Vývoj zónového členění

Určité dělení sítě městské hromadné dopravy v Ostravě existovalo již téměř od počátků její existence. Tehdy se však jednalo o rozdělení tras jednotlivých linek na pásma, podle kterých byly cestujícím vydávány jízdenky. Cenu jízdného tak v případě jednotlivého jízdného ovlivňoval počet projetých pásem, v případě jízdného předplatného pak ještě počet využívaných linek. Tak tomu bylo až do 31. 12. 1982. Od 1. 1. 1983 začal platit nový jednotný tarif a pásma byla zrušena. Více o historických tarifních podmínkách naleznete v samostatném článku.

K novodobému dělení sítě MHD nově na tarifní zóny se přistoupilo na počátku 90. let 20. století. Důvodem byla postupující inflace vlivem přechodu Československa na tržní systém a s tím související změny cen důležitých komodit včetně pohonných hmot a energií. Z tohoto důvodu bylo připraveno dělení sítě MHD na tarifní zóny. Oproti ostatním městům v Československu nedošlo jen k dělení sítě na samotné město a okolní oblasti, ale došlo taktéž k rozdělení samotné Ostravy na 4 tarifní zóny (1 – 4). Stalo se tak mimo jiné vlivem značné excentricity centra města vůči jeho zbytku a také vlivem poměrně slušné občanské vybavenosti v jednotlivých, zejména sídlištních, částech Ostravy. Cestujícím tak nakonec ve většině případů postačovala dlouhodobá jízdenka pro 2 tarifní zóny. Cena dlouhodobého jízdného záležela na počtu zakoupených tarifních zón.

Původní návrh navíc počítal s rozdělením příměstských oblastí obsluhovaných dopravním podnikem na 3 tarifní zóny označené čísly 51, 52 a 54 podle jejich přimknutí k ostravským zónám 1 – 4.


platnost od 1. 8. 1993

Následně však od 1. 9. 1993 vstoupilo v platnost jiné dělení okolí. Vznikly tarifní zóny 51 – 56 a tarifní zóna 6. Toto dělení mělo trvání do konce března roku 1994, kdy bylo přistoupeno k úpravám vzhledem ke značnému počtu stížností cestující veřejnosti. Nové dělení sítě MHD tak od 1. 4. 1995 částečně stížnosti eliminovalo, když byl počet vnějších tarifních zón snížen na 4 s označením 5 – 8. Od tohoto termínu tak v síti MHD existovalo celkem 8 tarifních zón.


platnost od 1. 9. 1993                                                        platnost od 1. 4. 1995

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 1. 9. 1993
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle počtu zakoupených tarifních zón (čím vyšší počet tarifních zón, tím nižší částka připadající na jednu tarifní zónu)

Tento systém tarifních zón byl v Ostravě a okolí beze změny zachován až do 22. 11. 1997. Již v únoru roku 1997 si však mohli cestující zakupovat taktéž tzv. doplňkové kupony, které k dlouhodobým jízdenkám DPO platily taktéž v úsecích železničních tratí Hlučín – Velké Hoštice, resp. Štěpánkovice. Tyto doplňkové kupony předznamenaly vznik skutečného Ostravského dopravního integrovaného systému známého dále pod zkratkou ODIS.

Systém byl spuštěn od 23. 11. 1997, kdy se do něj k již existujícím dopravcům DPO a ČD přidal taktéž dopravce ČSAD Ostrava na několika linkách v oblasti Hlučínska. Vzhledem ke vzniku IDS došlo ke změnám v zónovém členění. Členění Ostravy do čtyř tarifních zón zůstalo zachováno, okolí Ostravy však doznalo značných změn. Nově zde vznikly tarifní zóny 9, 11 – 18, 20 a 25, které již nebyly důležité pouze ve vztahu k platnosti dlouhodobých jízdenek, ale nově taktéž ve vztahu k jízdenkám krátkodobým. Tyto jízdenky byly nově omezeny nejen časem, ale také možným počtem projížděných tarifních zón. Pro cenu dlouhodobých jízdenek nově hrála roli také barva tarifní zóny, kdy se cena dlouhodobé jízdenky musela hledat v řádku označeném číslem, které bylo součtem počtu zakupovaných tarifních zón a jejich barev.

