Dopravní obslužnost města Paskov

Autobus SOR C 9,5 čeká na výjezd směr Řepiště, žst. Paskov na lince č. 370. | 21. prosince 2010 | Martin Večeřa Již během roku 2009 bylo zřejmé, že dojde k vytěsnění autobusů z dnešního autobusového stanoviště před dolem Paskov. Původní varianta počítala s prodloužením autobusové linky č. 39 DPO do centra obce Paskov, přičemž konečnou zastávkou linky měla být v Paskově zastávka Paskov, Folvark. Při této příležitosti mělo také dojít ke změně trasování linky č. 50 DPO a 375 Veolia transport Morava a.s. (linka č. 50 prodloužena na zastávku Hrabová statek, krátké spoje linky č. 375 zkráceny po Paskov Folvark). Veškeré změny jsou způsobeny snížením krajských dotací na základní dopravní obslužnost a také ukončením spolufinancování spojů společností OKD.

7. dubna 2010 proběhlo v Paskově 22. zasedání obce, jejímž hlavním tématem byla dopravní obslužnost obce. Na zasedání byla potvrzena většina již dříve prosakujících informací. Jedinou změnou, avšak dosti důležitou bylo datum uvedení změn v platnost. Obec počítala až s celostátní změnou JŘ v prosinci 2010. Změna uvedení linky do provozu byla zapříčiněna problémy s povolením zřízení zastávky u železniční stanice Paskov. Od prosince tak byla zavedena linka dopravce Veolia transport Morava a.s. č. 370 v trase Řepiště, žst. Paskov - Paskov, Folvark - Paskov, nemocnice - Paskov, sokolovna - Paskov, hřbitov - Paskov, Prefa - Paskov, Oprechtice, střed - Paskov, Oprechtice, garáže - Krmelín, has. zbroj. - Krmelín, u lesa - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská, rozc. - Ostrava, Dubina, Interspar, přičemž bylo v pracovních dnech počítáno s 8 páry spojů o jízdní době přibližně činící 23 minut. Linka tak na obou svých konečných zastávkách navazuje na návaznou veřejnou dopravu. U žst. Paskov na vlaky linky 6 a na zastávce Ostrava, Dubina, Interspar na mnohé linky DPO. Současně se vznikem linky č. 370 došlo k termínu celostátních změn jízdních řádů v prosinci 2010 také ke zkrácení linky č. 39. Na lince č. 375 byly zachovány pouze 3 páry spojů sloužící pro návoz zaměstnanců společnosti Mittal steel z oblasti Brušperska.

Zastávka Řepiště, žel.st. Paskov | 10. října 2009 | Martin Večeřa Otázkou zůstává také "účelnost" linky č. 370, která částečně obsluhu Paskova a Oprechtic zlepšila, ale již nenahradila zaniklé spoje z Paskova na Důl Paskov, sloužící také pro možný přestup cestujících na linku DPO č. 39, čímž došlo ke ztížení cestování do oblasti Ostravy-Vítkovic. Spojení s jedním přestupem sice zůstalo zachováno, avšak za cenu delšího cestovního času a v případě dlouhodobé časové jízdenky také za vyšší cenu, jelikož se v trase nové linky č. 370 nalézá také zóna 19 Krmelín. Také zazněly názory, zda by nebylo možné zavést autobusovou linku propojující obec Paskov s již dříve zřízenou zastávkou Paskov, Břehy, případně se zastávkou Ostrava, Nová Bělá, Mitrovice.

V říjnu 2010 došlo k výstavbě zastávky u žst. Paskov. Situace na radnici se po volbách také uklidnila a tak již nic nebránilo zprovoznění autobusové linky č. 370 k celostátnímu datu změn jízdních řádů v prosinci 2010. Složitější se jevila situace v okolí zastávky Důl Paskov. Na jednu stranu došlo k rekonstrukci obratiště Hrabová statek, na stranu druhou však nedošlo k úpravě autobusových zálivů na hlavní komunikaci vedoucí okolo současného obratiště. Tyto zastávky však musely být zřízeny kvůli záboru současného obratiště pro rozšíření kontejnerového překladiště AWT a.s. (bývalá OKD Doprava a.s.).

Dne 3. 7. 2011, tedy k datu začátku platnosti letních jízdních řádů DPO a.s. došlo ke konečným změnám v souvislosti se zrušením obratiště Důl Paskov. Od tohoto termínu byla linka č. 39 prodloužena přes zastávku Paskov břehy na konečnou zastávku Mitrovice a naopak linka č. 50 byla zkrácena po Mitrovice.

K 12. 6. 2011 došlo k dílčím změnám v jízdních dobách spojů linky 370 a k úpravě ranních spojů ve směru z Ostravy-Dubiny do Paskova. Podobné změny nastaly i k celostátní změně jízdních řádů v prosinci 2011 a také v březnu 2012.

Od počátku roku 2012 docházelo opětovně k řešení dopravní situace ve městě a okolí a k řešení prozatím nedostatečného přímého spojení města s Ostravou. Na 9. zasedání Zastupitelstva města Paskov byla v 11. bodě řešena právě tato problematika. Výše prokazatelné ztráty za provozování linky č. 370 byla pro období roku 2012 stanovena na 281443,- Kč, přičemž podle zápisu ze zasedání vyjednalo na tuto linku město Paskov s dopravcem Veolia transport Morava a.s. nasazení menšího vozidla, čímž by bylo možné následně snížit výši prokazatelné ztráty pro město Paskov na minimum a tyto prostředky následně přesunout na dofinancování provozu prodloužené linky č. 39.

