Terminál Hranečník

Zde je samostatná stránka o vývoji dopravní obsluhy přestupního terminálu Hranečník.


V průběhu června 2014 započaly první práce na výstavbě terminálu Hranečník, respektive na rekultivaci území, které bude pro jeho výstavbu použito. Celý terminál bude nově sloužit zejména přestupům mezi autobusovou a tramvajovou, resp. trolejbusovou dopravou, která bude v podobě nové trolejbusové trati k terminálu dovedena.

Současný stav uzlu je již tristní a dlouhými přestupovými vzdálenostmi moc přestupy neulehčuje. I z tohoto důvodu by byla rekonstrukce uzlu nutná.

Astra ev. č. 1213 a souprava vozů T3G ev. č. 985+989 ve smyčce Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Vůz T3R.P. ev. č. 1024 v čele soupravy odjíždí ze zastávky Hranečník ve směru do centra města. | 29. listopadu 2010 | Martin Večeřa VarioLF2R.S přijíždí do zastávky Hranečník ve směru na Novou huť. | 6. února 2014 | Martin Večeřa

Cestující sice budou ve směru od Havířova, Karviné a ve směru z městských částí nalézajících se východně od centra města nově přestupovat, avšak tramvaje a trolejbusy je nově dovezou dále, než současné linky, většinou přímo k cílům jejich cest. Určité snížení komfortu nuceným přestupem bude alespoň trochu kompenzováno systémem, který bude v novém terminálu nastaven. Cestující nebudou nuceni se v terminálu složitě přesunovat, protože zde bude nastaven tzv. systém hrana-hrana, tzn. budou muset po výstupu ve většině případů pouze příčně přejít nástupiště. Dle informací uvedených v Moravskoslezském deníku vyjde výstavba terminálu na přibližně 200 mil. Kč, přičemž cca 90 mil. Kč uhradí Ministerstvo financí České republiky.

Terminál bude stát přibližně v současných místech tramvajového obratiště, které bude kompletně přebudováno, vzniknou nové komunikace sloužící autobusové a trolejbusové dopravě a také nové trolejbusové obratiště. Uživatelům individuální automobilové dopravy bude nově sloužit také záchytné parkoviště P+R situované přímo v terminálu.

I. etapa výstavby

Od zahájení provozu v pondělí 20. 10. 2014 vešla v platnost první fáze opatření v souvislosti s výstavbou terminálu Hranečník. Tato fáze se jízdních řádů zde projíždějících tramvajových linek dotkla jen minimálně, avšak došlo ke změnám zejména v organizaci provozu na tramvajovém obratišti.

prozatím funkční část kolejiště bývalé smyčky Hranečník | 1. listopadu 2014 | Martin Večeřa vjezd do dočasného kolejového trojúhelníku Hranečník | 1. listopadu 2014 | Martin Večeřa střední část bývalé smyčky Hranečník | 1. listopadu 2014 | Martin Večeřa prostor bývalých nástupišť smyčky Hranečník | 1. listopadu 2014 | Martin Večeřa

Změna v obracení tramvají spočívá především ve vyloučení podstatné části bývalé smyčky z provozu. Zachován zůstal vjezd do obratiště a také obě koleje obratiště a to přibližně do míst, kde se původně vozy odstavovaly po dobu přestávky. Obě koleje tedy byly kusé. Tramvaje, které přijely na pro ně konečnou zastávku Hranečník, odbočily tak jako původně vlevo do prostoru bývalé tramvajové smyčky, projely přes sjízdnou výhybku s propojovací kolejí vedoucí ve směru z Kunčiček a dojely až na jednu z nově kusých kolejí, kde řidiči čerpali přestávku. Při výjezdu z místa přestávky vozy projely (u jednosměrných tramvají za pomoci zadního pojezdu) zpět přes spojovací kolej až na hlavní trať, následně po změně směru jízdy najely do zastávky Hranečník ve směru do centra města, která tak byla nově společnou pro všechny tramvajové spoje.

pohled na budoucí umístění výstupních zastávek tramvají a nástupních zastávek autobusů | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa pohled na budoucí vedení trolejbusové tratě, resp. umístění sloupů trakčního vedení | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa
Dle posledních informací došlo ke zdržení výstavby terminálu. Jeho předpokládané zprovoznění se posunulo až na březen roku 2016.

II. etapa výstavby

Další etapa výstavby terminálu Hranečník započala v sobotu 4. dubna 2015. Od tohoto termínu již není možné užívat bývalé obratiště ani v podobě kolejového trojúhelníku, jak tomu bylo do té doby. I do posledních nedotčených částí bývalé smyčky se tak zakously pracovní stroje.

