Tramvajové návěsti

Provoz tramvají se řídí několika normami. Prvním je Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho pozdější novelizace. V České republice se používají pro řízení provozu na křižovatkách a dalších místech tzv. čočková tramvajová návěstidla známá v Ostravě pod názvem "kuličky". S návěstidly v této podobě se můžeme oficiálně na dnešním území ČR setkat již od roku 1971. Drážní zákon s uvedenými návěstmi počítal také od roku 1971, avšak od roku 1995 již s těmito návěstmi nepočítá a odkazuje se na Vyhlášku č. 30/2001 Sb. o pravidelch provozu na pozemních komunikacích.

Další návěsti vycházejí z Vyhlášky č. 173/1995 Sb., tedy z Dopravního řádu drah, dále rozšířené o návěsti dané vnitropodnikovými Provozními předpisy D1 pro provoz drážních kolejových vozidel.

Návěsti dané Vyhláškou o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
S 15a - Stůj. S 15b - Jízda přímo.
S 15c - Jízda vlevo. S 15d - Jízda vpravo.
S 15e - Jízda přímo a vpravo. S 15f - Jízda přímo a vlevo.
S 15g - Jízda vpravo a vlevo.
Návěsti dané Dopravním řádem drah a Provozními předpisy D1
Provozní návěsti
Stůj - vlak musí zastavit čelem před touto návěstí. Omezená rychlost - vlak může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí zobrazenou na návěsti.
Pomalu - vlak může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí 10 km/h. Ukončení omezené rychlosti - označuje konec úseku s omezenou rychlostí, vlak může začít zrychlovat až celý opustí úsek s omezenou rychlostí.
Dodatková tabulka - užívá se v kombinaci s návěstí Ukončení omezené rychlosti, vlak může začít zrychlovat jakmile mine návěst svým čelem. Traťová rychlost - vlak může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí uvedenou na návěsti.
Traťová rychlost - konec úseku - ve chvíli, kdy čelo vlaku mine návěst, musí vlak pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí stanovenou pro následující traťový úsek. Předvěst - společně s návěstmi vycházejícími z Vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích upozorňuje řidiče o návěsti zobrazené na následujícím návěstidle.
Přejezd s předností v jízdě tramvaje. Nechráněný přejezd - vlak musí dát slyšitelnou návěst Pozor.
Bezpečnostní zastavení. Přednost v jízdě - ve směru jízdy vlaku následuje kolejové rozvětvení či křížení, kde má vlak přednost v jízdě.
Dej přednost v jízdě - ve směru jízdy vlaku následuje kolejové rozvětvení či křížení, kde vlak musí dát přednost v jízdě.
Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech, vlak má přednost v jízdě. Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji - začátek úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech, vlak musí dát přednost v jízdě.
Konec úseku přednosti v jízdě před protijedoucí tramvají - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech. Konec úseku dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaj - konec úseku, v němž není povolena souběžná jízda tramvají v obou směrech.

V současnosti se v síti nalézají pouze čtyři místa s nemožností souběžné jízdy jakýchkoliv tramvajových vozidel. Jedná se o oblouk u zastávky Josefa Kotase ve směru k zastávce HD Hlubina, oblouk u zastávky Nádraží Vítkovice ve směru k zastávce Most Čs. Armády, oblouk na Mírovém náměstí a o mostní splítku u zastávky Hranečník. Zákaz potkávání s vozidly typu KT8D5 není v současnosti již nikde vyvěšeno a tudíž zde nejsou návěsti ani uvedeny.

Návěsti jednokolejné trati
Volno - vlak smí pokračovat v jízdě. Výstraha - vlak smí pokračovat v jízdě jako následný vlak.
Následy zakázány - vlak smí pokračovat v jízdě na předepsané místo a zpět. Stůj - vlak nesmí pokračovat v jízdě.
Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled. Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled.
Dvounápravové vozy - den.
Násled - označení vlaku na jednokolejné trati kromě posledního, vlak nesmí pokračovat v jízdě, pokud je protijedoucí vlak označen návěstí Násled.
Dvounápravové vozy - noc.
Technologický bod - označuje umístění počítadla náprav.
Návěsti přestavování výhybek
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka pravá, jízda přímo.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka levá, jízda přímo.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka pravá, jízda do odbočky.
Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky, rozsvícením modrého obdelníku označuje přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.
Výhybka levá, jízda do odbočky.
Blikáním žlutého obdelníku označuje mechanické neuzamčení výhybky. Rozsvícením žlutého obdelníku označuje elektrické zablokování výhybky.

V současné době již není návěst využívána z důvodu neexistence výhybky bez indikace přilehnutí jazyka výhybky k opornici a jeho uzamčení.

Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vpravo bez proudu - standardní kombinace. Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vlevo bez proudu - standardní kombinace.
Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vpravo bez proudu - rychlostní kombinace. Způsob přestavení elektricky stavěné výhybky - vlevo bez proudu - rychlostní kombinace.
Číslo výhybky. Rychlostní návěstidlo - signalizuje maximální povolenou rychlost při průjezdu rychlostní kombinací.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda proti hrotu vpravo. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda proti hrotu vlevo.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda po hrotu zprava i zleva. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - jízda po a proti hrotu přímo.
Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - základní poloha bílou částí nahoru. Výhybka přestavovaná vahadlovým přestavníkem - základní poloha není stanovena.
Základní poloha výhybky - přímo. Základní poloha výhybky - do odbočky.
Návěsti elektrického provozu
Úsekový dělič - tramvaj musí při průjezdu inkriminovaným místem projet bez odběru trakčního proudu. Stáhni sběrač - tramvaj musí v inkriminovaném místě stáhnout sběrač.
Zvedni sběrač - tramvaj může v inkriminovaném místě zvednout sběrač. Úsekový dělič diodový - tramvaj může při průjezdu inkriminovaným místem projet bez s odběrem trakčního proudu.
Číslo úseku - oznamuje číslo napájecího úseku.
Seřaďovací návěsti a další světelné návěsti
Vpravo. Vlevo.
Volno. Stůj.
Indikátor - Kolej - informuje o postavení vlakové cesty, o případném směru jízdy, jako indikátor informuje pro kterou kolej platí návěst. Pozor, očekávej Stůj - rozsvícením číslice 1 - 5 signalizuje dobu v sekundách do změny signálu na signál Stůj.
Ostatní návěsti
Námezník - označuje místo, kam smí zajet čelo vozu, aby nebylo ohroženo vozidlo projíždějící po sousední koleji. Mimo provoz - zařízení v současné době neplatí.
Konec kusé koleje. Zúžený průjezdný průřez.
Návěstidlo je umístěno vlevo. Specifické místo na trati - používáno s konkretizující dodatkovou tabulkou.
Dodatková tabulka - směr. Dodatková tabulka - upřesnění významu.
Indikátor - rozsvícením upozorňuje řidiče na to, že je tramvajové vozidlo přihlášeno do křižovatky. Indikátor - rozblikáním upozorňuje řidiče na to, že se na návěstidle zobrazujícím návěsti vycházející ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích objeví návěst umožňující jízdu.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. ledna 2020

Toplist