Tramvajové návěsti

Provoz tramvají se řídí několika normami. Prvním je Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho pozdější novelizace. V České republice se používají pro řízení provozu na křižovatkách a dalších místech tzv. čočková tramvajová návěstidla známá v Ostravě pod názvem "kuličky". S návěstidly v této podobě se můžeme oficiálně na dnešním území ČR setkat již od roku 1971. Drážní zákon s uvedenými návěstmi počítal také od roku 1971, avšak od roku 1995 již s těmito návěstmi nepočítá a odkazuje se na Vyhlášku č. 30/2001 Sb. o pravidelch provozu na pozemních komunikacích.

Další návěsti vycházejí z Vyhlášky č. 173/1995 Sb., tedy z Dopravního řádu drah, dále rozšířené o návěsti dané vnitropodnikovými Provozními předpisy D1 pro provoz drážních kolejových vozidel.

Návěsti dané Vyhláškou o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
S 15a - Stůj. S 15b - Jízda přímo.
S 15c - Jízda vlevo. S 15d - Jízda vpravo.
S 15e - Jízda přímo a vpravo. S 15f - Jízda přímo a vlevo.
S 15g - Jízda vpravo a vlevo.
Návěsti dané Dopravním řádem drah a Provozními předpisy D1
Provozní návěsti
Stůj - vlak musí zastavit čelem před touto návěstí. Omezená rychlost - vlak může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí zobrazenou na návěsti.
Pomalu - vlak může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí 10 km/h. Ukončení omezené rychlosti - označuje konec úseku s omezenou rychlostí.
Předvěst - společně s návěstmi vycházejícími z Vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích upozorňuje řidiče o návěsti zobrazené na následujícím návěstidle.

Návěst se nachází pouze na čtyřech místech tramvajové sítě a to v zastávce Kotva ve směru do centra města, v zastávce Krajský úřad ve směru do Poruby a v obou směrech před křížením tramvajové tratě na Místecké ulici se silniční rampou z ulice Rudné.

Přejezd s předností v jízdě tramvaje.
Nechráněný přejezd - vlak musí dát slyšitelnou návěst Pozor. Bezpečnostní zastavení.

V současnosti návěst umístěna pouze ve dvou místech tramvajové sítě a to na zastávce Fakultní nemocnice ve směru Vřesinská a ve výstupní zastávce Hlavní nádraží na vnitřní koleji smyčky. V době rekonstrukce terminálu Hranečník se návěst vyskytovala také na dvou místech dočasného kolejového trojúhelníku Hranečník, a to při příjezdu od NH a před sjízdnou výhybkou od centra a od NH ve smyčce.

Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech, vlak má přednost v jízdě. Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda vozu KT8D5 s jinou tramvají, vlak má přednost v jízdě.
Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech, vlak musí dát přednost v jízdě. Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda vozu KT8D5 s jinou tramvají, vlak musí dát přednost v jízdě.
Konec úseku přednosti v jízdě před protijedoucí tramvají - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech. Konec úseku přednosti v jízdě před protijedoucí tramvají - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda vozu KT8D5 s jinou tramvají.
Konec úseku dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaj - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech. Konec úseku dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaj - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda vozu KT8D5 s jinou tramvají.

V současnosti se v síti nalézají pouze čtyři místa s nemožností souběžné jízdy jakýchkoliv tramvajových vozidel. Jedná se o oblouk u zastávky Josefa Kotase ve směru k zastávce HD Hlubina, oblouk u zastávky Nádraží Vítkovice ve směru k zastávce Most Čs. Armády, oblouk na Mírovém náměstí a o mostní splítku u zastávky Hranečník. Zákaz potkávání s vozidly typu KT8D5 není v současnosti nikde vyvěšeno.

Návěsti jednokolejné trati
Volno - vlak smí pokračovat v jízdě. Výstraha - vlak smí pokračovat v jízdě jako následný vlak.
Následy zakázány - vlak smí pokračovat v jízdě na předepsané místo a zpět. Stůj - vlak nesmí pokračovat v jízdě.
Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled. Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled.
Dvounápravové vozy - den.
Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled.
Dvounápravové vozy - noc.
Technologický bod - označuje umístění počítadla náprav.
Návěsti přestavování výhybek
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka pravá, jízda přímo.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka levá, jízda přímo.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka pravá, jízda do odbočky.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka levá, jízda do odbočky.
Blikáním žlutého obdelníku označuje mechanické neuzamčení výhybky. Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky.
Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vpravo bez proudu. Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vlevo bez proudu.
Číslo výhybky. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda po a proti hrotu přímo.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda proti hrotu vpravo. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda proti hrotu vlevo.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda po hrotu zprava i zleva. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - základní poloha bílou částí nahoru.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - základní poloha není stanovena. Základní poloha výhybky - do odbočky.
Základní poloha výhybky - přímo.
Návěsti elektrického provozu
Úsekový dělič - tramvaj musí při průjezdu inkriminovaným místem projet bez proudu. Stáhni sběrač - tramvaj musí v inkriminovaném místě stáhnout sběrač.
Zvedni sběrač - tramvaj může v inkriminovaném místě zvednout sběrač. Číslo úseku - oznamuje číslo napájecího úseku.
Seřaďovací návěsti
Vpravo. Vlevo.
Volno. Stůj.
Indikátor - Kolej - informuje o postavení vlakové cesty, o případném směru jízdy, jako indikátor informuje pro kterou kolej platí návěst.

Mimo vozovny se lze s využívanými indikátory kolejí setkat také v tramvajových smyčkách Dubina Interspar, Vřesinská a Výškovice, kde pomocí nich určuje manipulant případné změny v řazení.

Ostatní návěsti
Námezník - označuje místo, kam smí zajet čelo vozu, aby nebylo ohroženo vozidlo projíždějící po sousední koleji. Mimo provoz - zařízení v současné době neplatí.
Konec kusé koleje. Zúžený průjezdný průřez.
Návěstidlo je umístěno vlevo. Pozor - specifické místo na trati - používáno s konkretizující dodatkovou tabulkou.

Návěstidlo s touto návěstí se nachází před obloukem na Mírovém náměstí v obou směrech jízdy, v obou směrech při příjezdu do výhybny Dolní Lhota a při odbočení z ulice Závodní do ulice Ruské. Využíváno je taktéž na dočasné jednokolejné trati na Místecké ulici.

Dodatková tabulka - směr. Dodatková tabulka - upřesnění významu.
Indikátor - rozsvícením upozorňuje řidiče na to, že je tramvajové vozidlo přihlášeno do křižovatky či do jednokolejného úseku. Indikátor - rozblikáním upozorňuje řidiče na to, že se na návěstidle zobrazujícím návěsti vycházející ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích objeví návěst umožňující jízdu.

V současnosti se indikátory přihlášení do křižovatky nacházejí na dvou místech tramvajové sítě. Jeden indikátor je umístěn v křižovatce ulic Plzeňská a Horní v zastávce ÚMOb Jih ve směru do Poruby, druhý v křižovatce ulic Opavské a Martinovské v zastávce Telekomunikační škola ve směru do centra.

V Ostravě indikátor prakticky plní funkci shodnou s kombinací návěsti předvěst a návěstí vycházejících ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Indikátory jsou taktéž využívány na dočasných jednokolejných úsecích tramvajových tratí.


© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. srpna 2015

Toplist