Rozestavěná čekárna na terminálu Hranečník. | 29. března 2015 | Jakub Hranický Místo po zrušení kusých kolejí, pro obrat tramvajových vlaků. | 11. dubna 2015 | Jakub Hranický Odříznuté obratiště Hranečník. | 11. dubna 2015 | Jakub Hranický Zázemí a čekárna Hranečník. | 11. dubna 2015 | Jakub Hranický

V souvislosti s tím došlo ke změnám v organizaci dopravy. Tramvajová linka č. 4 byla v denním období vedena s výjimkou několika vybraných spojů všemi ostatními na zastávku Nová huť jižní brána. Linka č. 12 byla naopak všemi spoji ukončena na zastávce Výstaviště. Na lince č. 14 byly s výjimkou několika vybraných spojů zachovány pouze spoje vedené až na zastávku, resp. ze zastávky Nová huť jižní brána. Noční spoje tramvajové linky č. 4 byly jako jediné ukončeny na Hranečníku, obracely se však až ve smyčce NH jižní brána.

pohled na provozní budovu od tramvajové zastávky | 25. května 2015 | Jakub Hranický nový sloup trakčního vedení v místě původní odbočky do tramvajové smyčky | 25. května 2015 | Jakub Hranický pohled na budoucí výjezd z tramvajového obratiště | 25. května 2015 | Jakub Hranický severní pohled na budoucí obratiště od původní koleje propojující trať od Nové huti se smyčkou Hranečník | 25. května 2015 | Jakub Hranický provozní budova od ulice Počáteční | 25. května 2015 | Jakub Hranický rýsující se těleso tramvajového obratiště | 25. května 2015 | Jakub Hranický oblouk budoucího tříkolejného tramvajového obratiště | 25. května 2015 | Jakub Hranický budoucí výstupní trolejbusová zastávka | 25. května 2015 | Jakub Hranický

Jízdní řády tramvajových linek dotčených výstavbou terminálu jsou k nalazení v Celostátním informačním systému o jízdních řádech.

Výstavba terminálu Hranečník - stav v červnu 2015 - parkoviště P+R. | 24. června 2015 | Tomáš Hranický Výstavba terminálu Hranečník - stav v červnu 2015 - hlavní vjezd z Těšínské ulice. | 24. června 2015 | Tomáš Hranický Výstavba terminálu Hranečník - stav v červnu 2015. | 24. června 2015 | Tomáš Hranický Výstavba terminálu Hranečník - stav v červnu 2015 - Těšínská ulice a severní uzel (výstupní tramvajová a trolejbusová zastávka, nástupní autobusové zastávky). | 24. června 2015 | Tomáš Hranický

III. etapa výstavby

III. etapa výstavby terminálu Hranečník vstoupila v platnost v neděli 5. července 2015. Etapa zapříčinila dočasné vyloučení tramvajového provozu přes zastávku Hranečník. Tramvajové linky č. 4 a 12 tak byly ukončeny v zastávce Výstaviště. Náhradní autobusová doprava byla vedena v trase:
NH jižní brána - ... - Hranečník - Hradní náměstí - Důl Zárubek - Karolina - Důl Zárubek - Hradní náměstí - Hranečník - ... - NH jižní brána.

Za linku č. 14 byla náhradní autobusová doprava zavedena v celé trase:
Hlučínská - Důl Odra - Sad Boženy Němcové - >Sad Boženy Němcové> - Nová radnice - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - NH učiliště - NH hlavní brána - NH jižní brána.

Pohled na výstupní tramvajovou a trolejbusovou zastávku | 24. července 2015 | Martin Večeřa Pohled od současné zastávky Hranečník na prostor terminálu | 24. července 2015 | Martin Večeřa Již částečně zatrolejovaný oblouk tramvajového obratiště | 24. července 2015 | Martin Večeřa Prostor výstupní trolejbusové zastávky | 24. července 2015 | Martin Večeřa Prostor budoucí odstavné plochy pro trolejbusy | 24. července 2015 | Martin Večeřa Zpětný pohled na oblouky tramvajového obratiště a na výstupní zastávky terminálu | 24. července 2015 | Martin Večeřa Prostor výjezdu z tramvajového obratiště, vlevo ve směru na Novou huť, vpravo ve směru do centra | 24. července 2015 | Martin Večeřa Zpětný pohled na kolejiště tramvajového obratiště | 24. července 2015 | Martin Večeřa

Letecký pohled na terminál Hranečník ve výstavbě 10 dní před zprovozněním tramvajového obratiště. | 1. srpna 2015 | Adam Vaculík

Letecký pohled na terminál Hranečník ve výstavbě 10 dní před zprovozněním tramvajového obratiště. | 1. srpna 2015 | Adam Vaculík Příjezd k výstupní, resp. průjezdné tramvajové zastávce ve směru na NH od Výstaviště | 4. srpna 2015 | Jakub Hranický Pohled na sdruženou tramvajovou a trolejbusovou zastávku ve směru do centra města | 4. srpna 2015 | Jakub Hranický Kolejové křížení kolejí ve směru z NH | 4. srpna 2015 | Jakub Hranický Budoucí odstavná plocha trolejbusů | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický Pohled na výstupní zastávku trolejbusů od centra města | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický Celkový pohled na výstupní trolejbusovou zastávku a výstupní, resp. průjezdnou zastávku ve směru na NH | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický Prostor severního nástupiště | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický

Zprovoznění tramvajového obratiště

Výstavba terminálu Hranečník již pokročila do té fáze, kdy bylo možné zprovoznění tramvajového obratiště. Stalo se tak od úterý 11. 8. 2015, od kdy byly opětovně tramvajové linky č. 4 a 12 prodlouženy na konečnou zastávku Hranečník, resp. Nová huť jižní brána a začaly tak nové obratiště užívat. Linka č. 14 byla nadále nahrazena náhradní autobusovou dopravou v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nádražní. tato tramvajová linka tak začala obratiště užívat až po skončení této výluky od pondělí 31. srpna 2015.