Pro příklad můžeme uvést, že cestující jezdící z Hlučína do Ostravy musel cenu své dlouhodobé jízdenky hledat v tarifním řádku s číslem 6 (součet tří tarifních zón 1, 13 a 20 a tří barev zón).


platnost od 23. 11. 1997

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 23. 11. 1997
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle cenových řádků (součet počtu zakoupených tarifních zón a jejich barev)
  • krátkodobé jízdné - výpočet ceny dle přiřazení zónové platnosti k jednotlivým druhům mimo území města Ostravy (mimo tarifní zóny 1 – 4)

Pak již následovaly změny v tarifních zónách vyvolané zaváděním nových regionálních linek či jejich integrací. Od 31. 8. 1998 tak přibyly nové tarifní zóny 19 a 70 vlivem zprovoznění nové autobusové linky č. 33 na letiště v Mošnově.

Další změna nastala od 1. 1. 1999, kdy byla dosavadní tarifní zóna 17 rozdělena na dvě, Šenov nesl nadále číslo 17 a Václavovice číslo 51. Toto rozdělení však přineslo mnohé stížnosti cestujících a tak byly k 30. 5. 1999 výše uvedené tarifní zóny opět sloučeny.

K dalšímu rozšíření tarifních zón ODIS v okolí Ostravy došlo k 1. 4. 2001, kdy se tarifní zóna 18 rozrostla o obec Paskov a do ODIS byl zapojen také Jistebník jako zóna 10 (integrace železničních tratí). Od 30. 9. 2001 byla do ODIS zapojena také Velká Polom (jako součást zóny 12) a od 1. 1. 2002 také Brušperk (jako součást rozšířené zóny 19). K 15. 12. 2002 byla navíc tarifní zóna 19 sloučena se zónou 70 v novou zónu 19.

Vlivem pokračující integrace byly do ODIS zapojeny další obce. Od 15. 6. 2003 byly integrovány autobusové linky obsluhující mimo jiné obce Čavisov (nově jako součást rozšířené zóny 11), Olbramice a Zbyslavice (jako součást nové zóny 77).


platnost od 31. 8. 1998                                                        platnost od 1. 1. 1999


platnost od 30. 5. 1999                                                        platnost od 1. 4. 2001


platnost od 30. 9. 2001                                                        platnost od 1. 1. 2002


platnost od 15. 12. 2002                                                        platnost od 15. 6. 2003

Od 1. 1. 2005, tedy k pravidelnému termínu tarifních změn nedošlo k zásadním změnám v zónovém členění. Jedinou mírnou změnou bylo to, že na žádost obce Dolní Lhota byla tarifní zóna „9“ vytažena po trase tramvajové linky č. 5 až po zastávku Dolní Lhota. Cestujícím využívajícím tramvajovou dopravu z Dolní Lhoty tak nově postačovalo zakoupit o jednu tarifní zónu méně. Podstatnější záležitostí byla změna výpočtu ceny dlouhodobé jízdenky. Od tohoto termínu přestaly hrát roli barvy tarifních zón.


platnost od 1. 1. 2005

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 1. 1. 2005
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle cenových řádků (součet počtu zakoupených tarifních zón v jednotlivých typech – ostravské (počet zón + 1), opavské (počet zón + 2), ostatní (počet zón x 2))
  • krátkodobé jízdné - výpočet ceny dle přiřazení zónové platnosti k jednotlivým druhům mimo území města Ostravy (mimo tarifní zóny 1 – 4)

Od 1. 1. 2006 pak byla hranice tarifní zóny 9 dále posunuta po trase tramvajové linky č. 5 o další zastávku až po zastávku Dolní Lhota osada.


platnost od 1. 1. 2006

K další vývojové fázi ve výpočtu ceny dlouhodobých jízdenek došlo od 1. 1. 2007. Celá síť ODIS byla rozdělena na tarifní oblasti, tarifní oblast REGION, MĚSTO Ostrava a MĚSTO Opava. Cena dlouhodobého jízdného v tarifní oblasti REGION byla dána jednoduchým násobkem ceny za jednu tarifní zónu dle zakoupeného počtu. Cena v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava byla dána dle počtu zakoupených tarifních zón. Pro ty, co si zároveň zakoupili dlouhodobou jízdenku pro tarifní oblast REGION a pro tarifní oblast MĚSTO Ostrava existoval zvláštní doplatkový ceník pro tarifní oblast MĚSTO Ostrava.