Minibus byl na linku č. 370 nasazen prvně v květnu roku 2012.

MHD Ostrava

Během první poloviny roku 2012 došlo ke konečnému projednání prodloužení linky č. 39 do Paskova. Od 1. 7. tak bude v provozu 14 párů spojů v pracovní dny a 3 páry spojů v soboty a neděle.

Trasa linky č. 39 je tedy od 1. 7. 2012 prodloužena takto:
Otakara Jeremiáše - ... - Důl Paskov - Paskov rozc. k dolu - Paskov podchod - Paskov sokolovna - Paskov nemocnice - Paskov Folvark.

Podle informací uvedených ve zpravodaji města Paskova vyšlo prodloužení linky č. 39 na zastávku Paskov, Folvark na 930 000,- Kč ročně, z čehož však bude hrazeno městem Paskov cca 400 000,- Kč. Zbývající částka bude financována statutárním městem Ostrava. Od 10. 6. 2012 došlo navíc ke komplexnímu přesunu financování linky č. 370 na Moravskoslezský kraj, což znamená dalších ušetřených cca 280000,- Kč pro město Paskov.

V souvislosti s prodloužením linky č. 39 došlo v Paskově také k rekonstrukci, resp. k úpravě nástupních hran v zastávkách Paskov, sokolovna a Paskov, nemocnice.

Po mnoha letech tak Dopravní podnik Ostrava a.s. začal obsluhovat oblast, kam doposud nejezdil. Jižní oblasti byly na rozdíl od těch východních a severních DPO jakoby zapovězeny. Jižní oblasti okolo města Ostravy obsluhuje historicky DPO pouze v oblasti Vratimova (od 6. 5. 1947) a Řepišť (od 15. 1. 1951), přičemž od 1. 7. 2012 k nim přibyla také oblast Paskova. Zastávka Řepiště U Kříže navíc ztratila statut nejjižněji položené zastávky v síti DPO. Nově připadnul statut nejjižněji položené zastávky v síti zastávce Paskov Folvark. Nejjižnějším bodem pak je křižovatka paskovských ulic U Dálnice a Kirilovova.

Zastávka Paskov nemocnice | 30. června 2012 | Martin Večeřa Zastávka Paskov sokolovna, směr Paskov Folvark | 30. června 2012 | Martin Večeřa Zastávka Paskov podchod | 30. června 2012 | Martin Večeřa Zastávka Paskov rozcestí k dolu | 30. června 2012 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7747 projíždí na 2. pravidelném spoji do Paskova zastávkovým úsekem Paskov rozcestí k dolu - Paskov podchod. | 1. července 2012 | Martin Večeřa Zastávka Paskov Folvark | 4. července 2012 | Martin Večeřa Karosa B932E ev. č. 6497 odpočívá před opětovným výjezdem na 27kilometrovou pouť do Poruby | 4. července 2012 | Martin Večeřa

Jízdní řád prodloužené linky 39 platný od 1. července 2012 a další informace.

MHD Frýdek-Místek

Po roce a půl od prodloužení ostravské linky č. 39, tedy k celostátnímu termínu změn v jízdních řádech dne 15. 12. 2013, došlo k další dosti zásadní změně v dopravní obsluze města Paskov. Město začalo být obsluhováno městskou hromadnou dopravou nejen ze své severní strany, ale také z té jižní a to v podobě MHD Frýdek-Místek provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Od poloviny měsíce prosince roku 2013 se tak cestující v Paskově mohou nově setkat s dvěma linkami frýdecko-místecké MHD čísel 8 a 13. Linka č. 13 je vedena pouze do zastávky Paskov,Biocel a slouží tak zejména pro návoz zaměstnanců této důležité firmy do a z Frýdku-Místku. Podstatně důležitější linkou je linka č. 8 dosud vedená z frýdecko-místecké Skalice, nově prodloužená přes Frýdek-Místek, Sviadnov a Žabeň do Paskova.

Od 15. 12. 2013 tak obsluhuje Paskov linka MHD Frýdek-Místek č. 8 a to pěti páry spojů, přičemž 2 spoje jsou ve směru z Frýdku-Místku ukončeny na zastávce Paskov,sokolovna, ve směru do Frýdku-Místku je z této zastávky veden spoj jeden.

Trasa linky č. 8 je tedy od 15. 12. 2013 prodloužena takto:
Frýdek-Místek,Skalice,Záhoří - ... - Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st. - ... - Žabeň,střed - Paskov,Biocel - Paskov,autoopravna - Paskov,sokolovna - Paskov,podchod - Paskov,rozc.k dolu - Paskov,Břehy.

Dle informací uvedených v čísle 6/2013 paskovského zpravodaje bude každoročně Moravskoslezský kraj hradit za provoz linek MHD č. 8 a 13 410 000,- Kč, částku 140 000,- Kč uhradí město Paskov a zbylých 110 000,- Kč padne na vrub obce Žabeň.

Jak je zřejmé z výše uvedeného textu, v úseku paskovských zastávek Paskov,sokolovna - Paskov,rozc.k dolu je frýdecko-místecká linka č. 8 vedena v souběhu s ostravskou linkou č. 39. Paskov se tak stal pátou oblastí obsluhovanou zároveň více systémy MHD.

Zastávku Paskov,Břehy nově obsluhovanou linkou č. 8 obsluhovaly také spoje MHD Ostrava a to přesněji do 30. 6. 2012, tedy do dne předcházejícího dni, kdy byla linka č. 39 odkloněna do středu obce Paskov.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. ledna 2013

Toplist