Pohled ze severního tramvajového nástupiště | 11. srpna 2015 | Martin Večeřa Pohled na budovu terminálu a propojovací komunikaci pro chodce | 11. srpna 2015 | Martin Večeřa Vůz Škoda LTM 10.08 Astra ev. č. 1209 přijíždí na lince č. 12 do nástupní zastávky Hranečník u jižního nástupiště | 11. srpna 2015 | Martin Večeřa

Dokončování trolejbusového obratiště

Výstavba trolejbusového obratiště včetně odstavné plochy je součástí stavby trolejbusové tratě na Hranečník, což bylo příčinou na první pohled podivného zdržení výstavby trolejbusových částí terminálu. K samotné výstavbě bylo prakticky ve větší míře přikročeno až na přelomu srpna a září roku 2015.


Pohled na buducí trolejbusovou odstavnou plochu na terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Výstupní trolejbusová zastávka terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Vůz T3SUCS ev. č. 941 přijíždí do zastávky Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Instalace trolejbusového trolejového vedení v terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Celkový pohled na trolejbusovou odstavnou plochu terminálu Hranečník | 8. září 2015 | Jakub Hranický Souprava vozů T3G ev. č. 1033+1037 při zkušební jízdě přes nově dokončené křížení s trolejbusovou tratí v terminálu Hranečník | 13. září 2015 | Martin Mlýnský Potom, co souprava T3G ev. č. 1033+1037 vyzkoušela křížení s trolejbusovou tratí ve směru na Novou huť bylo třeba vyzkoušet křížení taktéž ve směru z Nové huti | 13. září 2015 | Martin Mlýnský Souprava vozů T3G ev. č. 1033+1037 v zastávce Hranečník | 13. září 2015 | Martin Mlýnský

O víkendu 12./13. září 2015 proběhla instalace trolejbusového trolejového vedení přímo v obratišti. Všechna nová křížení je možné projíždět pod proudem jak tramvajovými tak trolejbusovými vozy.

Konečný stav
tramvajové a trolejbusové nástupiště ve směru do centra města | 14. února 2016 | Martin Večeřa vpravo výstupní autobusová zastávka, vlevo nástupní tramvajová a trolejbusová zastávka | 14. února 2016 | Martin Večeřa pěší komunikace propojující jednotlivá nástupiště | 14. února 2016 | Martin Večeřa autobusová nástupiště pro směr z města | 14. února 2016 | Martin Večeřa vlevo tramvajová zastávce ve směru z centra, vpravo výstupuní trolejbusvá zastávka ve směru z centra | 14. února 2016 | Martin Večeřa vjezd na trolejbusovou odstavnou plochu | 14. února 2016 | Martin Večeřa výjezd z odstavné plochy trolejbusů na ul. Počáteční | 14. února 2016 | Martin Večeřa kolejiště tramvajového obratiště | 14. února 2016 | Martin Večeřa prostor autobusové odstavné plochy | 14. února 2016 | Martin Večeřa Vůz K2R.P. ev. č. 802 projíždí kolejištěm obratiště Hranečník ve směru na Novou huť | 14. února 2016 | Martin Večeřa vjezd od ulice Počáteční k nástupní trolejbusové zastávce | 14. února 2016 | Martin Večeřa Vozy 14Tr ev. č. 3261 a 15Tr ev. č. 3511 tři dny před zprovozněním trolejbusové trati na Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 projíždí okolo společného nástupiště tramvají a trolejbusů ve směru do centra města | 25. února 2016 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3511 v nástupní zastávce Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa

Terminál Hranečník byl společně s trolejbusovou tratí zprovozněn pro autobusový a trolejbusový provoz dne 28. 2. 2016.

Společně s terminálem bylo budováno taktéž víceúčelové zařízení umístěné v jeho prostoru. Původně měla být stavba vybavena čekárnou pro cestující, veřejným WC a bufetem. S ohledem na umístění terminálu Hranečník však bylo přistoupeno k náhradě bufetu služebnou městské policie. Víceúčelový objekt začal svému účelu sloužit v polovině března 2016. Později byl v prostoru původně bufetu určeném opravdu bufet zřízen.

Interiér čekárny terminálu Hranečník | 15. března 2016 | Jakub Hranický Informační panely v čekárně terminálu Hranečník | 15. března 2016 | Jakub Hranický

Součástí terminálu je taktéž parkoviště umístěné v jeho severozápadní části. Postupem času si však uživatelé individuální automobilové dopravy navykli parkoviště využívat ve formě parkoviště P+R a v posledních letech přes jeho rozšířením tak parkoviště přestalo postačovat.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. listopadu 2022

Toplist