Zvyšování rychlosti na tramvajových tratích

Ostravský dopravní podnik se již před nějakou dobou vydal vstříc zvyšování rychlosti tramvajové dopravy. Jednou z možností bylo zvýšení rychlosti jízdy na vybraných úsecích tramvajové sítě. V souvislosti s tím tak došlo k přípravě změn v provozním předpisu, aby bylo případné zvýšení rychlosti také podloženo oficiálně.

Výše uvedené se také projevilo při výběru nových tramvají. Jak tramvaje STADLER Tango NF 2, které už v Ostravě cestující vozí, tak dosud nedodané vozy Škoda ForCity Smart jsou, resp. budou schváleny až pro provoz rychlostí 80 km/h.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak stál před otázkou, na kterých úsecích je možné traťovou rychlost zvýšit. V pátek 14. 12. 2018 tak zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“. Ta má již podle svého názvu vymezit a zhodnotit veškerá rizika zvyšování rychlosti na 4 úsecích tramvajové sítě s cílem stanovit maximální možnou traťovou rychlost, přičemž maximem má být právě výše uvedená rychlost 80 km/h. Dne 4. 4. 2019 pak byla zveřejněna také zakázka na vyhotovení projektové dokumentace, která má již stanovit takové stavební úpravy, aby bylo možné v níže uvedených úsecích traťovou rychlost zvýšit.

jedná se o tyto úseky:

  • zastávka Důl Zárubek - kolejová křižovatka před terminálem Hranečník,
  • zastávka Nová Ves vodárna - zastávka Zahrádky (úsek s otevřeným kolejovým svrškem),
  • zastávka Dolní Vítkovice - zastávka Kolonie Jeremenko,
  • zastávka Josefa Kotase - zastávka Václava Jiřikovského.

Ve všech případech se tak jedná o úseky, kde se tramvaje nesetkají s žádným jiným provozem, přičemž všechny tyto úseky byly budovány již na základě aktualizovaného dopravního generelu z poloviny 70. let, který tehdy počítal s tím, že bude tramvajový provoz přebudován na rychlodrážní s možná co nejmenším počtem kolizních míst se silničním provozem.

Zvýšení traťové rychlosti však bude samozřejmě možné pouze v případě, kdy v jednotlivých úsecích dojde k úpravám směrového a výškového vedení kolejí, případně k dalším úpravám, což může zahrnovat protihlukové úpravy, výměnu dilatačních zařízení mostů, zřízení oplocení či řádného zajištění přechodů či přejezdů přes tramvajovou trať v místech se zvýšenou traťovou rychlostí. V případě posledního výše uvedeného úseku úseku předpokládá zakázka na projektovou dokumentaci také rekonstrukci trolejového vedení.

Úprava kolejových konstrukcí

Další možností zvyšování rychlosti na tramvajových tratích a komfortu jízdy je instalace kolejových konstrukcí umožňujících vyšší rychlost jízdy. I z tohoto důvodu bylo již v roce 2008 přistoupeno k postupné změně profilu tramvajového kola na jednotnou šířku 120 mm shodně pro všechny typy tramvajových vozidel tak, aby v budoucnosti bylo možno pojíždět kolejové konstrukce pouze po nákolku a nevyužívat k odvalování jeho okolek, čímž by došlo ke značnému zjednodušení kolejových konstrukcí vypuštěním pojížděné části srdcovky a ke zlepšení komfortu jízdy.

Výhybka na ul. Horní ve směru z Dubiny

Jednou z důležitých investicí, která umožní zvýšení kultury cestování tramvajemi, je instalace nové rychloprůjezdné rozjezdové výhybky před zastávkou Josefa Kotase sloužící k rozřazování jednotlivých tramvajových vlaků na jednotlivá nástupiště ve směru do Poruby a centra města, a to místo současné výhybky, která je již na konci své životnosti a umožňuje průjezd podstatně nižší rychlostí.

Výhybka bude umožňovat průjezd tramvajových vlaků přímým směrem, tedy vlakům pravidelných tramvajových linek č. 12, 15, 17 a 18 rychlostí minimálně 40 km/h, odbočkou pro vlaky pravidelných tramvajových linek č. 1, 3, 10 a 19 pak rychlostí minimálně 30 km/h.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 962 přijíždí do zastávky Josefa Kotase úsekem, který projde úpravou na konci roku 2019 | 2. ledna 2016 | Martin Večeřa Pohled na rozjezdovou rozřazovací výhybku před zastávkou Josefa Kotase | 23. března 2019 | Martin Večeřa Vůz STADLER Tango NF 2 ev. č. 1717 projíždí okolo rozjezdové výhybky před zastávkou Josefa Kotase, která projde výměnou na konci roku 2019 | 23. března 2019 | Martin Večeřa

Aby mohlo dojít ke zvýšení rychlosti průjezdu tramvajových vlaků odbočkou, je nutné provést také úpravu polohy výhybky a směrových oblouků. Počátek výhybky tedy bude předstazen oproti dnešnímu stavu ve směru na Dubinu. Jak odbočná větev výhybky, tak následný protisměrný oblouk navíc budou vybudovány o poloměru 140 m. To však znamená také nutnost úpravy uchycení trolejového vedení, a to z toho důvodu, že do nového směrování koleje zasahují původní trolejové sloupy. Dva z nich tak budou odstraněny a nahrazeny novými s výložníky.

Celá nová konstrukce výhybky a navazujících úseků bude tvořena bezžlábkovými kolejnicemi uchycenými na dřevěné pražce v prostoru výhybky a na pražce betonové v navazujících úsecích. Instalace výhybky a úpravy navazujících úseků se předpokládají v průběhu listopadu roku 2019.


Další informace budou doplňovány na základě nově zjištěných skutečností.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. dubna 2019

Toplist