoru se zastřešením nástupní trolejbusové zastávky. Tím by došlo k odstranění nedostatku, který vzniknul v roce 2013.

Výřez vizualizace přeložky tramvajové smyčky Hlavní nádraží | 28. srpna 2018 | Architektonická kancelář ARKOS Vizualizace přednádražního prostoru, pohled od jihu | 28. srpna 2018 | Architektonická kancelář ARKOS Vizualizace přednádražního prostoru, pohled od západu | 28. srpna 2018 | Architektonická kancelář ARKOS
Zdroj: www.msstavby.cz, www.ostrava.cz

Studie také počítá s variantní výstavbou podzemního parkoviště, resp. navazuje také na studii výstavby muzea MHD, kdy také počítá s jeho kolejovým napojením.

Investiční záměr - Přeložka tramvajové smyčky ul. Wattova

Na konci června roku 2019 vypsalo statutární město Ostrava zakázku na vyhotovení dokumentace a provedení přípravných a průzkumných prací, resp. vypracování investičního záměru pro realizaci stavby „Revitalizace hlavního nádraží – přeložka tramvajové smyčky ul. Wattova“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. Zakázku pro statutární město Ostrava obdržela společnost AF-CITYPLAN s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. října 2019

Toplist