platnost od 1. 1. 2007

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 1. 1. 2007
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle počtu tarifních zón v jednotlivých tarifních oblastech
  • krátkodobé jízdné - výpočet ceny dle přiřazení zónové platnosti k jednotlivým druhům mimo území města Ostravy (mimo tarifní zóny 1 – 4)

Od 4. 3. 2007 pak došlo ke sloučení tarifních zón 15 a 16 v jednu tarifní zónu s označením 16. V jedné tarifní zóně se tak od té doby vyskytují města Petřvald a Rychvald.


platnost od 4. 3. 2007

K důležité změně došlo od 1. 1. 2009, kdy vznikla tarifní oblast Ostrava XXL, která se dále dělila na tarifní oblast MĚSTO Ostrava a tarifní oblast XXL. Důvodem vzniku této tarifní oblasti byly zejména zcela odlišné požadavky na platnost jednotlivých jízdenek ve městě Ostrava a nejbližším okolí a v regionu. Od tohoto termínu tak došlo k oddělení krátkodobého jízdného platného pro tarifní oblast Ostrava XXL od krátkodobého jízdného platného pro cesty z této tarifní oblasti, do ní a mimo ní, z něhož se následně vyvinulo jízdné jednotlivé kilometrické. Krátkodobé jízdné platné v tarifní oblasti Ostrava XXL od tohoto data bylo opět omezeno pouze časem jízdy a nikoliv projížděným počtem tarifních zón.


platnost od 1. 1. 2009

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 1. 1. 2009
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle počtu tarifních zón v jednotlivých tarifních oblastech

K 9. 6. 2013 došlo k úpravám hranic tarifní oblasti Ostrava XXL mimo jiné na požadavek vybraných obcí okresu Ostrava-město, které do té doby součástí tarifní oblasti Ostrava XXL nebyly. Od tohoto termínu jsou součástí tarifní oblasti Ostrava XXL všechna města a obce okresu Ostrava-město, ale taktéž další obce a města spadající do okresů jiných.

Ke změnám v přiřazení jednotlivých měst a obcí k tarifním zónám tak došlo vzhledem k výše uvedeným informacím na západ od města Ostravy. Město Klimkovice od tohoto termínu spadá společně s Jistebníkem do tarifní zóny 10, obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Olbramice, Vřesina a Zbyslavice pak do tarifní zóny 9.


platnost od 9. 6. 2013

Poslední větší změny v zónovém členění se udály v roce 2017 a byly to změny veskrze zásadního charakteru. K 1. 1. 2017 byl ukončen prodej dlouhodobých jízdenek pro samostatné ostravské tarifní zóny (1 – 4). Tato možnost po přechodnou dobu (do poloviny roku 2017) nadále existovala pouze pro nákup samostatné ostravské zóny minimálně v kombinaci se zónou tarifní oblasti XXL či REGION. Dlouhodobá časová jízdenka pro celou Ostravu se od 1. 1. 2017 prodává jako tarifní zóna č. 77. Od poloviny roku 2017, přesněji od 2. 7. 2017, pak jako náhrada za ukončenou možnost nákupu samostatné ostravské zóny existuje nová tarifní zóna 78 zahrnující celou tarifní oblast Ostrava XXL.


platnost od 1. 1. 2017                                                        platnost od 2. 7. 2017

Vliv tarifních zón na druh jízdného od 1. 1. 2017, resp. od 2. 7. 2017
  • dlouhodové jízdné - výpočet ceny dle počtu tarifních zón v jednotlivých tarifních oblastech či celá tarifní oblast (od 1. 1. zóna 77, od 2. 7. zóna 77 či 78)

K 1. 1. 2021 pak došlo k přečíslování tarifních zón č. 77 a 78 na nová čísla. Tarifní zóna č. 77 je nově označována jako zóna č. 1, tarifní zóna č. 78 pak jako zóna č. 2. Cestující se však budou po nějakou dobu s původními zónami ještě setkávat zejména v regionální dopravě, a to z důvodu nutnosti akceptace původních dlouhodobých jízdenek.


platnost od 1. 1. 2021

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. prosince 2020

Toplist